GÜNDEM

YARGITAY’DAN EMSAL KARARLAR

YÜKSEK MAHKEME YARGITAY

YÜKSEK MAHKEME YARGITAY

🔴 YARGITAY’DAN EMSAL ‘HAFTALIK İZİN’ KARARI

YARGITAY’DAN EMSAL ‘HAFTALIK İZİN’ KARARI

Yüksek mahkeme, davacının üst düzey yönetici olarak çalışma süresini kendisinin belirlemiş olmasının haftalık tatil hakkını ortadan kaldırmayacağına hükmetti.

– Yargıtay kararında şöyle denildi:

“Davacı hafta tatili ücreti talebinde bulunmuş, İş Mahkemesi tarafından davacının hafta tatili alacağına hak kazandığı ancak çalışma saatlerini kendisinin belirlediği ve yüksek ücretle çalıştığı gerekçesiyle talebinin reddine karar verilmiştir..

Hafta tatili ücreti, 4857 sayılı Kanun’un 46 ncı maddesinde, ‘Bu Kanun çerçevesine giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63’üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları şartı ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir’ şeklinde düzenlenmiştir..

Hafta tatili dinlenme hakkına ilişkin olup işçinin ücretinin yüksek olması veya çalışma saatlerini kendisinin belirlemesi bu hakkın kullanımına engel teşkil etmez..

Hafta tatilinde çalışan işçiye hafta tatili ücreti ödenmelidir. İlk derece mahkemesince hatalı hukuki değerlendirme yapılarak yazılı gerekçe ile hafta tatili alacağı talebinin reddine karar verilmesi ve Bölge Adliye Mahkemesi’nce davacının bu yöndeki istinaf başvurusuna değer verilmemesi bozma sebebidir.” 

🔴 YARGITAY’DA EMSAL ‘NAFAKA’ KARARI: OKUL TAKSİTİ VE SERVİS ÜCRETİ ÖDEMESİNİN NAFAKA BORCU YERİNE GEÇEMEYECEĞİ

Yargıtay, çocuğu olan boşanmış çiftlere ilişkin emsal nitelikte bir karara imza attı.

-Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift boşandı.. Mahkeme, davalı kocanın iştirak nafakası ödemesi gerektiğine hükmetti..

-Oğlunun özel okul taksiti ve servis ücretini iştirak nafakası yerine ödediğini düşünen koca, nafakayı ödemedi..

-Kadın, okul taksiti ve servis ücreti ödemesinin nafaka borcu yerine geçemeyeceğini öne sürerek eski eşi hakkında icra takibi başlattı..

-Takibe eski koca itiraz etti. Mahkemenin yolunu tutan eski koca, özel okulda eğitim gören çocuğun okul ve servis masraflarını iştirak nafakasına karşılık olmak üzere ödendiğini, ödenen miktarın hükmoolunan iştirak nafakasından çok daha fazla olduğunu dile getirdi..

-Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin bir içtihadında bu ödemelerin nafaka borcunun hesabında dikkate alınması gerektiğine işaret edildiğini hatırlattı..

-Takip dönemi içerisinde bu suretle toplam 26 bin TL ödeyen davacının takipte istenilen miktarın çok üzerinde ödendiğini ileri sürdü..Takip nedeniyle borçlu olmadığının tespitirne karar verilmesini istedi..

-Davalı kadın eski kocasının nafaka ödemekten kaçınıdğını öne sürdü..

Mahkeme davanın kabulune hükmetti..

Davalı kadının temyizi üzerine devreye giren Yargıtay, kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılamada Mahkeme, ilk kararında direndi. Davalı kadın bu kararı da temyiz edince devreye bu kez Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.. 

Emsal nitelikte bir karara imza atan Kurul; müşterek çocuğun okul ve servis giderleri için yapılan harcamaların iştirak nafakası borcuna mahsuben yapıldığına ilişkin bir açıklama yoksa iştirak nafakası borcu devam edeceğine hükmetti. Kurul mahkeme kararını bozdu. .

🔴 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU: “ARAÇTA YAPILAN MOTOR DEĞİŞİKLİĞİNİN DEĞER ARTIŞINA DEĞİL DEĞER KAYBINA NEDEN OLACAĞI KUŞKUSUZ DUR”

Asliye Ticaret Mahkemesi:

“Bilirkişi heyetinden alınan raporlara göre dava konusu araca sıfır kilometre yeni bir motor takıldığı, aracın iki yıl boyunca kullanılan motorunun davalı tarafından değiştirilmesinin herhangi bir değer kaybına neden olmayacağı gerekçesiyle aracın onarımı sırasında oluştuğu ileri sürülen arıza nedeniyle 135 bin 834,07 TL araç bedeli talebinin ve davalı şirketin iyi niyetle aracın motorunu masrafı kendisine ait olmak üzere bütünüyle değiştirmesi nedeniyle gerekçeleri oluşmayan manevî tazminat isteminin reddine, aracın servise bırakıldığı tarihi ile teslim alınması için gönderilen ihtarnamenin tebliğ tarihi arasında on yedi gün olduğu, aracın teslim edildiği gün düşüldüğünde hatalı onarım nedeniyle aracın davalı şirkette kaldığı 16 gün için 8 bin TL kira geliri kaybı oluştuğu gerekçesiyle de davanın kısmen kabulü ile, 8 bin TL maddi tazminatın işleyecek ticari faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin istemin reddine” karar verdi.

Mahkemenin kararına karşı süresi içinde taraf vekilleri temyiz isteminde bulundu.

🔴 YARGITAY, KAZA NEDENİYLE ARACINI KULLANAMAYAN KİŞİYE KİRALAMA BEDELİ ÖDENMESİNE HÜKMETTİ

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, trafik kazasının ardından kiraladığı aracın bedelinin karşı taraftan tahsil edilmesini talep eden kişinin davasının reddini hukuka aykırı buldu.

-Denizli’de yaşayan kişinin aracına 2019’da bir başka sürücünün yönetimindeki araç çarptı..

Hasar oluşan aracından onarım süresi boyunca mahrum kalan ve bu süreçte ikame araç kiralayan kişi, aracın maddi hasarı ve değer kaybının yanı sıra kiralama bedelinin tarafına ödenmesi için dava açtı..

-Denizli 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, bilirkişi raporu doğrultusunda araçta meydana gelen 5 bin 270 liralık zararın davacıya ödenmesine, onarım süresinde ikame araç kiralandığına dair belge sunulmaması nedeniyle de bu yönden davanın reddine karar verdi..

Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına bozma istemi üzerine dosya Yargıtay’a geldi..

-Temyiz istemini görüşen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin davanın reddine ilişkin kararını hukuka aykırı buldu ve sonuca etkili olmamak üzere bozdu..

Dairenin kararında, olay tarihinde yürürlükte olan Türk Borçlar Kanunu gereği, araç kiralandığı yönünde belge sunulmadığı hallerde davaya bakan hakimin zararı belirlemesi gerektiği ifade edildi..

-Bu kapsamda mahkemenin, bilirkişi raporu aldırması ve davanın kabulüne karar vermesi gerektiğine işaret edilen kararda, ret kararı verilmesinin doğru olmadığı bildirildi..

– Kararda:

“Mahkemece, araçta oluşan maddi hasarın niteliğine göre makul tamir süresinin belirlenmesi, ihtiyaçları için aracı kullanmaktan doğan ve bu süre içinde davacının ikame araç için ödemesi gereken bedelin ne olacağı konularında alınan bilirkişi raporuna göre davacının araç mahrumiyet bedeli talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken, davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir..”

🔴 EMEKLİ OLDUKTAN SONRA AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞMAYI PLANLAYANLAR

Yargıtay’dan çalışmayı düşünen EYT’liye kötü haber: Tazminat şoku!

Yaklaşık 2 milyon 200 bin kişiyi yakından ilgilendiren EYT düzenlemesinin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelerek yasalaşması bekleniyor..

-Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmayı planlayanlara yönelik Yargıtay’dan çok önemli bir karar çıktı..

Uzmanlar, çalışmayı planlayan EYT’liler için kıdem tazminatı uyarısında bulunuyor..

Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmayı planlayanlara yönelik Yargıtay’dan çok önemli bir karar çıktı… 

Bir kamu kurumunda taşeron firma bünyesinde çalışan işçi, emekliye ayrıldıktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam etti..

-İstifa eden işçi, tazminat alamadığını belirterek İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu.

-Davacı işçi, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının davalılardan müştereken müteselsilden tahsilini talep etti..

-Davalı şirket, talep edilen alacaklardan sorumlu tutulmalarının yerinde olmadığını ileri sürerek davanın reddine karar verilmesini talep etti..

-Mahkeme, kıdem tazminatını işçinin istifa ettiği aydaki aldığı ücret üzerinden hesaplanması gerektiğine hükmetti..

-Kararı taşeron şirket, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANAMAYACAĞI HATIRLATILDI

Kararda;

Davacının Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yaşlılık aylığı almaya başlamasına rağmen asıl işverene ait iş yerindeki çalışmasına kesintisiz çalıştığı, bu çalışmasının istifa ile sonuçlanması sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanamayacağı hatırlatıldı..

Kararda şöyle denildi:

“Emeklilik tarihine kadar geçen süre için kıdem tazminatı alacağına hak kazandığı sonucuna varılmıştır. Mahkemece davacının emeklilik tarihine kadar olan çalışma süresi yönünden kıdem tazminatı alacağına hükmedilmesi yerinde ise de, tazminata esas ücretin belirlenmesinde hata yapıldığı anlaşılmaktadır..

Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının 30.06.2012 tarihindeki ücreti ile o tarihteki yol yardımı toplamı dikkate alınmak suretiyle, tazminata esas ücretin 1.193,03 TL olarak belirlendiği anlaşılmaktadır..

Davacının emeklilik tarihinden sonraki çalışması istifa ile sona erdiğinden bu döneme ilişkin çalışma süresi ile bu dönem sonundaki ücrete göre kıdem tazminatı hesaplanması yerinde değildir..

Kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınması gereken (son) ücret, davacının emeklilik tarihindeki ücrettir..

Gerek ücretin, gerekse ücrete ilave edilecek yardımların parasal değeri belirlenirken davacının emeklilik tarihi olan 25.07.2011 tarihi esas alınmalı, bu tarihteki tazminata esas ücret miktarı üzerinden hesaplama yapılmalıdır..

Kıdem tazminatına esas ücretin belirlenmesinde hata yapılarak hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.”

KIDEM TAZMİNATI UYARISI

Uzmanlar, EYT düzenlemesiyle emekli olup, aynı iş yerinde çalışmayı planlayanlar için kıdem tazminatı uyarısında bulundu..

– Uzmanlar:

“Yaşlılık aylığı bağlandığı andan itibaren kıdem tazminatınızı alın. Çalışmaya devam etseniz de Yargıtay’ın kararında olduğu gibi mağdur olabilirsiniz. İlerleyen yıllarda mağduriyet yaşamamak için emekliliğe ayrıldığınız tarihte tazminatınızı alın” 

Www.cafemedyam.com

🔴 TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇEN ‘ÇOK EŞLİ’ SURİYELİLERE İLİŞKİN KARAR

Yargıtay, Türk vatandaşı olan ve 2 eşi bulunan Suriyeli B.D,’nin Türk Medeni Kanunu gereği ikinci evliliğini iptal eden mahkeme kararını onadı..

Yargıtay, Türkiye’de vatandaşlık alan çok eşli Suriyelileri ilgilendiren emsal bir karara imza attı..

-Suriye’deki iç savaştan kaçan B.D, 2 eşi ve çocuklarıyla birlikte İstanbul’a yerleşti. Bir süre sonra işini kuran B.D, vatandaşlık başvurusu kabul edilerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu..

B.D,’nin 2 eşi bulunması nedeniyle, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başvurusu üzerine, Türk Medeni Kanunu’nun 145/1’inci maddesinde yer alan, ‘Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması’ hukuki sebebine dayalı olarak, ‘evliliğin iptali’ davası açıldı..

-İlk derece mahkemesi, ‘Türk vatandaşı olarak evli olan birinin, ilk evliliğinin sona erdiğini ispatlamadan yaptığı ikinci evliliğinin iptali’ni düzenleyen ‘Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükmü gereği B.D,’nin ikinci evliliğinin iptaline karar verdi..

İstinaf mahkemesi olarak dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38’inci Hukuk Dairesi de kararı onadı..

-B.D, kararı temyiz etti ve dosya Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi’ne geldi..

Daire heyeti dosyayla ilgili temyiz incelemesini tamamladı. Yargıtay, oy çokluğuyla temyiz başvurusunun reddi ile hükmün onanmasına karar verdi.

-Bu karar ile birden fazla evli olan göçmenlerin ilk evliliklerinden sonraki evlilikleri hükümsüz hale gelecek ve bu kişiler hakkında nüfus kaydının düzeltilmesi davasının açılmasının önü açılmıştır..

Birden çok evliliği olan göçmenlerin vatandaşlık kazanması ile birlikte artık ilk evliliklerinden sonraki evliliklerinin hükümsüzlük ile sona ereceği bu karar ile birlikte emsal niteliği kazanmış ve Yargıtay içtihatlarına yerleşmiştir..

Www.cafemedyam.com

🔴 ‘AYLAK AYLAK GEZMEK’ BOŞANMA SEBEBİ

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kocanın tembellik yapıp çalışmamasını boşanma sebebi saydı…

-Yüksek Mahkeme, kadının kocası çalışmadığı için kendi ailesine sığınmasının evlilik birlikteliğini derinden sarsığına dikkat çekti.

Kararda şu ifadelere yer verildi; 

“Davalı erkeğin evliliğin son 1,5 yılında çalışmadığı, sağda solda gezdiği, bu süre zarfında davacı kadına kendi annesinin baktığı, davalı erkeğin bu şekilde birlik yükümlülüklerini ihmâl ettiği, bu hususun da tanık beyanlarıyla sabit olduğu anlaşılmaktadır..

Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davanın kabulü ile boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile reddine karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.” 

www.cafemedyam.com

🔴 İHLALLİ GEÇİŞTE ‘TEBLİGAT GELMED’İ DÖNEMİ SONA ERDİ!

Yargıtay, ücretli otoyoldan ihlalli geçiş yapan sürücüye ceza bildirimi yapılmaması halinde geçiş ücretinin 4 katı cezanın ödenmemesi yönündeki kararı hukuka aykırı bularak kanun yararına bozdu.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararında:

6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Hizmetleri Hakkında Kanun’da, ihlalli geçiş yapanlardan geçiş ücreti ile bu ücretin 4 katı ceza tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır..

15 gün içinde ödeme yapılması halinde ise ceza uygulamasının yapılmayacağı ifade edilmiştir ..

Davalıya ait aracın geçiş ücreti ödemeden davacının işlettiği yoldan geçiş yaptığı, davalının söz konusu geçiş ücretini ve ceza bedelini henüz ödemediği, 4 katı şeklinde idari para cezası verileceğine dair yasal düzenlemenin yürürlükte olduğu, yargılama sırasında yürürlükte olan mevzuata göre de bildirim koşulunun yer almadığı anlaşılmaktadır..

Mahkemece, davalının (araç sahibi) 6001 sayılı Kanun’un 30/5’inci maddesine göre 4 katı tutarında para cezası yönünden sorumlu olduğu gözetilip sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken..

Yargıtay, ücretli otoyoldan ihlalli geçiş yapan sürücüye ceza bildirimi yapılmaması halinde geçiş ücretinin 4 katı cezanın ödenmemesi yönündeki kararı hukuka aykırı bularak kanun yararına bozdu.

Www.cafemedyam.com

🔴 EŞİN RIZASI ALINMADAN AİLE KONUTU OLARAK KULLANILAN DAİRE İPOTEK ETTİRİLEMEYECEK

Eşinden habersiz kredi çekenler ile müşterinin evini ipotek eden bankalara Yargıtay’dan emsal nitelikte bir karar geldi..

– Yüksek Mahkeme, tapuda aile konutu şerhi olmasa dahi uzun yıllar aile konutu olarak kullanılan konutta eşin rızası alınmadan tesis edilen ipotek işleminin geçersiz olduğuna hükmetti..

– Kararda:

Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükümleri gereği diğer eşin açık rızası olmadan aile konutuna ilişkin tasarrufta bulunulamayacağı, bu nedenle davacı eşin rızası alınmadan tesis edilen ipoteğin geçersiz olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, aile konutu üzerindeki ipoteğin kaldırılmasına hükmedildiği belirtildi..

Kararı davalı banka vekili temyiz edince devreye Yargıtay 11. Hukuk Dairesi girdi. Daire, oy birliği ile aldığı kararla mahkeme hükmünü onadı. Emsal nitelikteki kararla birlikte eşin rızası alınmadan aile konutu olarak kullanılan daire ipotek ettirilemeyecek..”

Www.cafemedyam.com

🔴 YARGITAY, GARANTİ SÜRESİ İÇİNDE BİRDEN FAZLA KEZ AYNI ARIZAYI VEREN ARACIN İADESİ VE BEDELİNİN YASAL FAİZİYLE ALICIYA ÖDENMESİNE HÜKÜMETTİ

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararına göre;

Garanti süresi içinde birden fazla kez aynı arızayı veren aracın iadesi ve bedelinin yasal faiziyle alıcıya ödenmesine hükmetti..

İLGİLİ HABER ▶️ APARTMANIN YÖNETİCİSİ İLE ASANSÖRÜN BAKIMINI YAPAN FİRMA YETKİLİSİ HAKKINDA …

İLGİLİ HABER ▶️ YARGITAY: İSTİFA ÖNCESİ BAŞKA BİR İŞ AYARLAMAK YASAYA AYKIRI DEĞİL!
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: