Zorbalık , kardeş veya flört partneri olmayan başka bir genç veya genç grubu tarafından gerçekleştirilen, birden çok kez tekrarlanan veya tekrarlanma olasılığı yüksek olan herhangi bir istenmeyen saldırgan davranış olarak tanımlanır .

♦Çalışma: çocuklukta yaşanan zorbalığın ergenlik dönemindeki güvensizlik ve zihinsel sağlık sorunlarıyla bağlantılı olduğu..

 

UCLA Health ve Glasgow Üniversitesi’nin ortaklaşa yürüttüğü yeni bir araştırma:

Çocuklukta maruz kaldıkları zorbalığın bir sonucu olarak diğer insanlara karşı güçlü bir güvensizlik geliştiren gençlerin, yetişkinliğe girdiklerinde önemli zihinsel sağlık sorunları yaşama olasılıkları diğer gençlerle karşılaştırıldığında önemli ölçüde yüksek olduğu ortaya çıktı.

Akran zorbalığı, kişilerarası güvensizlik ve ardından kaygı, depresyon, hiperaktivite ve öfke gibi zihinsel sağlık sorunlarının gelişimi arasındaki bağlantının incelenmesi  …

Milenyum Kohort Araştırması kapsamında yaklaşık yirmi yıldır incelenen 10.000 çocuktan elde edilen veriler kullanıldı…

– 11 yaşında zorbalığa maruz kalan ve 14 yaşına kadar kişilerarası güvensizlik geliştiren ergenlerin, daha az güvensizlik geliştirenlere kıyasla 17 yaşında klinik açıdan anlamlı zihinsel sağlık sorunları yaşama olasılığı yaklaşık 3,5 kat daha fazla…

–   Dr. George Slavich:

“Bulgular, okulların ve diğer kurumların, ‘zorbalığın zihinsel sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine karşı koymak için yeni kanıta dayalı müdahaleler geliştirmesi’ne yardımcı olabilir..

Şu anda gençlerin ruh sağlığından daha önemli çok az halk sağlığı konusu var.. Gençlerin tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmak için, sağlıksızlıkla ilgili risk faktörlerini tanımlayan ve bu bilgiyi yaşam boyu sağlığı ve dayanıklılığı artırabilecek önleme programlarına dönüştüren araştırmalara yatırım yapmamız gerekiyor.”

 

–  Son araştırmalar, örnek lise öğrencilerinin %44,2’sinin en az iki hafta boyunca depresyonda olduklarını; ankete katılan 10 öğrenciden birinin intihara teşebbüs ettiğini gösterdi. .

 

Önceki araştırmalar, gençler arasında zorbalık ile zihinsel ve davranışsal sağlık sorunları arasındaki ilişkileri tespit etmişti; buna madde bağımlılığı, depresyon, kaygı, kendine zarar verme ve intihar düşünceleri üzerindeki etkisi de dahildi. Ancak zaman içinde gençleri takip eden bu çalışma, zorbalığın nasıl güvensizliğe ve dolayısıyla geç ergenlik döneminde akıl sağlığı sorunlarına yol açtığına dair şüphelenilen yolu doğrulayan ilk çalışmadır.

–   Slavich:

“İnsanların gençlik yıllarında klinik açıdan önemli zihinsel sağlık sorunları ortaya çıktığında ve bunun çözümlenmemesi durumunda,  tüm yaşamları boyunca hem zihinsel hem de fiziksel sağlık sorunları yaşama riskinin artırabileceğini söylemeliyim..

Bu veriler, sınıf ve okul düzeyinde kişilerarası güven duygusunu geliştirmeye yardımcı olan okul temelli programlara gerçekten ihtiyacımız olduğunu gösteriyor..

Bunu yapmanın bir yolu, özellikle lise ve üniversiteye geçişe odaklanan ve okulu yakın, uzun süreli ilişkiler geliştirme fırsatı olarak çerçeveleyen kanıta dayalı programlar geliştirmek olabilir.”

 

♦Başkalarına zorbalık yapmak zihinsel sağlık sorunları geliştirme riskini artırır…

Columbia Üniversitesi Mailman Halk Sağlığı Okulu’nda yapılan yeni bir araştırma:

“Gençler arasında zorbalık ile zihinsel sağlık sorunları arasında iki yönlü bir ilişki var. Önceki araştırmalar zorbalık mağduriyetinin nedenleri ve sonuçlarına odaklanmış olsa da, bu, zorbalık suçu ile zihinsel sağlık sorunları arasındaki zaman dizisini kapsamlı bir şekilde araştıran ilk çalışmadır..”

Zorbalık , kardeş veya flört partneri olmayan başka bir genç veya genç grubu tarafından gerçekleştirilen, birden çok kez tekrarlanan veya tekrarlanma olasılığı yüksek olan herhangi bir istenmeyen saldırgan davranış olarak tanımlanır .

  Gençlerin yüzde 18 ila 31’inin zorbalığa karıştığı tahmin ediliyor.

–   Marine Azevedo Da Silva:

“Zorbalığa maruz kalmanın acil ve yaşam boyu süren zihinsel sağlık sorunlarıyla ilişkili olduğu iyice belgelenmiş olsa da, bugüne kadar hiçbir çalışma zorbalık suçu ile zihinsel sağlık sorunları arasındaki ilişkinin iki yönlü olabileceği hipotezini incelemedi”

Araştırmacılar, zorbalık suçu ile içselleştirme sorunları arasındaki çift yönlü ilişkiyi incelemek için ulusal temsili Tütün ve Sağlık Nüfus Değerlendirmesi araştırmasında yaşları 12 ila 17 arasında olan 13.200 gencin verilerini analiz etti. 

-Bunların arasında yüzde 79’u asla başkalarına zorbalık yapmadığını, yüzde 11’i bir yıl önce başkalarına zorbalık yaptığını ve yüzde 10’u geçen yıl başkalarına zorbalık yaptığını bildirdi..

-Zorbalık suçu geçtiğimiz ay ölçütü olarak değerlendirildiğinde, yüzde 16’sı bir ay önce başkalarına zorbalık yaptığını, yüzde 5’i ise geçen ay başkalarına zorbalık yaptığını bildirdi.

Araştırmacılar, içselleştirme sorunlarının bir yordayıcısı olarak zorbalık yapma arasındaki ilişkiyi incelediklerinde, zorbalık faili olduğunu bildiren gençlerin, zorbalık yapmadığını bildirenlere kıyasla orta ila yüksek oranda zihinsel sağlık sorunları geliştirme olasılıklarının daha yüksek olduğunu buldular.

Öte yandan, orta ila yüksek düzeyde içselleştirme sorunları yaşayan ergenlerin, zihinsel sağlık sorunları yaşamadığını veya düşük oranda yaşadığını bildiren ergenlerle karşılaştırıldığında, başkalarına zorbalık yapma riskinin daha yüksek olduğunu bulmuşlardır .

–    Marine Azevedo Da Silva

“Tasarladığımız çalışma, zorbalık suçu ile sorunu içselleştirme arasındaki ilişkinin muhtemelen çift yönlü olduğunu göstermemize olanak sağladı. Bununla birlikte, tanımlar, soru ifadeleri ve kişisel raporlama dahil olmak üzere değerlendirme yöntemlerinin, Zorbalığın yaygınlığını fazla tahmin etmek ya da hafife almak ve bunun karşılığında zorbalık yapma ile içselleştirme sorunları arasındaki ilişkinin gücünü etkilemek ..

Bulgularımız önceki literatüre önemli bir genişleme sağlıyor ve gençler arasındaki zorbalık davranışlarını önleme ve müdahale stratejilerinin, olumsuz duyguların ve zihinsel sağlık sorunlarının nasıl dikkate alınacağını ve ele alınacağını dikkate alması gerektiğini gösteriyor ”

Bir arkadaş grubu zorbalığa karşı en iyi arkadaştan daha iyi koruma sağlar

♦Bir arkadaş grubu zorbalığa karşı en iyi arkadaştan daha iyi koruma sağlar

Murdoch Çocuk Araştırma Enstitüsü’nün (MCRI) yeni araştırması, en iyi arkadaş yerine bir grup arkadaşa sahip olmanın, zorbalık karşısında çocukların zihinsel ve duygusal sağlığını korumaya yardımcı olabileceğini ortaya çıkardı.

Bu çalışma daha önce 8 ila 9 yaşları arasındaki üç çocuktan birinin ilkokulda günlük veya haftalık olarak zorbalığa maruz kaldığını ortaya çıkardı .

-İlkokulda zorbalığın yaygınlığını ve bunun ruh sağlığı üzerindeki etkisini inceleyen çok az çalışma var .

-Her dört çocuktan biri sözlü zorbalığa maruz kaldığını, yedi çocuktan biri ise fiziksel zorbalığa maruz kaldığını bildirdi. Her 10 kişiden biri her ikisinin bir kombinasyonunu yaşadığını bildirdi.

Sık sık zorbalığa maruz kalan küçük çocuklar, zorbalığa uğramayan çocuklara kıyasla daha yüksek düzeyde zihinsel sağlık sorunları bildirdiler.

Sonuçlar , okulun ilk yıllarından itibaren olumlu akran ilişkilerini teşvik etme ve zorbalık politikaları uygulama ihtiyacını vurgulayan güçlü kanıtlar sunuyor .

İlkokulun başlarında çocuklar, daha büyük öğrencilere göre zorbalığa yönelik müdahalelere daha yatkındır.

–    Dr. Lisa Mundy:

“Akran ilişkileri özellikle ilkokul döneminde önemlidir ve bu nedenle bu yıllarda akran ilişkilerini desteklemek önemlidir”

–    Profesör Kathryn North:

“3 çocuktan 1’i sık sık zorbalığa maruz kalıyor. Zorbalığın çocuklar üzerinde derin bir etkisi var ve zihinsel sağlıkları üzerinde büyük bir etkisi var. Bir çocuk araştırma enstitüsü olarak ebeveynlere bu konuda yardımcı olacak bilgileri sağlayabildiğimiz için gurur duyuyoruz. ilkokulun başlarında çocuklarının ruh sağlığını desteklemelerine yardımcı olun.”

–    Profesör George Patton:

“Milyon Zihin Ruh Sağlığı Misyonu, çocuklarda akıl sağlığı sorunlarını kronikleşmeden önce önlemek için bir fırsat sunuyor. İlkokulda zorbalık, önleme araştırmaları için öncelikli bir hedef olmalıdır”

Araştırmacılar, ruh sağlığı pratisyenlerinin ilkokullarda molalar sırasında daha fazla denetim ve zorbalığa karşı sıkı disiplin önlemleri gibi kanıta dayalı zorbalık karşıtı programların uygulanmasını teşvik edebileceğini söylüyor.

♦Yeni çalışma: Kardeş zorbalığı yıllar sonra kötü zihinsel sağlık sonuçlarıyla ilişkili …

Yeni bir araştırma, kardeşleri tarafından defalarca zorbalığa maruz kalan gençlerin ergenlik döneminde kötü zihinsel sağlık ve refah sorunları yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu ileri sürdü.

– Yeni araştırma, erken- orta ergenlik döneminde zorbalığın sıklığı arttıkça , ergenlik döneminin sonlarında zihinsel sağlık sorunlarının ciddiyetinin de arttığını buldu.

Erken ergenlik döneminde kardeş zorbalığının , bireyin mağdur, fail veya her ikisi de olmasına bakılmaksızın, geç ergenlik döneminde hem olumlu hem de olumsuz ruh sağlığı üzerinde uzun vadeli bir etkiye sahip olduğunu buldu.

Önceki çalışmalar ergenliğin ruh sağlığının bozulması açısından özellikle hassas bir dönem olduğunu ve sorunlu kardeş ilişkilerinin ergenlik döneminde ruh sağlığı sorunlarının gelişmesinde anahtar bir faktör olabileceğini göstermiştir.

–   Dr. Umar Toseeb:

“Kardeş zorbalığı daha önce kötü zihinsel sağlık sonuçlarıyla ilişkilendirilmiş olsa da, kardeş zorbalığının sürekliliği ile ciddiyeti arasında bir ilişki olup olmadığı bilinmiyordu. uzun vadede zihinsel sağlık sonuçlarının değerlendirilmesi.. Türünün ilk çalışmasında, hem pozitif (örneğin refah ve özsaygı) hem de negatif (örneğin psikolojik sıkıntı belirtileri) zihinsel sağlığın ölçümlerini içeren bir dizi zihinsel sağlık sonucunu kapsamlı bir şekilde araştırdık.

Kardeşlerine zorbalık yapan ancak kendileri zorbalığa uğramayanların (yani zorbaların) bile yıllar sonra daha kötü zihinsel sağlık sonuçlarına sahip olduğunun bulgusu özellikle dikkate değerdir”

Son olarak makale, geç ergenlik döneminde zihinsel sağlık sorunlarını azaltmayı ve olumlu zihinsel sağlığı teşvik etmeyi amaçlayan önleme ve klinik müdahalelerin, erken ergenlik döneminde kardeş zorbalığını azaltmada muhtemelen fayda sağlayacağını ileri sürmektedir..

♦Zorbalığa uğramak gençlerde zihinsel sıkıntı ve intihar girişimleri ile ilişkilidir

Zorbalığa uğramak gençlerde zihinsel sıkıntı ve intihar girişimleri ile ilişkilidir

Yeni bir araştırmaya göre, zorbalığın bazı türleri üzgün veya umutsuz hissetmek ve intihara teşebbüs etmekle önemli ölçüde ilişkili .

Araştırmaya göre bu ilişki, gençlerin cinsel tercihleri ​​veya cinsiyet yönelimleri nedeniyle zorbalığa maruz kaldığı durumlarda en yüksek seviyede.

Okul zorbalığı yaygın bir sorundur ve araştırmalar gençlerin %30’unun zorbalığa maruz kaldığını tahmin etmektedir.

Zorbalığa maruz kalmanın öğrencilerin refahı, sağlığı ve sosyal uyumu üzerinde kalıcı etkileri olabileceğine dair kanıtlar artıyor.

Düzeltilmemiş olasılık oranları, fiziksel olarak zorbalığa uğradığını bildiren öğrencilerin ve dini açıdan zorbalığa maruz kalan öğrencilerin, hiç zorbalığa uğramadığını bildirmeyen öğrencilere göre üzüntü veya umutsuzluk duygularını bildirme olasılıklarının daha yüksek olmadığını gösterdi.

Bununla birlikte, cinsel yönelim veya cinsiyet kimliğiyle ilgili zorbalık veya incitici cinsel şakalar ve yorumlar, intihar girişimlerinin yanı sıra üzüntü ve umutsuzluk duygularıyla da tutarlı bir şekilde ilişkiliydi (OR 1.40–2.84). Siber zorbalık, sosyal zorbalık ve ırka dayalı zorbalığın da zihinsel sıkıntı ve intihar girişimleri ile anlamlı ilişkileri vardı.

Yazarlar, farklı zorbalık türlerinin zihinsel sağlık sonuçlarıyla farklı korelasyonlara sahip olduğu ve bu farklılıkların daha iyi anlaşılmasının okullarda zorbalığı azaltma stratejilerinin şekillendirilmesine yardımcı olabileceği sonucuna varmıştır.

“Zorbalık acıtır. Hem kurbanı hem de zorbayı incitir. Hiç kimse bu deneyimden daha iyi sonuç veremez.”

♦Çalışma, kızlar arasındaki okul zorbalığının uzun vadeli duygusal etkilerini inceliyor

Ortaokul veya lisede zorbalığa maruz kalan üniversite çağındaki kadınlar, yaşadıkları deneyimlerden yıllar sonra bile kaygı ve özgüven eksikliği gibi bir dizi olumsuz duygu hissetmeye devam ediyor.

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, bazıları zorbalığa uğramanın üstesinden gelmekten ve genç yetişkinler olarak hayatlarına devam etmekten gurur duydukları için olumlu kazanımlar ve büyüme de yakalayabiliyorlar.

Araştırmacılar, okul zorbalığının mağdurlarda kaygı, depresyon, yalnızlık ve korku duygularına yol açtığının yanı sıra belirli faaliyet ve durumlardan kaçınmadan intihara kadar uzanan diğer sonuçlara yol açtığını uzun zamandır biliyor.

Bu olumsuz etkiler yetişkinliğe kadar devam edebilir ve zorbalığa maruz kalanların zihinsel ve fiziksel sağlığını , ekonomik durumunu ve sosyal yaşamlarını etkileyebilir.

Ortaokulda ve/veya lisede zorbalığa uğrayan üniversite çağındaki bir düzine kadına, yaşadıkları zorbalık davranışlarını ve bu davranışların onları o dönemde nasıl etkilediğini sorarak okul zorbalığının kızlar üzerindeki uzun vadeli etkisini daha derinlemesine anlamaya çalıştılar. ve üniversite deneyimleri üzerinde devam eden etkisi.

Araştırmaya katılan tüm katılımcıların yaşadığı en yaygın zorbalık türü, “isim takmak, dedikodu yaymak ve tehdit edilmek” gibi sözlü zorbalıktı.

Kurbanlardan biri, “Lisedeyken bana zorbalık yapan kızlardan biri, ‘Köprüden atlayıp ölebilirsin ve kimsenin umursamayacağını’ söyledi” dedi.

Kadınların yarısı fiziksel saldırı da bildirdi.

–    Bir katılımcı:

“Okuldan eve gitmek için otobüse binmekten korkuyordum… Aynı kız bilerek arkama oturuyor ve saçlarıma tükürüyordu… ya da ben otobüse binerken otobüsün camından üzerime çöp atıyordu.”

Diğer deneyimler arasında sosyal veya grup faaliyetlerinden dışlanma ve siber zorbalık yer alıyordu.

 

–   Eski bir kurban:

“Üniversiteye başladığım ilk birkaç ayda kimseyle konuşmadım veya arkadaş edinmeye çalışmadım” dedi. “Kendim olmak benim için büyük bir sorundu çünkü yıllardır kendim olduğum için zorbalığa maruz kalıyordum. Yargılanma korkusuyla kendime saklandım..

Ancak kadınlardan 10’u zorbalığa maruz kaldıklarından bu yana çok yol kat ettiklerini belirtirken, sekizi daha nazik davranarak ve başkalarını daha fazla kabul ederek “zorbalık deneyimini olumluya dönüştürdüğünü”

–   Katılımcılardan biri:

“Şu anda grupla psikolojik danışmanlığa katılıyorum ve bu bana çok yardımcı oldu.. Bu üç yılımı aldı ama artık daha güçlü ve kendime daha çok güvendiğimi hissediyorum.”

Araştırmaya katılan kadınların tamamı okuldaki zorbalığı önlemek için neler yapılabileceğini tartıştı . Fikirler, okullardaki öğrencilere ve personele yönelik eğitimin iyileştirilmesinden, okulu sık sık kaçıran öğrencilerin izlenmesine , ebeveynlerin çocuklarının internette ne yaptıklarından haberdar olmalarını sağlamaya ve çocuklarıyla zorbalık hakkında konuşmaya kadar uzanıyordu.

♦Araştırmacılar intihar girişimi ve zorbalığın en çok cinsel azınlıkta ve kadın ergenlerde olduğunu tespit ediyor

zorbalık

 

 

Gençlik Riskli Davranış Araştırması’ndan (YRBS) 44.066 ergenin incelendiği araştırma, geçtiğimiz yıl içinde yüz yüze zorbalık veya siber zorbalık ve intihar girişimi deneyimlerini yansıtan zorbalık mağduriyetini ele aldı . 9’dan 12’ye kadar olan okul sınıflarına devam eden yaklaşık 15.000 ABD’li ergenin verileri, cinsiyet, ırk/etnik köken ve cinsel kimliğe ilişkin ulusal temsili anketler yoluyla iki yılda bir toplandı .

Zorbalık eşitsizlikleri özellikle cinsiyet ve cinsel kimlik açısından ciddiydi. Kız ergenlerin zorbalığa uğrama olasılığı erkek ergenlere göre neredeyse iki kat daha fazlaydı. Cinsel kimliklerini biseksüel, gey, lezbiyen veya “emin değilim” olarak bildiren ergenlerin zorbalığa uğrama olasılıkları, heteroseksüel akranlarına kıyasla benzer şekilde arttı. Bu eşitsizlikler yalnızca çevrimdışı, yalnızca çevrimiçi veya her ikisinde de zorbalığa uğramaya devam etti. Amerikan Kızılderili/Alaska Yerlisi ve Hispanik olmayan Çok ırklı gruplar, zorbalığa uğrama oranının en yüksek olduğu ırksal/ etnik gruplardı .

Desenler, en çok kadın, Amerikan Kızılderili/Alaska Yerlisi, İspanyol olmayan çok ırklı ve cinsel azınlık ergenleri arasında yaygın olan intihar girişimlerindeki eşitsizlikleri yansıtıyor . Bu kalıplar aynı zamanda intihar düşüncesi, planları ve yaralanmalar için de geçerlidir.

 

 

Columbia Mailman School Epidemiyoloji Bölümü’nden MPH’den baş yazar Noah T. Kreski, “Sonuçlarımız savunmasız gençlerin devam eden marjinalleşmesini yansıtıyor” diyor. “İster cinsiyetçilik, ister ırkçılık, ister homofobi yüzünden olsun, zorbalık, grupların hedef alındığı ve zarar verildiği bir mekanizma olarak varlığını sürdürüyor.”

Zorbalık ve intihar girişimlerindeki eşitsizlikler zaman içindeki değişimler açısından kontrol edildi; tek önemli değişiklik gey/lezbiyen ergenlerin artan zorbalık mağduriyeti oldu. Gey ve lezbiyen ergenler arasında zorbalığa maruz kalma oranı 2015 ile 2019 arasında yüzde 32’den yüzde 45’e çıktı. Bu grubun yanı sıra genel zorbalığa uğrama oranı en yüksek olan (yüzde 42) ve en yüksek şiddete sahip biseksüel ergenleri desteklemek için daha fazla çaba gösterilmelidir. Kreski’ye göre geçen yıl intihar girişiminde bulunuldu (yüzde 26,5).

Kreski, “Okullar ve ergenlere yönelik diğer alanların, zorbalıkla mücadele konusunda doğrudan önyargı türlerini ele alan güçlü ve sistematik bir yaklaşıma ihtiyacı var. Bu alanların aynı zamanda sorunlar ortaya çıktığında ergenlerin ruh sağlığını destekleyecek donanıma sahip sistemlere de ihtiyacı var” dedi.

” Zorbaları eylemlerinden sorumlu tutmak, sosyal adalet müfredatını kapsamak ve ergenlerin zorbalık veya intihar eğilimiyle karşı karşıya kaldıklarında kendilerini ortaya koyacak güçte hissetmelerini sağlamak, gençleri bu zor deneyimlerle karşı karşıya kalırken aktif olarak desteklemek için yalnızca birkaç adımdır.”

♦Araştırmaya göre astımlı gençler daha fazla zorbalığa maruz kalıyor

yalnız oturan genç

Yeni araştırması, astım hastası olan kırsal kesimdeki gençlerin zorbalığa maruz kalma olasılığının daha yüksek olduğunu ve daha şiddetli semptomlara sahip olmanın da riski artırdığını gösteriyor.

Profesör Jean-Marie Bruzzese (Ph.D.) ve meslektaşları, 2 Ocak’ta Journal of Asthma’da çevrimiçi olarak yayınlanan raporlarında, ergenler arasındaki zorbalık mağduriyetinin ömür boyu sürebilecek bir dizi psikolojik ve sosyal sorunla ilişkili olduğunu belirtiyorlar. 2023.

Yazarlara göre, astım da dahil olmak üzere kronik hastalıkların zorba hedefi olma riskini arttırdığı bilinmesine rağmen , astım ile kırsal kesimdeki gençlerde zorbalık arasındaki ilişki araştırmalarda gözden kaçırılıyor.

1.905 kırsal lise öğrencisi üzerinde yapılan çalışmanın temel bulguları şunları içeriyordu:

  • Astımlı öğrencilerin %28,6’sı astım nedeniyle zorbalığa maruz kaldıklarını bildirdi
  • Astım hastası olmak zorbalığa maruz kalma riskinin artmasıyla ilişkiliydi
  • Daha şiddetli astım, zorbalığa maruz kalma riskinin artmasıyla ilişkilendirildi

“Semptomların fiziksel olarak ortaya çıkması ve akranlarının önünde ilaç kullanımı, bu savunmasız ergenleri zorbalığa maruz kalma konusunda daha yüksek risk altına sokabilir. Okul yöneticilerinin , tüm öğrencilerin yeteneklerini ve durumlarını kabul eden kapsayıcı ortamlar yaratması zorunludur , aynı zamanda sağlık hizmetlerinin de dikkate alınması zorunludur. sağlayıcılar bu ergenlere uygun astım yönetimi eğitimi sağlıyor”, araştırmacılar sonucuna varıyor.

♦Araştırmaya göre sınıf tekrarı yapan öğrenciler daha fazla zorbalığa maruz kalıyor

Araştırmaya göre sınıf tekrarı yapan öğrenciler daha fazla zorbalığa maruz kalıyor

Çin’deki Fudan Üniversitesi’nden Xiayun Zuo ve meslektaşları tarafından 11 Kasım’da PLOS Medicine’de yayınlanan yaklaşık yarım milyon öğrenci üzerinde yapılan yeni bir araştırmaya göre, sınıf tekrarı yapan öğrencilerin dünya çapındaki ülkelerde zorbalığa maruz kalma riski daha yüksek . Çalışma, Küresel Çocuk Sağlığına ilişkin PLOS Medicine Özel Sayısının bir parçasıdır .

Zorbalık da dahil olmak üzere okuldaki şiddetin ele alınması ve önlenmesi, Birleşmiş Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin özel bir hedefidir. Büyük örneklemleri içeren az sayıda çalışma, sınıf tekrarı ile zorbalık mağduriyeti arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Yeni çalışmada araştırmacılar, 74 ülke/ekonomiden 15 ve 16 yaşlarındaki 465.146 öğrenciye ilişkin bilgileri içeren Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PIA) 2018 verilerini kullandı.

Genel olarak, dahil edilen öğrencilerin %12,25’i sınıf tekrarı yapmış ve öğrencilerin %30,32’si önceki yıl ayda en az birkaç kez zorbalığa maruz kaldığını bildirmiştir. Sınıf tekrarı yapan öğrencilerin akranlarına göre zorbalığa maruz kalma olasılıkları daha yüksekti (OR 95% GA 1.32-1.52, p<0.001). Dernek 46 farklı ülke/ekonomideki öğrencilerde ve her iki cinsiyetten öğrencilerde gözlemlendi. Ancak sınıf tekrarı yapan kızların erkeklerle karşılaştırıldığında alay edilme, tehdit edilme, eşyalarının elinden alınması ve itilip kakılma riskleri daha yüksekti.

Yazarlar, bulguların sınıf tekrarı deneyimleri ile zorbalık mağduriyeti arasındaki ilişkiyi desteklerken, kesitsel çalışmanın böyle bir ilişkinin nedensel olup olmadığını veya ilişkinin yönünü belirleyemediğini belirtmektedir. Araştırma aynı zamanda anketin uygulandığı sırada okula devam eden ergenlerle sınırlıydı ve zorbalık deneyimleri ve sınıf tekrarı ölçümleri bizzat raporlanmıştı.

Yazarlar, “Bu sonuçlar, özellikle sınıf tekrarının özellikle yaygın olduğu ülkelerde, farklı düzeylerdeki ebeveynler, öğretmenler, müdürler ve politika yapıcılar için büyük endişe kaynağıdır” diyor. “Sınıf tekrarı hem erkek hem de kız çocuklarında zorbalık mağduriyetiyle ilişkilidir.”

♦Obezite, zorbalığın kurbanı, faili veya her ikisi olma riskini artırır mı?

Yeni bir çalışma, obez ergenlerin zorbalığa maruz kalma olasılıklarının önemli ölçüde daha yüksek olduğunu, aynı zamanda sağlıklı kilolu akranlarıyla karşılaştırıldığında zorbalığın hem kurbanı hem de zorbalığın faili olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu gösterdi. 

Çalışma aynı zamanda zorbalığın kurbanı veya faili ya da her ikisi birden olan aşırı kilolu veya obez ergenlerin depresyon, davranış sorunları ve arkadaş edinmede zorluk yaşama olasılığının önemli ölçüde daha yüksek olduğunu buldu.

Araştırmacılar ilk olarak obez ve sağlıklı kilolu gençler arasındaki zorbalık davranışlarını karşılaştırdılar ve zorbalığa maruz kalma ve hem kurban hem de fail olma açısından önemli farklılıklar bulmuş olsalar da, obezite ile yalnızca zorbalık faili olmak arasında hiçbir bağlantı yoktu. Araştırmanın ikinci bileşeni, mağdur, fail veya her ikisi olan obez gençlerin davranışsal davranış sorunları, depresyon, aşırı tartışma ve arkadaş edinmede zorluk yaşama olasılıklarının karşılaştırılmasını içeriyordu.

“Bir grup olarak obezlerin diğer gruplara göre zorbalığa daha fazla karıştığı açık olsa da, obezlerin ne ölçüde zorbalığın kurbanı veya kaynağı olduğu açık değil mi? Ulusal temsili büyük bir örneklemde  ve McCoy, olası kafa karıştırıcı etkenleri kontrol ettikten sonra obezlerin hem kurban hem de fail olduğunu belirledi” diyor Baylor Tıp Fakültesi, Houston, Teksas Çocukluk Çağı Obezite Baş Editörü Tom Baranowski, Ph.D. “Bu nedenle, obezlere yönelik programların hem zorbalık mağduriyetini hem de zorbalığı ele alması gerekiyor.”

Travma travmayı doğuruyor: Zorbalık, 12 ila 15 yaş arası çocuklarda intihar girişimlerinin artmasıyla ilişkilendiriliyor

kabadayı

Elsevier tarafından yayınlanan Amerikan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Akademisi Dergisi’nde (JAACAP) yer alan yeni bir çalışma , zorbalığa maruz kalmanın genç ergenler arasında intihar girişimi riskini dünya çapında yaklaşık üç kat artırabileceğini bildirmektedir.

Barselona, ​​İspanya’daki Parc Sanitari Sant Joan de Deu Araştırma Profesörü ve baş yazar MD Ai Koyanagi, “Küresel olarak, her yıl yaklaşık 67.000 ergen intihar nedeniyle ölüyor ve ergen intiharı için değiştirilebilir risk faktörlerinin belirlenmesi bir halk sağlığı önceliğidir” dedi.

Bulgular, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) dünya çapında birçok ülkede yürütülen okul tabanlı bir araştırma olan Küresel Okul Tabanlı Öğrenci Sağlığı Araştırması aracılığıyla toplanan ulusal temsili verilere dayanmaktadır.

Çalışmaya Afrika, Amerika, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik dahil olmak üzere beş DSÖ bölgesindeki 48 ülkeden 12 ila 15 yaşları arasındaki 134.229 okula giden ergen dahil edildi. Örneklem dokuz yüksek gelirli, 33 orta gelirli ve 6 düşük gelirli ülkeden oluşuyordu.

Araştırmacılar, ergenlerin yüzde 30’undan fazlasının son 30 gün içinde zorbalığa maruz kaldığını buldu. Zorbalığa maruz kalan ergenlerin, bölgeden bağımsız olarak zorbalığa maruz kalmayan ergenlere göre intihar girişiminde bulunma olasılıkları yaklaşık üç kat daha fazlaydı.

Dr. Koyanagi ve ekibi ayrıca ergenlerin zorbalığa maruz kaldıklarını belirttikleri gün sayısı arttıkça intihar girişimi bildirme olasılıklarının da arttığını buldu . Zorbalığa maruz kalmayan katılımcılarla karşılaştırıldığında, son 30 yılda 20 günden fazla zorbalığa maruz kalmak, intihar girişimi bildirme olasılığının 5,51 kat artmasıyla ilişkilendirildi.

“Çalışmamızda birden fazla kıtada bulunan zorbalık mağduriyetinin yüksek yaygınlığı ve ergen zorbalığı kurbanları arasında doza bağımlı intihar girişimi riskinin büyük ölçüde artması, zorbalığın önlenmesi için etkili ve kanıta dayalı müdahalelerin uygulanmasına acil ihtiyaç olduğuna işaret ediyor” Dünya çapında ergen intiharları ve ntihar girişimlerinin sayısı” diye bitirdi Dr. Koyanagi.

 

Please follow and like us:

Bir yanıt yazın

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Verified by MonsterInsights