Elbette hiçbir TV türü çocuklar için mükemmel değildir. Ancak

Elbette hiçbir TV türü çocuklar için mükemmel değildir. Ancak

Çocuklukta kötü muamelenin birçok olumsuz sonucu olabilir. Çocuklukta kötü muamele geçmişi olan yetişkinlerin kişilerarası ilişkilerde zorluklar yaşama olasılığı daha yüksektir...

♦Çocuklukta kötü muamele hem bireyi hem de başkalarıyla olan ilişkileri etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur 

Çocuklukta kötü muamele hem bireyi hem de başkalarıyla olan ilişkileri etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur .. Bu, bir ebeveynin, bakıcının veya dışarıdan birinin, kasıtsız olsa bile, 18 yaşına kadar bir çocuğa potansiyel zarar veya tehdide yol açan tüm eylemlerini içerir.

Çocuklukta kötü muamelenin dört kategorisi sıklıkla ayırt edilir

  • Fiziksel istismar,
  • Cinsel istismar,
  • Psikolojik (veya duygusal) istismar ve
  • İhmal

Aşağıadaki ilişki kalıpları farklı kötü muamele türleri için bulunmuştur ve aile geçmişi değişkenlerinden etkilenmemiştir

   -Çocuklukta kötü muamelenin birçok olumsuz sonucu olabilir. Çocuklukta kötü muamele geçmişi olan yetişkinlerin kişilerarası ilişkilerde zorluklar yaşama olasılığı daha yüksektir.. (örn. güvensizlik, partnerinden uzak hissetme, kendini feda etme)

   -İleriye dönük bir çalışmasının sonuçları, çocuklukta kötü muamele geçmişi olan yetişkinlerin yakın ilişkilerinin, genel nüfusla karşılaştırıldığında daha az istikrarlı ve daha düşük kalitede olduğunu göstermektedir.

-Çocuklukta kötü muameleye maruz kalan veya ihmal edilen hem erkekler hem de kadınlar, önemli ölçüde daha yüksek oranlarda ilişkilerde kopma ve boşanma yaşadı..

-Ayrıca, istismara uğrayan ve/veya ihmal edilen kadınların mevcut partnerlerini destekleyici, ilgili ve iletişimsel olarak tanımlama olasılıkları daha düşüktü. Bu kadınların partnerlerine cinsel açıdan sadık olma olasılıkları da daha düşüktü..

 

Çocuklukta kötü muameleye maruz kalan kişilerin hepsinin olmasa da bazılarının yetişkinlerin yakın ilişkilerinde zorluklar yaşaması, çocuklukta kötü muamele ile yetişkinlikte kişilerarası ilişkiler arasındaki ilişkinin karmaşıklığını vurgular ve diğer değişkenlerin bu ilişkiyi yönlendirdiğini ve/veya aracılık ettiğini gösterir…

Çocuklukta kötü muamele ile yetişkinlerin yakın ilişkilerinin kalitesi arasındaki ilişkinin potansiyel aracılarından biri yetişkin bağlanma stilidir..

-Güvenli bağlanma stili, yakın ve samimi ilişkilere duyulan istekle ilişkilidir. İlişki içerisinde güvenli bağlanan yetişkinler yakınlık ve özerklik arasında bir denge kurmaya çalışırlar .

-Kaygılı-kararsız bağlanma stiline sahip bireylerin de yakın ilişkiler kurma isteği vardır, ancak reddedilme korkusu aşırı düzeyde yakınlığa ve düşük düzeyde özerkliğe yol açabilir..

-Kaçınmalı bağlanma stiline sahip yetişkinler, özerkliklerini koruma ve partnerlerinden uzaklaşma ihtiyacı duyduklarını, yakınlık ve bağımlılık duygularından rahatsızlık duyduklarını belirtmektedirler

Dahası, çalışmalar çocuklukta kötü muamele ile yetişkinlikteki yakın ilişkilerdeki zorluklar arasındaki bağlantının kısmen yetişkinlikteki kaçınan ve kaygılı-kararsız bağlanma stillerinin aracılık ettiğini buldu..

Flört ilişkilerinde 285 üniversite öğrencisi üzerinde yaptıkları araştırmada, çocuklukta duygusal kötü muamelenin yetişkinlikte güvensiz bağlanma stillerini etkilediğini, bunun da başlatılan ilişkilerin kalitesini etkilediğini belirtmişlerdir..

-Çocukluklarında kötü muameleye maruz kalan katılımcıların yetişkinliklerinde kötü yakın ilişkiler yaşama olasılığının, yaşamayanlara kıyasla altı kat daha fazla olduğunu bulmuşlardır.

-Çocukluk çağındaki fiziksel istismarın, kaçınmacı bağlanmayla ve daha az ölçüde yetişkinlikteki kaygılı bağlanma stilleri ile ilişkili olduğunu bulmuşlardır.

Üstelik hem kaygılı hem de kaçınmacı bağlanma stiline sahip yetişkinlerde olumsuz duygular, güvenli bağlanan yetişkinlere göre daha sık görülür ve bu olumsuz duygular ilişkilerde ek sorunlara yol açabilir ..

  -Çeşitli çalışmalar, zihinsel sağlık sorunlarının çocuklukta kötü muamele ile yakın ilişkilerin kalitesi arasındaki ilişkiye de aracılık edebileceğini ileri sürmektedir..

-Çocuklukta kötü muamele ile ruh sağlığı sorunları arasındaki ilişki iyi bilinmektedir…

-Yetişkinlerde başlayan tüm psikopatolojilerin %30’u çocuklukta yaşanan olumsuzluklarla (çocuklukta kötü muamele dahil) ilişkili olabilir ..

-Spesifik olarak, çocuklukta kötü muamele, yetişkinlikte depresyon ve anksiyete semptomlarının gelişme riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir..

-Ayrıca, çocukluğunda fiziksel, cinsel veya duygusal olarak istismara veya ihmale maruz kalan kişiler , yetişkinlikte de alkol kullanım bozuklukları geliştirme riski altındadır..

-Üstelik yetişkinlikteki ruh sağlığı sorunları, sorunlu yakın ilişkiler olasılığını artırır ..

Toplamda bu çalışmalar, yetişkinlikte depresyon, anksiyete, alkol kullanımı ve güvensiz bağlanma semptomlarının, çocuklukta kötü muamele geçmişi olan bireyler arasında yetişkinlikte yakın ilişkilerin kalitesinin azalmasında (kısmen) rol oynayabileceğini ileri sürmektedir.

Sorulardan biri, depresyon, anksiyete ve alkol bağımlılığı şiddeti ile güvensiz bağlanma stillerinin (tek bir modele yerleştirildiğinde) nasıl birbiriyle bağlantılı olduğu ve çocuklukta kötü muamele ile yakın ilişkilerin kalitesi arasındaki ilişkiye nasıl aracılık ettiğidir.

Önceki çalışmalar, içselleştirme ve dışsallaştırma psikiyatrik bozukluklar ile bağlanma güvensizliği arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir ..

 Prospektif bir kohort çalışmasında 650 katılımcı zaman içinde takip edildi..

-Çocuklukta ihmal ve fiziksel istismar öyküsü olan bireylerin yetişkinlikte kaygılı bağlanma düzeylerinin daha yüksek olduğunu, ihmalin ise kaçınmacı bağlanmayı yordadığını ve her iki yetişkin bağlanma stilinin; kaygılı ve kaçınmacı, artan depresyon ve kaygı düzeylerini ve düşük öz saygı düzeylerini öngördü..

Ek olarak, kaygılı bağlanmanın çocukluktaki ihmal ve fiziksel istismar ile depresyon, kaygı ve benlik saygısı arasındaki ilişkiye kısmen aracılık ettiğini bulmuşlardır.

Ayrıca yetişkinlerin kaygılı ve kaçınan bağlanma stilleri psikopatolojiyi öngörür; depresyon, kaygı ve alkol kullanımı bunların arasında yalnızca birkaçıdır ..

Ancak bugüne kadar depresyon, anksiyete ve alkol bağımlılığı şiddetinin güvensiz bağlanma stilleri ile nasıl ilişkili olduğu ve bunun yakın ilişkilerin kalitesiyle nasıl bağlantılı olduğu konusunda araştırma azdır..

Çocuklukta kötü muamele, psikopatoloji, güvensiz bağlanma stilleri ve yetişkinlikteki yakın ilişkilerin kalitesi arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak için çocuklukta kötü muamele, güvensiz bağlanma kalıpları ve yakın ilişkilerin kalitesi arasındaki bağlantıyı ve bunun ne anlama geldiğini araştırmayı amaçladık.

Depresyonun boyutu, anksiyete ve alkol bağımlılığının şiddeti ve güvensiz bağlanma stilleri, çocuklukta kötü muamele ile yakın ilişkilerin kalitesi arasındaki ilişkiye aracılık etmektedir

 

 Çocuklukta kötü muamele

   –Duygusal ihmal, sevildiğini hissetmemek ve ebeveyn desteği ve ilgisinden yoksunluk olarak tanımlandı..

   –Fiziksel ihmal, evde yeterli yemeğin bulunmaması, doktor ziyaretinin olmaması ve hijyenin kötü olması olarak tanımlandı.

Psikolojik istismarın tanımı sözlü tacizi , şantajı ve ayrımcılığı içeriyordu..

Fiziksel istismar; tekmelenmek, vurulmak veya elle veya bir nesneyle dövülmek ya da morarma bırakan diğer herhangi bir fiziksel istismar olarak tanımlandı..

Cinsel istismar, kişinin isteği dışında cinsel olarak dokunulması veya birine cinsel yolla dokunmaya zorlanması olarak tanımlandı.

 Sonuçlar

2035 katılımcıdan oluşan örneklemimizin %66,2’si kadın, %33,8’i erkekti. Ankete katılanların yüzde 68’i şu anda bir ilişki içindeydi, yüzde 16,1’i daha önce bir ilişkisi vardı ancak ayrılmıştı ve yüzde 3,5’i partnerinin öldüğünü bildirdi. Bildirilen istismar ve ihmal açısından katılımcıların %33,1’i en az bir kez duygusal ihmal , %20,0’ı en az bir kez psikolojik istismar, %4,3’ü en az bir kez fiziksel istismar ve %4,7’si en az bir kez cinsel istismar yaşadığını bildirdi.

3

Şekil 4 . Depresyon şiddeti, anksiyete şiddeti, kaygılı bağlanma ve kaçınmacı bağlanmanın çocuklukta kötü muamele ve yakın ilişkilerin kalitesi üzerindeki etkisini gösteren sıralı aracılık modeli için standartlaştırılmış parametre tahminleri . Düz kalın oklar regresyon katsayılarını temsil eder. Kalın düz kalın oklar, modeldeki ana güçlü yolu temsil eder. İki başlı kıvrımlı kalın oklar korelasyon katsayılarını temsil eder . Kesikli oklar hiçbir önemi (ns) temsil etmez.

Tablo 3 nihai modeldeki doğrudan ve dolaylı etkileri göstermektedir.Tahminler ve güven aralıkları çok küçük olduğundan ve bazı durumlarda yorumlanması zor olduğundan dolaylı etkiler 10 −2 ile çarpılmıştırAltı dolaylı yoldan ikisi, çocuklukta kötü muamele ile yakın ilişkilerin kalitesi arasındaki ilişkiye tam olarak aracılık ediyor. En güçlü yol depresyon şiddeti ve kaygılı bağlanmaydı (β = −4,0 ∗ 10 −2 ; %95 GA = −5,5 ∗ 10 −2 , −2,7 ∗ 10 −2 ). Daha az ölçüde, depresyonun şiddeti ve kaçınmacı bağlanma (β = −7,2 ∗ 10 −2 ; 95% CI = −9,6 ∗ 10 −2 , −4,9 ∗ 10 −2 ), çocuklukta kötü muamele ile yakın ilişkilerin kalitesi arasındaki ilişkiye aracılık etmektedir. . Kaygı şiddeti ve a) kaygılı bağlanma (β = 0,7 ∗ 10 −2 ; %95 GA = 0,00 ∗ 10 −2 , 1,4 ∗ 10 −2 ) ve b) kaçınan bağlanma (β = 0,6 ∗ 10 −2 ; %95 GA = −0,9 ∗ 10 −2 , 2,2 ∗ 10 −2 ), çocuklukta kötü muamele ile yakın ilişkilerin kalitesi arasındaki ilişkiye aracılık etmemiştir. Benzer şekilde, alkol bağımlılığı şiddeti ve a) kaygılı bağlanma (β = 0.00 ∗ 10 −2 ; 95% CI = 0.00 ∗ 10 −2 , 0.00 ∗ 10 −2 ) ve b) kaçınmacı bağlanma (β = 0.1 ∗ 10 −2 ; 95) % GA = −0,1 ∗ 10 −2 , 0,3 ∗ 10 −2 ) ilişkiye aracılık etmedi.

Bu çalışmada, çocuklukta kötü muamele ile yetişkinlikteki yakın ilişkilerin kalitesi arasında bir ilişki bulduk ve çocuklukta kötü muamele ile psikopatolojinin yetişkinlikte ilişki kalitesiyle tam olarak nasıl ilişkili olduğuna dair daha iyi bir anlayış kazandık.

Bulgularımız çocukluk deneyimleri, depresyonun şiddeti, ancak anksiyetenin olmadığı, alkol bağımlılığının şiddeti ve farklı yollardan kaygılı ve kaçınan bağlanma arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir.

 Çocuklukta kötü muamele, depresyon şiddeti ve anksiyete şiddeti ile ilişkiliydi ve bu da diğer birçok çalışmayla uyumluydu. Çocukluklarında daha fazla kötü muamele bildiren kişiler aynı zamanda daha güvensiz bağlanma kalıpları da sergiliyor ve yetişkinlikteki yakın ilişkileri genellikle daha düşük kalitede oluyor. Bu, diğer çalışmalarla uyumludur..

Bulgularımız ayrıca iki tipik yol olabileceğini gösteriyor. En güçlü yol, çocuklukta kötü muameleyi artan depresyon şiddeti, kaygılı bağlanma ve daha düşük yakın ilişkiler kalitesi ile ilişkilendirmektedir. Bu yol, çocukluk döneminde kötü muameleye maruz kaldığını bildiren bazı bireylerin düşük ruh hali geliştirebileceğini göstermektedir. ,

Daha bağımlı ve güvensiz hale gelebileceğini, bunun daha yapışkan olarak algılanabileceğini ve ilişkide daha fazla sıkıntı yaşayabileceğini ve bunun da daha sonra ilişkinin kalitesini etkileyebileceğini göstermektedir. . İkinci yol, çocuklukta kötü muameleyi, depresyon şiddeti ve kaçınmacı bağlanma ile ilişkilendirmektedir; bu durum, eşlerin yakınlıktan uzaklaşma eğiliminde olması, eşlerine karşı daha az güvenilir olması ve onlara güvenmekte ya da güvenmekte zorluk yaşaması nedeniyle, yakın ilişkilerin kalitesinin düşük olmasıyla oldukça güçlü bir şekilde ilişkilidir.

 Bulgularımız aynı zamanda depresyonun ve çok daha az ölçüde alkol bağımlılığı şiddetinin çoğunlukla, potansiyel olarak sevilmeme ve istenmeme duygusu nedeniyle kaygılı bağlanmayla bağlantılı olduğunu göstermektedir. Kaçınmacı bağlanma ile bağlantı, depresyonun şiddeti için daha az güçlüdür ve anksiyete ve alkol bağımlılığının şiddeti için mevcut değildir. Başka bir deyişle, çocuklukta kötü muamele gördüğünü bildiren ve daha depresif ve/veya alkol kullanımına daha fazla bağımlı olan bireyler, özellikle partnerlerine mesafeyi korumak yerine daha bağımlı olma eğilimindedir. Ancak depresyon şiddeti yüksek olan bazı bireyler daha kaçınmacı bağlanma stili bildirmektedir.

Dikkat çekici bir şekilde, örneklemimizde alkol bağımlılığı şiddeti yalnızca kaygılı bağlanmayla ilişkiliydi ancak kaçınmacı bağlanmayla ilişkili değildi. Bazı araştırmalarda çocuklukta kötü muamelenin aşırı alkol kullanımı ve alkol kullanım sorunları için önemli bir risk faktörü olduğu tespit edilirken, tüm çalışmalar bu ilişkileri bulamadı

 Bu, (orta derecede) alkol kullanımının, kötü muamele geçmişi olan bireylerde ilişki sorunları için önemli bir risk faktörü olmadığını gösterebilir. Alternatif olarak bu durum, birincil bağımlılık bozukluğu tanısı alan katılımcıların başlangıçta NESDA çalışmasına dahil edilmemesi nedeniyle yalnızca orta derecede alkol kullanan katılımcıların çalışmaya dahil edilmesiyle de ilgili olabilir. Sonuçları etkilemiş olabilecek diğer bir faktör, alkol ve uyuşturucu kullanımına ilişkin öz bildirim ölçümlerinde oldukça yaygın olduğu gösterilen ve alkol kullanımının etkisinin eksik tahmin edilmesine yol açan sosyal istenirliktir

 

Bağlanma stilleri yakın ilişkilerin kalitesi üzerinde rol oynayabilirken, durum bunun tersi de olabilir: Sağlam ve sevgi dolu bir ilişki, bağlanma stilleri üzerinde de rol oynayabilir ve daha uzun süreli ilişkiler, daha güçlü bir güvenli bağlanma duygusu sağlayabilir. Bu nedenle çalışmamızda ilişki süresini kontrol ettik.

Daha önceki çalışmalarla uyumlu olarak ilişkinin süresi ile güvenli bağlanma stili arasında bir ilişki bulduk, bu da uzun süreli ilişkilerdeki bireylerin daha güvenli bağlanma stillerini bildirme eğiliminde olduklarını gösteriyor. Bu durum her iki yönde de geçerli olabilir; bağlılık, karşılıklı güven ve tatmin daha güvenli bir bağlanma stiliyle sonuçlanabilirken, daha güvenli bağlanma stiline sahip bireyler genellikle daha uzun süreli ilişkilerle de sonuçlanacaktır.

Hem sağlıklı katılımcılar hem de psikolojik sorunları (temel olarak depresyon ve/veya anksiyete belirtileri) olan bireyleri içeren geniş bir katılımcı örneklemi ile NESDA boylamsal ileriye dönük çalışmanın zenginliğine dayanan bu bulgular, literatüre klinik açıdan anlamlı yeni görüşler katmaktadır. Ayrıca, depresyon ve anksiyete şiddeti göstergeleri beş farklı dalgadaki (B, FU1, FU2, FU4, &FU6) ve alkol bağımlılığı şiddeti dört farklı dalgadaki (B, FU2, FU4 ve FU6) değerlendirmelere dayanmaktadır. güçlü ve güvenilir göstergelerdir. Bu güçlü yönlere ek olarak bazı metodolojik sınırlamaların da dikkate alınması gerekir. Depresyon ve anksiyete semptomları olan katılımcılar, depresif bozukluğu olan bireylerden oluşan tüm popülasyonun güvenilir bir temsili olmayabilir, çünkü şiddetli semptomları olan bireyler çalışmadan çıkarıldı..

 

Çocuklukta kötü muamele geriye dönük olarak değerlendirildi. Ayrıca, çocuklukta görülen kötü muamelenin miktarının ve türünün fazla tahmin edilmesine veya eksik tahmin edilmesine yol açabilen hatırlama yanlılığı, depresif belirtilerin etkisi altında daha da kötüleşebilir. Bununla birlikte, çocuklukta kötü muamelenin hatırlanmasının mevcut ruh halinden kritik bir şekilde etkilenmediği gösterilmiştir..

Ek olarak, bağlanma stili bir öz bildirim anketi ile ölçülmüştür ve bu nedenle analizlerimizi Yetişkin Bağlanma Görüşmesine dayandırmış olsaydık sonuç farklı olabilirdi.

Ayrıca aracı olarak güvensiz bağlanma stilleri de sonuçla eş zamanlı olarak ölçülmüş; yakın ilişkinin kalitesi ve dolayısıyla bu çağrışımların geçiciliği konusunda güçlü sonuçlara varılamaz; Açıkçası düşük kaliteli bir ilişki, bağlanma stilleri açısından daha fazla kaygı ve kaçınmaya da neden olabilir.

Bu bulguların kısmen depresyon ve anksiyete geçmişi olan katılımcılara dayandığı göz önüne alındığında, mevcut çalışmanın sonuçlarının klinik açıdan da sonuçları olabilir. Ebeveynleri, öğretmenleri, pratisyen hekimleri ve genel kamuoyunu, çocuklukta yaşanan kötü muamelenin zihinsel sağlık ve yakın ilişkiler üzerindeki olası yıkıcı etkisi konusunda bilgilendirmek, daha iyi tanınmasına ve erken tespit edilmesine yol açabilir. Okul sistemi çocuklar ve özellikle de travma yaşayanlar için güvenli bir ortam yaratabilir. Eğitimciler hayati bir rol oynamaktadır ve gerçeklikten bağımsız olarak çocuğun algısının onun davranışını yönlendirdiğini fark etmeleri onlar için önemlidir. Klinik uygulamada, depresyon ve anksiyete belirtileri olan bireylerde ve/veya güvensiz bağlanma stilleri ve/veya sorunlu yakın ilişkilere sahip bireylerde çocuklukta kötü muamele öyküsünün rutin olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca yeni ebeveynlere ve perinatal ruhsal hastalığı olan kadınların ruh sağlığı sistemine dahil edilmesine odaklanmak, anne, çocuğu ve ailesi üzerindeki olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olabilir ..

Ayrıca, bakıcılarla veya diğer önemli kişilerle olan erken deneyimlerin yakın ilişkiler bağlamında hala bir etkisi varsa, bu durum müdahaleler açısından ele alınmalıdır  16 epidemiyolojik çalışmaya dayanan bir meta-analiz yapmış ve çocuklukta kötü muamele öyküsünün depresyon tedavisine yanıt vermemeyle ilişkili olduğu sonucuna varmıştır . Klinisyenler, çocuklukta kötü muamele geçmişi olan ve duygusal bozukluğu olan bireyler için daha yoğun ve alternatif tedavi seçeneklerini değerlendirebilir; örneğin, güvensiz bağlanma tarzlarına daha güçlü odaklanan tedaviler.

Bir partnerin çocukluk döneminde birincil bakıcıyla bağlanma ilişkisi sağlıksızsa, duygusal savunma mekanizmalarının yetişkinlikte yakın ilişkiler oluşturması ve etkilemesi muhtemeldir.. bu erken ve mevcut bağlanma stillerinin, daha sağlıklı ve daha istikrarlı yakın ilişkiler için potansiyel yapı taşları olarak tartışılması önerilmektedir .

Sonuç olarak, bu çalışma, 1) çocuklukta kötü muamele öyküsü olan bireylerde yakın ilişkilerin genellikle daha düşük kalitede olduğunu ve 2) depresyon ve güvensiz bağlanma stillerinin (kaygılı ve kaçınan), çocuklukta kötü muamele ile duygusal ilişkilerin kalitesi arasındaki ilişkiye tam olarak aracılık ettiğini ileri sürmektedir. Yetişkinlikte samimi ilişkiler. Gelecekteki çalışmalar, bunun yetişkinlikte yakın ilişkiler üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için şiddetli alkol (kötüye kullanım) kullanan katılımcılara daha yakından bakmayı düşünebilir. Ayrıca, literatürde bağlanma ölçümlerinin psikometrik özelliklerinin anlaşılmasında büyük boşluklar bulunduğunu ve bağlanmaya ilişkin bazı öz-bildirim ölçümlerinin bağlanma görüşmeleri ile ilişkili olduğunu ancak aynı yapıyı derecelendirmediğini belirttiğinden, boşluğu daraltmaya odaklanmak daha doğru olacaktır. büyüyen bağlanma alanı için çok önemlidir.

Çocuklukta farklı kötü muamele türlerine odaklanan gelecekteki uzun vadeli boylamsal çalışmalar, farklı çocuklukta kötü muamele türlerinin (örneğin cinsel istismara karşı fiziksel istismar) yetişkinlerin bağlanma stilleri ve ilişki kalitesi üzerindeki etkilerini daha fazla açıklamak için literatür açısından zorunludur.

Please follow and like us:

Bir yanıt yazın

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Verified by MonsterInsights