EĞİTİM

(DASK) DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU: ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

2000 yılında kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), ülkemizde Zorunlu Deprem Sigortası edindirme, uygulama ve yönetimi faaliyetlerinden sorumlu tüzel kimlikli bir kamu kuruluşudur..

Avukat Afşin Hatipoğlu,  DASK ile ilgili en çok merak edilenleri yanıtladı

🔴 ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), evleri depremde hasar gören Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahiplerinin kuruma hasar bildirimi yapması ile ilgili bir zaman sınırlamasının bugüne kadar hiç uygulanmadığını ve uygulanmayacağını duyurdu..

aa1.jpg www.cafemedyam.com
DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun kısaltası / Fotoğraf: AA


🔴 DASK NE DEMEKTİR?

-2000 yılında kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), ülkemizde Zorunlu Deprem Sigortası edindirme, uygulama ve yönetimi faaliyetlerinden sorumlu tüzel kimlikli bir kamu kuruluşudur..

DASK ile Zorunlu Deprem Sigortası’nın ilişkisi nedir?

DASK, zorunlu deprem sigortasının usul ve esaslarını belirleyen ve yöneten kurumun kısaltılmasıdır..

-Vatandaşın konutu için yaptırdığı sigortanın gerçek adı, “Zorunlu Deprem Sigortası” dır..

-Halk arasında söylenegeldiği gibi DASK diye bir sigorta çeşidi aslında yoktur..

-DASK bir devlet kurumu kısaltmasıdır, TKGM, EGM, DSi… gibi kısaltılmış kurum isimlerinden bir farkı yoktur..
 

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun dayanak kanunu ve bu kanunun amacı nedir?

DASK’ın dayanak kanunu, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu’dur.

Bu kanunun amacı ise, binalarda deprem sonucu meydana gelebilecek maddi zararların karşılanmasını teminen yaptırılacak zorunlu deprem sigortası ile sigorta şirketlerince teminat verilemeyen veya teminat verilmesinde güçlükler bulunan çeşitli afetler ve riskler sonucu meydana gelebilecek maddi ve bedeni zararların karşılanabilmesini teminen sunulacak sigorta ve reasürans teminatlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir..

DASK’tan sorumlu bakanlık hangisi?

Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu bakan veya bakanlıktır. Bugün itibari ile sorumlu bakan Hazine ve Maliye Bakanı, Dr. Nureddin Nebati’dir.

DASK yönetimi nasıl oluşur ve üyeleri kimler?

DASK, biri başkan olmak üzere toplam yedi üyeden oluşan “Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu” tarafından yönetilir..

15 Şubat 2023 tarihi itibari ile yönetim kurulunda şu isimler bulunmaktadır:

-Başkan, Fatma Ebru Gençosmanoğlu,

-Genel Sekreter Mesut Güçlü,

-Üyeler; Vedad Gürgen, Yunus Sezer, Prof. Dr. Alper İlki, Özgür Obalı, Erdal Turgut.

DASK yönetim kurulu üyeleri ücret alır mı?

Üyelere, kamu iktisadi teşebbüslerinde yönetim kurulu üyelerine ödenen aylık ücret ve diğer ödemeler tutarında ödeme yapılır..
 

aa.jpg www.cafemedyam.com

🔴 ZORUNLU DEPREM SİGORTASI NEDİR, NELERİ KAPSAR?

Binalarda depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem nedeniyle ortaya çıkan yangın, infilak, dev dalga (tsunami) ve yer kayması sonucu oluşan maddi zararları teminat altına alan zorunlu sigortayı ifade eder..


🔴 KİMLER ZORUNLU DEPREM SİGORTASI YAPTIRMAK ZORUNDA?

23 Haziran 1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tâbidir..

Kimler Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak zorunda değil?

9 Kasım 1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar ile 634 sayılı Kanun kapsamında olsalar dahi tamamı ikamet dışı amaçlarla kullanılan binalar zorunlu deprem sigortasına tâbi değildir..
 

aa3.jpg www.cafemedyam.com

🔴 SİGORTALI TAZMİNAT ALMA HAKKINI NE ZAMAN KAZANIR?

Zorunlu deprem sigortası bulunan ve deprem nedeniyle hasar gören binalara ilişkin tazminat, gerekli bilgi ve belgeler ile hasar tespitinin tamamlanmasını müteakip en geç otuz gün içinde ödenir.. 

 Sigortalı Tazminat alma hakkını ne zaman kaybeder?

Malik veya intifa hakkı sahibi, hasarın projeye aykırı olarak ve taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek tadilat nedeniyle ortaya çıktığının tespit edilmesi durumunda, sigortadan tazminat alma hakkını kaybeder..

Depreme uğrayan binalarda hasar tespiti nasıl yapılır?

Hasar tespiti, kurum tarafından görevlendirilen ilgili branşlarda ruhsat sahibi sigorta eksperleri tarafından yapılır.


🔴 ZORUNLU DEPREM SİGORTASI KAPSAMINDA AZAMİ TEMİNAT TUTARI NE KADARDIR?

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın 2022 yılı için 640 bin TL’dir.

‘Zorunlu Deprem Sigortasının Azami Teminat Tutarı’nı aşan kısmı için vatandaş ihtiyari sigorta yaptırabilir mi?

Doğal Afet Sigortaları Kurumu dışındaki kişi ve kuruluşlar Zorunlu Deprem Sigortası yapamaz..

Ancak Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bağımsız bölüm veya binaların yeniden yapım değerinin 4’üncü maddeye göre hesaplanan sigorta bedelinden yüksek olması durumunda söz konusu sigorta bedelini aşan kısım için Zorunlu Deprem Sigortası’nın yapılmış olması kaydıyla, sigorta şirketleri tarafından ihtiyari deprem sigortası yapılabilir..
 

u.jpeg www.cafemedyam.com

🔴 ZORUNLU DEPREM SİGORTASI OLAN KONUTLAR DEVLETTEN YARDIM ALABİLİR Mİ?

7269 sayılı kanunun 29’uncu maddesinin 7’nci fıkrasına göre;

Hasarlı bina veya işyeri sigortalı ise yapılacak yardımdan sigorta tutarı indirilmez..

Buna göre depremde mağdur olmuş bir vatandaşımız hem DASK ödemesini hem de devlet yardımlarını alabilir.. 

Zorunlu Deprem Sigortası olmayan konutlar devletten yardım alabilir mi?

7269 sayılı kanunun 29’uncu maddesinin 8’inci fıkrasına göre;

Zorunlu deprem sigortası kapsamındaki binalar için, bu Kanundan ve ilgili diğer mevzuattan doğan Devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri, zorunlu deprem sigortası yaptırılmamış olmasının tespit edilmesiyle birlikte ortadan kalkar.

Buna göre DASK’ı olması gerekirken, DASK’ı olmayan konutlar devlet yardımlarından faydalanamaz.


🔴 BİRDEN FAZLA KONUTU OLAN VATANDAŞLARIN DURUMU

7269 sayılı kanunun 29’uncu maddesinin 4’üncü fıkrasına göre;

“Kendisine veya eşine ait o yerde aynı cins müstakil hasarsız başka bir binası veya dairesi olan ailelere bina ve inşaat kredisi verilemez..”

Buna göre, ayrıca hasarsız bir konutu olan vatandaş, devlet yardımından faydalanamaz..

🔴 HASAR İHBARINDA SÜRE KISITLAMASI…

DASK, yıkıldığı tespit edilmiş binalarda sigortalı ihbarını beklemeden hasar ödemeleri gerçekleştirdiğini, herkes için primlerini ödenebilir seviyede tutmayı amaçladığını, fonların yalnızca sigortalıların hasarlarını ödemek için kullanıldığını bildirdi..

Açıklamada, genel şartlarda her ne kadar “Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde DASK’a bildirme yükümlülüğü” olsa da kurumun sigortalıların haberdar olma zamanını tam olarak tespit edemeyeceğinden ilgili maddeyi sigortalı lehine değerlendirdiğini kaydedildi..

DASK, herkes için primlerini ödenebilir seviyede tutmayı amaçlar

Açıklamada, DASK’ın, herkes için primlerini ödenebilir seviyede tutmayı amaçladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi.

– DASK:

“Sigorta sistemlerinde ödenen primler, poliçe karşılığında sağlanan teminatların bir oranıdır. Dolayısıyla teminat miktarı arttıkça prim miktarı artmaktadır. Teminatların tüm konutları kapsayacak bir seviyeye çıkarılması reel prim artışına ek olarak reasürans maliyetlerini de ciddi oranda artıracağı için vatandaşların tamamının yüksek prim ödemesini zorunlu kılacaktır. Zorunlu Deprem Sigortası, zorunlu bir sigorta olması sebebiyle primlerin ödenebilir bir seviyede tutulması amaçlanmaktadır. Daha fazla teminat almak isteyen vatandaşlarımız, kendi istekleriyle sigorta şirketlerinden herhangi bir sınırlama olmaksızın DASK’ın üzerine ihtiyari sigorta yaptırabilmektedir..”

“DASK fonları yalnızca sigortalıların hasarlarını ödemek için kullanılır”

Açıklamada, DASK’ın sunduğu Zorunlu Deprem Sigortası’nın bir vergi olmadığı, 1999’da meydana gelen büyük Kocaeli depremi sonrasında kanunlaştığı ve kamu kaynaklarından bağımsız bir sigorta fonu oluşturmak amacıyla 2000’de kurulduğu anımsatıldı..

– DASK:

“DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile sigortalılara verilen teminat karşılığında aldığı primlerle bir deprem teminat havuzu oluşturmaktadır..

Bu havuz, devlet kaynaklarından tamamen bağımsızdır. DASK, Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahiplerinin primlerinden ve ilave olarak uluslararası reasürörlerden temin ettiği sigorta korumasıyla oluşturduğu kaynaktan yalnızca sigortalılarına tazminat ödemesi yapmaktadır. Özetle; DASK fonları, sadece sigortalıların ödediği Zorunlu Deprem Sigortası poliçe primlerinden oluşmaktadır. DASK’ın fonları yalnızca sigortalıların hasarlarını ödemek için kullanılmaktadır. DASK’ın deprem vergileri ile hiçbir ilgisi yoktur. DASK, gelir vergilerinden hiçbir pay almamaktadır. Sonuç olarak, DASK, finansal açıdan kamu kaynaklarından tamamen bağımsızdır ve sunduğu Zorunlu Deprem Sigortası bir sigorta ürünüdür..”

Www.cafemedyam.com

🔴 DASK: 117 MİLYAR TL ÖDEME KAPASİTEMİZ VAR!

SİGORTALARIMIZIN HASARLARINI TAZMİN EDECEK GÜCE SAHİBİZ

DASK’tan yapılan açıklamada depremden etkilenen vatandaşlarımıza en hızlı şekilde hizmet vermek amacıyla bölgede mobil ofisler kurulacağı belirtildi..

DASK, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin 5’inci gününde, yıkılan ve hasar gören binalara ilişkin yazılı açıklama yaptı..

30 bini aşkın hasar ihbarının işleme alındığını belirten DASK Genel Müdürü Selva Eren, depremin üzerinden 24 saat geçmeden ilk hasar ödemesinin yapıldığını belirtti..

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun hazırlıklarının tam olduğunu kaydeden Eren, şunları kaydetti..

Deprem tırı Kahramanmaraş’ta hizmete başladı

– DASK Genel Müdürü Selva Eren:

“Deprem sonrası sürdürülecek çalışmalarda kurumumuza da büyük sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluğun farkındalığı ile vatandaşlarımıza bir an önce maddi güvence sağlamak adına harekete geçtik. Bu amaçla, ilk olarak Ankara Olağanüstü Yönetim Merkezi’mizdeki ekiplerimize, İstanbul ekiplerimizin de katılımıyla tam kadro çalışmalarımızı başlattık..

Ayrıca, yöneticilerimiz ve hasar ekiplerimiz ile aynı gün içinde bölgeye intikal ettik. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza en hızlı şekilde hizmet vermek amacıyla bölgede kuracağımız mobil ofislerin ve deprem tırımızın konuşlanacağı yerleri tespit ettik. Deprem Tırımız ilk olarak Kahramanmaraş’a yerleşerek hizmete başlamış olup, diğer mobil ofislerimiz ise 13 Şubat itibarıyla faaliyete geçecektir..”

Üzerimize düşenleri yapmak için hazırlıklarımız tam

– Selva Eren:

“Bugüne kadar finansal ve operasyonel tüm hazırlıklarımızı, coğrafyamızda meydana gelebilecek olası büyük bir depremi göz önüne alarak yaptığımız için tüm birimlerimiz ve finansal ödeme gücümüzle üzerimize düşeni yapmak için hazırlıklarımız tamdır. Bugün itibarıyla biriken deprem fonlarımız 23 milyar TL seviyesinde olup, sigortacılık tekniği çerçevesinde bu tutarın üzerine eklediğimiz ciddi miktarda reasürans koruması ile toplamda 117 milyar TL ödeme kapasitemiz ile bu ve benzeri birçok depremde sigortalarımızın hasarlarını tazmin edecek finansal güce sahibiz..”

İhbar gelmesini dahi beklemeden ödemeleri yapıyoruz

– DASK Genel Müdürü Selva Eren:

“Operasyonel süreçlerde ise olası büyük bir afete hazırlıklı olmak adına yenilediğimiz bilgi sistemleri altyapımız, beklediğimiz performansta, sorunsuz ve kusursuz hizmet sunmamıza imkân sağlamaktadır. Alo DASK 125, e-Devlet ve web sitemiz aracılığı ile kesintisiz şekilde hasar ihbarı almanın yanında diğer kamu kurumlarının yaptığı tespitler doğrultusunda sigortalılarımızdan ihbar gelmesini dahi beklemeden hasar süreçlerini başlatıp ödemelerini gerçekleştiriyoruz..”

İşleme alınan hasar ihbarları 30 bini aştı

– Selva Eren:

“Şu ana kadar tarafımıza ulaşmış 30 bini aşkın hasar ihbarı işleme alınmış olup eksper görevlendirmelerine başladık. Depremin üzerinden henüz 24 saat geçmeden ilk hasar ödememizi gerçekleştirdik ve hasar ödemelerimizi hızla sürdürüyoruz..”

© The Independentturkish

Www.cafemedyam.com

🔴 DASK ÖDEMESİ ALMAK İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER

Yaşanılan deprem felaketi sonrası, evi depremden zarar gören kişilerin DASK ödemesi almaları için yapılması gerekenler…

Depremin akabinde ödenecek sigorta bedelinin tespitinde sigorta edilen konutun metrekare bedeli ve metrekaresinin çarpılması sonucu elde edilen tutar esas alınıyor. Ödenecek tutarın 2023 yılı için 640 bin TL olan teminat tutarından fazla olmaması gerekiyor. Fazla olması durumunda varsa kalan tutar özel bir sigorta şirketi ile imzalanmış konut sigortası poliçesinin şartlarına göre sigorta tarafından ödenecek. Yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesi gerekiyor ve maliyet, DASK’ın teminat tutarını aşıyorsa sigortalı isteğe bağlı olarak, aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek teminat hakkına sahip olabiliyor. Ancak bunun için özel sigorta şirketlerinden konut sigortası şartı aranmaktadır. Her sene deprem sigorta bedeli hesaplanırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan konut metrekare bedelleri baz alınıyor. Buna göre, 2023 yılında eğer yapınız betonarme yapı ise 3 bin 16 TL, diğer yapılar kategorisinde ise, 2 bin 80 TL’lik ücret ve metrekare değeri çarpılarak deprem sigortası bedeli hesaplanmış oluyor. Örneğin 100 metrekare olan bir betonarme meskenin sigorta bedeli 301 bin 600 TL’ye tekabül ediyor..

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı binaları hasar durumlarına göre ağır, orta ve hafif hasarlı olmak üzere 3’e ayırıyor. Ağır hasarlı binalara herhangi bir sigortalanma yapılamıyor ve bu binaların yıkılması gerekiyor. Orta hasarlı bina onarılmışsa ya da güçlendirilmişse sigortalanmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “oturulabilir” durumda olduğunu gösteren uygunluk belgesi yeterli oluyor. Daha önceki bir depremde hafif hasar almış bir binanın sigortalanmasında, sigortalının beyanı esas alınıyor ve sigorta poliçesi bu beyana göre yapılıyor..

DASK adına deprem sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketine ya da 125 Alo DASK’ı arayarak hasar bildiriminde bulunabilirsiniz. Deprem sonrası oluşan hasarın bildirimi için en geç 15 günü içinde TC Kimlik veya poliçe numarası ile Hasar Bildirimi yapmak ve geçerli tapu bilgilerini haber vermek gerekiyor. Hasar tespiti için, eksper gönderiminde kolaylık olması için hasar yeri açık adresi, sigortalı telefon bilgileri ve (varsa) deprem teminatı içeren diğer sigorta bilgilerini DASK’a iletmek gerekiyor. Hasar ihbarının akabinde afet mahalline DASK adına görevli, sigortacılığın ilgili branşında deneyimli bağımsız hasar tespit uzmanları gelmekte. Eksperlere incelemelerde her türlü kolaylığın ve bilginin sağlanması, hasar tazmin safahatını hızlandıran önemli bir unsurdur. Tespitlerin akabinde belirlenen tazminat ödemeleri doğrudan DASK tarafından, hak sahibinin banka hesabına yaklaşık 1 ay içinde yatırılır..

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: