Yıllık izin, çalışanların yıl boyunca yaptıkları çalışmalara karşılık fiziksel ve psikolojik sağlıklarının korunması için verilen bir dinlenme hakkı..!
✳MİLYONLARCA ÇALIŞANI İLGİLENDİRİYOR: KİMİN NE KADAR YILLIK İZNİ VAR..!?
Çalışanın iş yerinde bir yılını tamamlamasının ardından ücretli yıllık ücretli izin kullanma hakkı kazanır..!

Yıllık izin, çalışanların yıl boyunca yaptıkları çalışmalara karşılık fiziksel ve psikolojik sağlıklarının korunması için verilen bir dinlenme hakkı.. 

– Aynı işverene bağlı olarak bir yıldan beş yıla kadar çalışan işçilere 14 günden, beş yıl ve daha fazla, on beş yıldan az çalışanlara 20 günden, on beş yılda fazla çalışanlara ise 26 günden az yıllık ücretli izin verilemiyor..

– 18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere kıdemlerine bakılmaksızın en az 20 gün yıllık ücretli izin verilmek zorunda..

✳YILLIK İZİNDEN VAZGEÇİLEMEZ..!

Bazı işçilerin yıllık izinlerini kullanmaktan imtina ettiklerini ve yıllık izinleri karşılığındaki ücretlerini işverenden talep ettiklerini görüyoruz..

Yıllık ücretli izin doğrudan paraya çevrilebilen bir hak değil. Yani işçiler kullanmadıkları yıllık ücretli iznin parasını işverenden talep edemezler.. Ancak iş sözleşmesinin sona ermesi halinde işçiye hak edip kullanmadığı yıllık izinlerin parası en son alınan ücret üzerinden hesaplanarak ödenir..

✳YILLIK ÜCRETLİ İZNE ÇIKACAK İŞÇİNİN BİR DE YOL İZİN HAKKI VAR..!

İşverenin vereceği yol izni ücretsiz bir izin. İşçi bu izin karşılığında işine döndüğünde telafi çalışması yapmak zorunda değil. Yıllık ücretli iznini işyerinin bulunduğu il dışında geçirecek işçiler işverenden yol izni istediklerinde işveren bu izni vermek zorunda.

✳YILLIK İZNE ÇIKACAK İŞÇİLERİN İZİN ÖNCESİ İŞVERENDEN AVANS ALMA HAKKI DA VAR..!

Pek çok işçi böyle bir haktan habersiz. İşverenler de izne çıkacak işçilerine avans ödemiyor. Hâlbuki ücretli çalışanların para biriktirmesi kolay değil..

Kıt kanaat geçinen işçiler izne çıkmadan önce alacakları avansla çok daha iyi bir tatil geçirebilirler ve işçinin yol masrafları karşılanabilir.. Bu yüzden izne çıkmadan önce işvereninizden avansınızı isteyebilirsiniz..

– İşveren, izne çıkacak işçiye, izne çıkmadan önce yıllık izin dönemine dair ücretini ödemelidir..

Örneğin, 20 gün yıllık izne çıkacak işçiye 20 günlük ücreti peşin olarak ödenmek zorundadır. Ayrıca eğer işçi ayın 1’inde maaş ödemesi yapılan bir işyerinde çalışıyorsa ve yıllık ücretli izin hakkını da ayın 20’inde kullanacaksa o ayki ücretinin 20 günlük kısmı da işçiye avans olarak ödenir.

✳ULUSAL BAYRAMA RASTLARSA..!

– Yıllık izin süresinin ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerine rastlaması halinde bu süreler yıllık izin süresinden düşülmez..

Örneğin, haftanın 6 günü çalışılan bir işyerinde, 10 gün yıllık izin alındığında 11 gün izin kullanılmış olur. Aynı şekilde izin süresine rastlayan 29 Ekim, 30 Ağustos, Ramazan ve Kurban Bayramı günleri işçinin yıllık izin süresinden düşülmez.

Bu çerçevede temmuz ayında izin kullanacak işçilerin izinlerinin Kurban Bayramı ve 15 Temmuz günleri hariç olmak üzere hesaplanması gerekmektedir..

✳YARGITAY’DAN ‘YILLIK İZİN’ KARARI..!
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, bir işçinin on altı yılı aşan süre ile çalışmasına rağmen izin kullanmamasını hayatın olağan akışına ters buldu..!

16 sene boyunca çalıştığı şirketten emekli olan işçi, yıllık izin ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle dava açtı.

Yargıtay; bir işçinin 16 yılı aşkın bir süre çalışmasına rağmen yıllık izin kullanmasını hayatın olağan akışına ters buldu..

Kararda şu ifadelere yer verildi: “Somut uyuşmazlıkta, davacı tarafça belirsiz alacak davası açılmıştır. 4857 sayılı İş Kanununun 59.maddesinde, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceği hükme bağlanmıştır. Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır.

Bu noktada, sözleşmenin sona erme şeklinin ve haklı nedene dayanıp dayanmadığının önemi bulunmamaktadır.Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır. Bu konuda ispat yükü üzerinde olan işveren, işçiye yemin teklif edebilir. Somut olayda, davacı dava dilekçesinde çalışması boyunca hiç yıllık ücretli izin kullanmadığını iddia etmiştir. Hükme esas alınan bilirkişi raporuna göre 09.02.2000- 02.09.2016 tarihleri arasında fiilen çalışmasına esas 16 yıl 18 günlük hizmet süresi üzerinden 296 gün izin hakkı bulunduğu tespit edilerek hesaplanan yıllık izin ücreti alacağının hüküm altına alındığı anlaşılmaktadır.

Davacının on altı yılı aşan süre ile çalışmasına rağmen izin kullanmaması hayatın olağan akışına aykırı olduğundan hakimin davayı aydınlatma ödevi çerçevesinde davacının çalışma süresi boyunca herhangi bir zamanda yıllık ücretli izin kullanıp kullanmadığı, kullanmış ise kaç gün kullandığı hususu açıklattırılarak davacı beyanı ile birlikte tüm deliller birlikte değerlendirilmek suretiyle karar verilmesi gerekir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”

✳Danıştay, saatlik izinlerin toplanarak yıllık izinden düşÜLmesini durdurdu..!
Danıştay, kamu çalışanlarının saatlik izinlerinin toplanarak yıllık izinden düşülmesi düzenlemesini hukuka uygun bulmadı ve iptal etti..!

Kamu personelini yakından ilgilendiren süreç, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) izin yönergesi ile başladı..

TÜİK, “Zorunlu hallerde, kadrolu ve geçici personele idari izin verilebilir. İdari izinlerin toplamı 8 saati bulması halinde bir gün olarak yıllık izinden düşülür” düzenlemesi getirdi..

Bu düzenlemeye karşı Türk Büro-Sen, iptal istemiyle dava açtı. 

Danıştay 12. Dairesi, Devlet Memurları Yasası’nda sayılan izin halleri arasında “saatlik izin” ya da “idari izin” diye adlandırılan bir izin türüne yer verilmediğine dikkat çekti. Daire, mazeret izinlerinin de türüne göre “gün” ya da “hafta” olarak kullandırıldığını vurguladı. Daire, saatlik iznin toplanarak yıllık izinden düşülebilmesine olanak tanıyan bir düzenleme bulunmadığını belirterek kararı iptal etti.. 

Ancak TÜİK kararı temyize götürdü. Dosya Danıştay’ın en üst karar organlarından olan İdari Dava Daireleri Kurulu’na geldi..

İptal kararının usul ve hukuka uygun olduğunu, iddiaların bozmayı gerektirecek nitelikte görülmediğini vurgulayan kurul, bu nedenlerle TÜİK’in istemini reddederek kararı onadı..

Kesin nitelik taşıyan karar bütün kamu çalışanları için de emsal oluşturacak..

✳KULLANMASAN DA YILLIK İZİN HAKKIN..!
Yıllık izin, çalışanların yıl boyunca yaptıkları çalışmalara karşılık fiziksel ve psikolojik sağlıklarının korunması için verilen bir dinlenme hakkı..!

Zaman zaman iş yoğunluğundan zaman zaman hesapta olmayan sağlık ve benzeri nedenlerden dolayı kullanılamasa da izin hakkını hatırlayalım.

Yıllık izin ya da kanundaki adıyla ‘yıllık ücretli izin’, işçinin en temel haklarından biri. Bir hak olmasının yanında, kanunla korunan, işveren tarafından işçiden alınması ya da işçi tarafından vazgeçilmesi mümkün olmayan bir izin türü. Çünkü yıllık izin, çalışanların yıl boyunca yaptıkları çalışmalara karşılık fiziksel ve psikolojik sağlıklarının korunması için verilen bir dinlenme hakkı..

Yani yıllık izin kanunda belirtilen diğer izin türleri gibi spesifik ihtiyaçlar ya da sebeplere değil, işçinin genel sağlığına ve dinlenmesine yönelik sunulan bir hak, hatta bir noktada işçi ve işverenin yerine getirmesi gereken bir sorumluluk olarak tanımlanıyor..

Bu yüzden yıllık izin hakkından vazgeçilemediği gibi, işveren tarafından da bu hakka el konulamaz.

EN AZ 14 GÜN..!

İşe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az 1 yıl çalışmış olanlar yıllık ücretli izini hak ediyor. İş Kanunu hükümlerine göre, yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Kullanılmasa da yok sayılamaz. Yasaya göre, bir yıldan beş yıla kadar çalışanlar 14, 5-15 yıl çalışanlar 20 ve 15 yıldan fazla çalışmış olanlar da 26 günden az olmamak üzere yıllık ücretli izin hak eder. Yani bizim çocukların deyimiyle ‘hem çalışmayıp hem de ücret almayı’ hak eder…

Bazı mesleklerin özel yasaları ve toplu iş sözleşmesi yapılan yerlerde özel olarak belirlenen yıllık ücretli izinlerin yanı sıra, 18 ve daha küçük yaştaki işçilere verilecek yıllık izin 50 günden az olamaz. Yıllık izinlerde cumartesi ve pazar günleri yıllık izin hesabına dâhil edilir.

Çalışanlar tarafından yıllık ücretli izne hak kazanılan yıl içerisinde yıllık izin süresinin tamamını kullanmaması halinde kullanılmayan yıllık izinlerin bir sonraki yıla devretmesinde ve devredilen sürelerin kullanılmasında engel oluşturacak kanuni bir zorunluluk yok..

Ücretli izinleri, işin durumuna bağlı olarak tamamı birden kullanılabileceği gibi iki ya da da fazlaya bölmek mümkün. Birkaç yıl önce izin sürelerinin biri en az 10 gün olmak üzere kısımlara ayırma hakkı getirildi. Böylece, yıllık ücretli izinleri, işverenin onayı ile haftasonu tatili ya da diğer resmi tatillere bağlayarak uzatmak biz çalışanlar için bir hayli güzel oldu. Diğer yandan belli sektörlerde ücretli yıllık izinlerin toplu kullanılması gibi bir uygulama söz konusu.

HAKLI FESİH NEDENİ..!

Yıllık iznin yıl içerisinde ne zaman kullanılabileceği, işveren tarafından belirlenir. İşverenin sahip olduğu bu hakkı iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanması gerekiyor. Yıllık ücretli izin yönetim hakkının, işveren tarafından kötüye kullanılması durumunda çalışan yasal haklarını kullanabilir. Yani çalışanın, iznini hak ettiği tarihten, bir sonraki hak ediş tarihine kadar kullanması gerekir. İş Kanunu’nun 24. maddesi, işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebileceği gerekçeleri gösteriyor. Çalışanın yıllık ücretli iznini hak ediş tarihinden itibaren, yeni hak ediş tarihine kadar kullandırmayan işverenin bu davranışı, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışlar kapsamına giriyor. Ve çalışana haklı fesih hakkı tanıyor. Bu doğrultuda mevcut Yargıtay kararları söz konusu.

TAZİMİNATA EKLENİR..!

Çalışanların iş hayatları boyunca kullanmadıkları yıllık ücretli izinleri, işten ayrıldığında tazminatına eklenir. İzin ücreti son maaşın prime esas kazancı üzerinden hesaplanır.

İş Kanunu’nda çalışılmadığı halde yıllık ücretli izin olarak kabul edilmiş günler de söz konusu örneğin;

– İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler,

– Kadın işçilerin doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler,

– İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler

– Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın 15 günü.

– Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri

– Çalışanların evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuklarının ölümünde üç güne kadar verilecek izinler ücretli izinler olarak düzenlemiş durumda.

NE OLMUŞTU?

✳5 YILLIK MEMURLUĞUNUN NEREDEYSE TAMAMINI İZİNDE GEÇİRDİ, ARDINDAN SARAY’A ATANDI..!
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un kızı ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün eşi İlknur Gül,..!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve kayınpederi Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç, HAS Parti’den ayrılıp AKP’ye geçtikten sonra parladılar…

24 Haziran seçimlerinden sonra da Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Abdülhamit Gül’ün eşi İlknur Gül de tıpkı eşi gibi beş yıllık memuriyet hayatında “hızla” yükseldi.

İKİ YIL ÜCRETSİZ İZİN İSTEDİ..!

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde işe başlayan İlknur Gül’ün beş yıllık memuriyet hizmeti bulunuyor.

Ancak kadrosu Büyükşehir Belediyesi’nde görünse de oraya neredeyse hiç uğramadan maaş aldığı belirtiliyor. Büyükşehir Belediyesi’nde göreve başladıktan kısa süre sonra doğum iznine ayrılan İlknur Gül, doğum izni bittikten sonra da 14 Eylül 2015 tarihinden itibaren “doğum yapması” nedeniyle iki yıl ücretsiz izin istedi.

İlknur Gül’e yasada öngörülen süre düşülerek bir yıl 11 ay 5 gün izin verildi.

İKİ YILIN ARDINDAN BİR YIL DAHA İZİN ALDI..!

Gül, bu izin biter bitmez 19 Ağustos 2017 tarihinden itibaren bir yıl süreyle yeniden ücretsiz izne çıktı.

İlknur Gül, iki ay sonra ücretsiz iznini keserek 17 Ekim’de 2017’de yeniden Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı’ndaki görevine döndü.

İZİNLERİ BİTİNCE BAŞBAKANLIĞA GEÇTİ, YENİDEN İZİN ALDI..!

Ancak dönmesiyle ayrılması bir oldu ve göreve başladığının ertesi günü geçici görevle Başbakanlık’ta görevlendirildi.

Orada da aynı yöntemi kullandığı belirtilen Gül, Başbakanlığın kapatılmasının ardından yeniden eski kadrosuna dönüş yaptı. 

MEMURKEN AKP PROPAGANDASI YAPTI..!

İlknur Gül , kısa süre önce Belediye’den ayrılarak 15 Aralık tarihinden itibaren Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nda mimar kadrosuyla işe başladı.

İlknur Gül, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ücretsiz izinli olduğu ve Başbakanlık’ta “görev yapıyor” göründüğü dönemde 657 sayılı yasaya tabi kamu görevlilerinin uymak zorunda oldukları yasakları bir kenara bırakarak katıldığı toplantılarda AKP propagandası yaptı.

http://haber.sol.org.tr/

İLGİLİ HABER

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: