SAĞLIK

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi yasalaştı

.

✳SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI KABUL EDİLDİ..!
“KASTEN İŞLENEN SUÇLAR KATALOG SUÇLARA GİRECEK..!”

AKP’nin kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi..

✅Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik kasten işlenen suçlar katalog suçlara girecek..

Son Dakika: Sağlıkta şiddet yasası kabul edildi: Kasten işlenen suçlar katalog suçlara girecek

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

✅Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu ise daha ağır cezaya çarptıran kanun maddesi Meclis’te kabul edildi..

✅Failin ceza indirimi amacıyla duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli tutum ve davranışlarını iyi hal indirimi nedeni saymayacak..

✅Sağlık çalışanlarına açılan ve yaygın şekilde haksızlıklara neden olan MALPRAKTİS davalarında, kasıt olmadığı sürece tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun maddesi Meclis’te kabul edildi..

TEKLİFLE İLGİLİ ÖNGÖRÜLENLER ŞÖYLE..!
“Kanuna göre, Türk Ceza Kanunu’ndaki takdiri indirim nedenleri sınırlandırılacak..!”

*Failin pişmanlık içermeyen davranışları, takdiri indirim nedeni olarak kabul edilmeyecek..

*Failin salt indirim almaya yönelik kılık ve kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi duruşmadaki şekli tutum ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak..

Takdiri indirim uygulanması halinde ise gerekçeleri kararda mutlaka gösterilecek..

*Kadına karşı şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanabilmesi amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, işkence ve eziyet suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezası artırılacak..

*Kasten öldürme suçunun kadına karşı işlenmesi hali bu suçun nitelikli halleri arasına alınacak..

Kasten öldürme suçunda ceza müebbet hapis iken bu suçun kadına karşı işlenmesi halinde verilecek ceza ağırlaştırılmış müebbet hapse çıkarılacak..

*Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek kasten yaralama suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın alt sınırı 4 aydan 6 ay hapse yükseltilecek..

*İşkence suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın 3 yıl olan alt sınırı 5 yıl hapse çıkarılacak..

*Eziyet suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın 2 yıl olan alt sınırı 2 yıl 6 ay hapse yükseltilecek..

*Hayata, vücut veya cinsel dokunulmazlığa yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle işlenen tehdit suçunun mağdurunun kadın olması halinde cezanın 6 ay olan alt sınırı 9 ay hapse çıkarılacak..

*Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun konusunun sağlık hizmetleri olması durumunda verilecek ceza altıda biri oranına kadar artırılacak..

” ‘ISRARLI TAKİP’ SUÇ OLACAK..!”

*Israrlı takip olarak nitelendirilen fiiller müstakil bir suç haline getirilecek..

*Israrlı bir şekilde fiziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olan faile 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek..

*Israrlı takip suçunun, çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşandığı eşe karşı işlenmesi; mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu veya işini bırakmasına neden olması; hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula veya iş yerine yaklaşmama tedbirine karar verilen fail tarafından işlenmesi halinde faile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek..

Bu suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olacak..

“TUTUKLAMADA KATALOG SUÇ DÜZENLEMESİ..!”

Yasayla kadına karşı işlenen kasten yaralama suçu ile sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçları tutuklamaya ilişkin katalog suçlar arasına alınacak..

*Kasten yaralama suçunun, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi ya da canavarca hisle işlenmesi halleri de katalog suç olacak..

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “Mağdur ile şikayetçinin hakları” başlıklı maddesinde değişiklik yapılacak..

Düzenlemeyle, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan çocukların cinsel istismarı veya ısrarlı takip suçu ile kadına karşı işlenen kasten yaralama, işkence veya eziyet suçları madde kapsamına dahil edilecek..

Böylelikle soruşturma ve kovuşturma evrelerinde özellikle şiddet mağduru kadınların, istemleri halinde baro tarafından görevlendirilecek avukatın hukuki yardım ve desteğinden ücretsiz şekilde faydalanmaları sağlanacak ve hak arama yollarını etkin bir şekilde kullanabilmelerine imkan tanınacak..

Israrlı takip suçunda uzlaştırma hükümleri uygulanmayacak..

✳SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA İLGİLİ MESLEKİ SORUMLULUK KURULU OLUŞTURULUYOR..!

Kanuna göre, kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılan soruşturmalar hakkında Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak..

Soruşturma izni, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından verilecek..

Kurul, özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensupları bakımından il sağlık müdürlüklerinde görevli başkan veya yardımcılarını da ön inceleme yapmak üzere görevlendirebilecek..

Kamu kurum ve kuruluşları ve devlet üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle idare tarafından ödenen tazminattan dolayı ilgilisine rücu edilip edilmeyeceğine ve rücu miktarına, ilgilinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanıp kullanmadığı ve kusur durumu gözetilerek Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından 1 yıl içinde karar verilecek..

Yasayla ayrıca Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun üyeleri ve karar alma süreçleri de düzenlenecek..

Bu düzenleme, haklarında kesinleşmiş bir soruşturma izni verilenler bakımından uygulanmayacak ve soruşturma veya kovuşturmalara devam edilecek..

Kamu kurum ve kuruluşları ve devlet üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yapmış oldukları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle idare tarafından ödenen tazminattan dolayı açılan rücu davalarından, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yargılaması devam edenler bakımından karar verilmek üzere Mesleki Sorumluluk Kurulu’na başvurması için davacıya iki aylık süre verilecek..

Başvuru yapılmaması halinde dava usulden reddedilecek..

✳SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI..!
“Hekime şiddet, hastaya zarar verir..!”

Türkiye’de hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının sayısı artıyor..

  • Eski TTB Başkanı Prof. Raşit Tükel:

”Hizmetin aksayan tarafları, sağlık çalışanlarına şiddet olarak dönüyor..”

Türkiye’de hekimler ve sağlık çalışanları giderek artan bir şekilde saldırıya maruz kalıyor. Kayıtlara geçen şiddet vakalarının sayısı günde 51’i buldu..

  • İzmir Tabip Odası yönetimi :

”Hekimler yıllardır sağlıkta şiddet yasasının çıkması için uğraşıyor. Şiddeti doğuran nedenleri ortadan kaldırmadan yasanın yetersiz olacağını söylüyoruz. Nitelikli sağlık hizmeti için mücadele ediyoruz..”

  • Prof. Raşit Tükel:

”Hastayla hekimi karşı karşıya getiren bir sistem var, halbuki aynı taraftayız. Kötü hizmetin suçlusu biz değiliz.”

Mecburi hizmetini Rize Ardeşen’de yapan Dr. Kadir Songür, uzmanlık eğitimini aldığı Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde bir buçuk yıldır fizik tedavi asistanı..

Dr. Kadir Songür
Dr. Kadir Songür
  • Dr. Kadir Songür:

”Bir hastaya istediği ilacı yazmadığım için saldırısına uğradım. Jiletle boğazımı keserek yaraladı.. Geceleri rahat uyuyamıyorum. Şu anda raporluyum. İşe başladığımda nasıl olacağını ise öngöremiyorum..”

“Songür ailesi tedirgin..!”

Hekim bir ailenin tek çocuğu olan ve çocukluğundan beri hastanelerle haşır neşir olan Kadir Songür mesleğini seviyor..

  • Kadir Songür

“Annem anestezi uzmanı, babam aile hekimi, dayım kalp damar cerrahı. Özellikle annem hasta yakınlarının tepkisiyle hep karşılaşıyor. Birkaç kez yoğun bakımdan çıkamamış, güvenli odaya alınmıştı, kapıları yumruklayıp kırmışlardı. Dayımın da başına geldi. Ama bu kadar büyük bir saldırı yaşamadık daha önce.”

Bu tür saldırılarda yeterli ceza verilmediği için ailesinde, “Bu adam serbest kalır mı, başına bela olur mu?” kaygısı yaşandığını da ekliyor..

Prof. Raşit Tükel
Prof. Raşit Tükel
  • Eski TTB Başkanı, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Raşit Tükel:

”Bu tür şiddet travmaları kısa süreli olmuyor, uzun sürede ortaya çıkıyor.. Şiddetin görünmeyen ama kalıcı, uzun süreli etkileri var.. Çalışma ortamındaki konumu da olumsuz etkiliyor, birtakım psikolojik sorunlar ortaya çıkarıyor. Çalışmaya ilişkin o bağlılık zayıflayabiliyor, giderek meslekten uzaklaşma eğilimi baş gösterebiliyor. Bunlar da sağlık hizmeti verme kapasitesini etkiliyor..

Şiddete uğrayan hekimlerin yaşadığı travma, hastaya vereceği hizmetin niteliğini etkiliyor. En çok da yine hastalar zarar görmüş oluyor..”

Şiddeti doğuran nedenlere bakmak gerekli..!”
  • Prof. Raşit Tükel:

”Sağlıkta dönüşüm programının temel özelliklerinden biri, performans sistemi.. Daha çok hastaya bakmak, daha çok işlem yapmak, sağlık hizmeti talebinin kışkırtılmasıyla hastanelere aşırı başvuru yapılıyor..

Sağlıkta dönüşüm programıyla birlikte daha önce bir kişinin bir yılda doktora başvuru sayısı 3,1 iken şimdi 9’u geçti, yani üçe katlandı. Bütün birimlerde yığılma olunca hizmetin aksayan tarafları da şiddet olarak sağlık çalışanlarına geri dönüyor..

Hekimleri değersizleştiren söylemler, hastayla hekimi karşı karşıya getiriyor, sağlık hizmetindeki aksaklığın sorumlusu hekimlermiş gibi bir algı yaratılıyor..”

“Halbuki aynı taraftayız..!”
  • Prof. Raşit Tükel:

”Bir taraftan sistemin aksayan tarafları gizlenirken sağlık çalışanları günah keçisi yerine kondu. ‘Hekimin eli hastanın cebinde’ dendi, ‘iğne bile yapamaz’ dendi. Sanki bütün bunların sorumlusu sistemin ortaya çıkarttığı durum değil de hekimlerin tutumlarıymış gibi yansıtıldı. Hekimle hasta karşı taraflardaymış gibi bir durum yaratıldı. Halbuki aynı taraftayız. Farklı bir sağlık sistemi içerisinde daha nitelikli hizmet vermek istiyoruz. Bunun suçlusu biz değiliz. Bunu bir şekilde halka ulaştırmak önemli..”

Şiddeti yaratan nedenlere odaklanırken, hastanelerin güvenli hale getirilmesinin de şart olduğunu hatırlatlatalım..!”
  • Prof. Raşit Tükel:

”Eğer bir şiddet uygulandıysa mutlaka o hastane içerisinde o şiddetin yaşanmasına neden olan özellikler ortaya çıkarılıp risk analizlerinin yapılması gerekiyor. Ama bizde tam tersi oluyor. Şiddet yaşanınca üstünün kapatılmaya çalışıldığını görüyoruz..

Sağlık Bakanlığı’nın, şiddete uğrayan hekime destek olması, yanında olması, halkı doğru bilgilendirmesi, uygun söylemleri halka aktarması gerekirken bununla da karşılaşmıyoruz. Şiddet gören hekim, sağlık çalışanı yalnız kalıyor, mesleki hayatından uzaklaşmaya doğru yönelmiş oluyor.”

https://www.cafemedyam.com/2019/11/01/skandal-talimat/

İLGİLİ HABER

© Deutsche Welle Türkçe – Emine Algan

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: