Sayıştay 2018 yılı denetim raporlarını yayınladı.

Share this content:

DEVLETİN ÇİVİSİNİ ÇIKARMIŞLAR!

Sayıştay 2018 yılı denetim raporlarını yayınladı.

Raporlara göre;

Devlete ait taşınmazların kiralanmasında usulsüzlüğe karşın işlem yapılmadı.

Bazı kamu idarelerine ait taşınmazların kiralanmasında, sözleşme hükümlerine aykırı davranılmasına karşın, kiracıların sözleşmelerinin feshedilmediği, teminatlarının gelir olarak kaydedilmediği, tahliye edilmediği, ihalelerden yasaklanmaları için gerekli işlemlerin yapılmadığı ve idarenin alacakları için icra yoluna başvurulmadığı belirlendi.

Mevzuata aykırı olarak makam ve hizmet dışında kullanılmak üzere yabancı menşeli araçlar kiralandı.

Denetimlerde, bazı kamu idareleri tarafından mevzuat hükümlerine aykırı olarak belirlenen makam ve hizmetler dışında kullanılmak üzere hizmet alımı suretiyle kiralama işi kapsamında kiralanan taşıtların yabancı menşeli olduğu belirlendi.

Vadesi geçmiş alacaklar için takip ve tahsil işlemi yapılmadı.

SGK’nin mali iş ve işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, ölçümü ve sunuluşunu ortaya koyan mali tabloların tahakkuk esaslı muhasebe usulleri çerçevesinde hazırlanmadığı; sene içerisinde tahakkuk ettirilip tahsil edilemeyen alacakların dönem sonunda ilgili hesaplardan çıkarılarak tahakkuk kayıtlarının kapatıldığı ve gerçekleştirilen tüm tahakkukların muhasebe sisteminde takip edilmediği tespit edildi.

Belediyeler bazı işyerlerinden vergi almadı.

Belediye sınırları içerisinde bulunan bazı işyerlerine çevre temizlik vergisi tahakkuk ettirilmediği ve herhangi bir tahsilat yapılmadığı, su ve kanalizasyon idareleri veya ilçe belediyelerince çevre temizlik vergisi paylarının ilgili ilçe veya büyükşehir belediyesine aktırılmadığı tespit edildi.

Belediyelere ait yerler ihalesiz verildi.

Bazı belediyelerin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınmaz mallar ihale düzenlenmeksizin doğrudan kiraya verildi.

İLGİLİ HABER

KİM BU VAKIF VE DERNEKLER

Bütçeden yardım alan dernek, vakıf ve birliklerin faliyetlerine ilişkin yine herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’te Genel Faaliyet Raporu’nda, bütçeden yardım alan dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllerin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelere yer verilmesi gerektiği, ancak önceki yıl raporlarında eleştiri konusu edilmesine karşın 2018 yılı Genel Faaliyet Raporu’nda da bu kapsamda yardım yapılan kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmeksizin sadece yardım yapılan idarelerin açıklandığına dikkat çekildi.

Genel Uygunluk Bildirimi Raporu’na göre, yedek ödenek tutarı 56.6 milyar liraya ulaştı.

Bu tutar 784.9 milyar liralık genel bütçeli idareler yıl sonu toplam ödeneğinin yüzde 7.21’ine denk geliyor.

Yedek ödenekten en fazla aktarım 24 milyar lira Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yapıdı. İkinci sırada ise 12.5 milyar ile Karayolları Genel Müdürlüğü geldi.

Emniyet’in ödenek üstü gider toplamı 10.2 milyar, Milli Eğitim’in 32 milyar, Sağlık Bakanlığı’nın da 9 milyar oldu.

2018 yılından 2019 yılına toplam 97.2 milyar lira Hazine garantili borç devredildi.

İLGİLİ HABER

Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu’nda;

AB kaynaklarından temin edilen proje karşılığı hibeler, yönetmelik hükümlerine aykırı olarak muhasebe kayıtlarında izlenmedi.

Denetimlerde kamu idareleri adına bankalarda açılan bütün hesapların banka hesabında gösterilmesi gerektiği halde bazı kamu idarelerinde muhasebe kayıtlarında yer almayan banka hesaplarının bulunduğu belirlendi.

KİM KADROYA GEÇTİ

Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi sürecinde şartları taşımayanlar da kadroya geçirildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarından bazıları personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına devam etti.

Mevzuata aykırı olarak büyükşehir belediye meclis kararı olmaksızın ilçe belediyelerince otopark işletildiği belirlendi.

Toplu taşıma hizmetleri, ihale yapılmaksızın üçüncü kişilere verildi.

Bazı belediyelere ait taşınmazlar herhangi bir kiralama veya tahsis işlemi yapılmaksızın üçüncü kişilerce işgal edildi.

Faliyet Genel Değerlendirme Raporu’nda:

Bu durumun “sorumluluk ilkesi gereği hesap verebilirlik ve mali saydamlığı zedeleyecek nitelikte olduğu” vurgulandı.

İLGİLİ HABER

http://www.cumhuriyet.com.tr – Mustafa Çakır

İLGİLİ YAZILAR

DAHA FAZLASI

+ There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.