SPOR

Yeni spor yasası: Borçlanma gelirin yüzde 10’nu aşamayacak

.

YENİ SPOR YASASI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI..!
“Spor kulüplerini yakından ilgilendiren Spor Yasası düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi..!”

Yasayla birlikte kulüp başkanlar ve yöneticiler borçlanmadan sorumlu tutulabilecek..

✳Spor kulüpleri dernek statüsünden çıkarılacak, spor anonim şirketi vasfı kazanacak..

✳Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde 10’una kadar borçlanabilecek..

✳Kulüp başkanları ve yöneticiler, yaptıkları fazla borçlanmadan sorumlu tutulacak..

✳Mevcut yöneticilerden önceki borçlar için de spor kulüplerine bir ödeme takvimi çıkartılacak..

Düzenlemeyle, kulüplerdeki kayıt dışılığında önüne geçilecek.

Yeni spor yasası Resmi Gazete'de yayımlandı

YENİ SPOR YASASI KANUN TEKLİFİ MECLİS’TE KABUL EDİLDİ..!
“Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı..!”

AKP ve MHP milletvekillerinin ortak imzasını taşıyan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek, yasalaştı..

Kanunla spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor federasyonlarının kuruluşu, organları, üst kuruluş oluşturmaları, gelir ve giderleri, bütçe ve harcama esasları, görev, yetki ve sorumlulukları, denetimleri, bunlara yapılacak her türlü yardımın şekil ve şartları düzenleniyor..

ÜÇ DÖNEM BAŞKANLIK KURALI..!

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’na göre, aynı spor federasyonunda üst üste veya aralıklı olarak en fazla üç dönem başkanlık yapılabilecek..

Bir federasyonun yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından seçilen başkan dahil 11 asıl ve 11 yedek üyeden oluşacak..

Kurulun en az 2 asıl üyesi, ilgili spor dalında olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunları ile büyükler dünya veya Avrupa şampiyonaları ya da kupalarında milli olan ve en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış sporcu olacak..

Bu kapsamda yönetim kurulu üyesi olabilecek milli sporcu bulunmaması halinde, bunların yerine en az bir yıldır faal olmayan lisanslı sporcular yönetim kurulu üyesi seçilebilecek..

Federasyon başkanı ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinde spor disiplin suçları kapsamında son 5 yıl içinde bir defada 6 ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak şartı aranacak..

Federasyon başkanı ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeliği için kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, nefret ve ayrımcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma, para nakline aracılık etme suçlarından mahkum olmamak gerekecek.

Aynı spor federasyonunda üst üste veya aralıklı olarak en fazla üç dönem başkanlık yapılabilecek. Spor federasyonlarında ücretli veya fahri görev alanların spor kulüplerindeki üyelik ve yöneticilikleri, göreve başlama tarihinden itibaren kendiliğinden sona erecek. Spor federasyonlarında görevleri sona erenlerin kulüp üyeliği ve yöneticiliğinden kaynaklanan hakları korunacak.

MALLARI HACZEDİLEMEYECEK..!

Spor federasyonları malları devlet malı hükmünde olacak ve haczedilemeyecek. Spor federasyonu mallarının haczedilmesine ilişkin talepler icra müdürlüğünce reddedilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor federasyonlarına ayni ve nakdi yardımda bulunabilecek ve spor federasyonlarının ihtiyaç duyduğu sicile kayıtlı malları satın alabilecek. Satın alınan sicile kayıtlı mallar spor federasyonlarına tahsis edilecek.

Bakanlık tarafından spor federasyonlarına yapılan yardımlar ile bakanlık bütçesinden bu spor federasyonlarına tahsis edilen kaynaklar kullanılarak edinilen her türlü taşınır ve taşınmazlar, edinim amacı dışında kullanılamayacak ve bakanlık izni alınmadan üçüncü kişilere satılamayacak veya devredilemeyecek.

Tüzel kişiliği sonlandırılan spor federasyonlarının mal varlıkları bakanlık teşkilatına devredilecek. Bakanlık, spor federasyonları veya üst kuruluşların talebi üzerine, kendisine ait spor tesislerinin işletme hakkını ve taşınmazlarını bedelsiz olarak 49 yıla kadar spor federasyonu veya üst kuruluşların faaliyetleri için tahsis edebilecek. Söz konusu spor tesisleri ile taşınır ve taşınmazların tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi bakanlık tarafından iptal edilecek.

Bakanlık tarafından yapılacak denetim sonucunda tespit edilecek her türlü zarar bakanlık tarafından ilgililerden tahsil edilecek. Spor federasyonu yönetim kurulunun, genel kurul tarafından ibrası yönetim kurulunun denetim sonucu ortaya çıkacak sorumluluğunu ortadan kaldırmayacak.

Federasyon faaliyetlerinde görevli bulunanlar, görevleriyle ilgili işledikleri suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak.

BORÇLANMA GELİRİN YÜZDE 10’NU AŞAMAYACAK..!

Spor federasyonları; mali yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmek için gerekli özeni gösterecek, denk bütçe tesis edecek, giderlerini gelirleri oranında gerçekleştirecek bir idari ve mali yapı oluşturacak.

Spor federasyonları; önceki yıl gelirlerinin yüzde 10’unu aşacak miktarda borçlanma yapamayacak.

Spor federasyonu başkan ve yönetim kurulu üyeleri; mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde oluşabilecek zararlardan müteselsilen sorumlu olacak. Ancak zarara sebebiyet verenlerin bu fıkraya aykırılık hallerine ilişkin sorumluluklarında kasıt veya ihmal aranmayacak. Bu durumda spor federasyonu ve alacaklıları, spor federasyonunun yükümlendirildiği tutar için sorumluları doğrudan takip edebilecek.

Yönetim kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığından izin almaksızın görev süresini aşacak şekilde spor federasyonunu borç altına sokacak işlem yapamayacak.

Spor idarecisi, çalıştırıcı, antrenör, eğitmen, hakem ve benzeri spor elemanlarının; mesleki standartları, ulusal teknik ve mesleki yeterliliklerinin esasları, denetimi, ölçümü, belgelendirme ve sertifikalandırma işlemleri Mesleki Yeterlilik Kurumu ile iş birliğiyle Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE KURULACAK..!

Kanunla, spor federasyonları, spor dalı ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulacak ve kanun veya kararnamenin Resmi Gazete’de yayımlanması ile tüzel kişilik kazanacak. Spor federasyonlarının merkezleri Ankara’da olacak. Yeni kurulan spor federasyonlarının kuruluş ana statüleri Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanacak.

Genel kurul spor federasyonunun en üst organı olacak. Spor federasyonlarının genel kurulları Ankara’da yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, genel kurul toplantılarında gözlemci görevlendirecek. Gözlemci, raporunu 15 gün içinde Bakanlığa sunacak. Bakanlık raporun verildiği; ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde Ankara asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilecek.

Genel kurul delege sayısı, olimpik ve paralimpik spor dallarında 150’den az 300’den fazla, diğer spor dallarında ise 100’den az 200’den fazla olamayacak.

Olağan genel kurul; olimpik ve paralimpik spor dallarında ilgili olimpiyat oyunlarının, diğer spor dallarında yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden, yeni kurulacak spor federasyonlarında ise kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 3 ay içinde yapılacak.

Genel kurul toplantılarını mevzuatta öngörülen süre ve esaslar dahilinde yapmayan spor federasyonlarının genel kurulları, Tahkim Kurulu tarafından oluşturulacak 3 kişilik komisyon marifetiyle 60 gün içinde yapılacak ve federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyeleri hakkında adli ve idari işlem başlatılacak.

Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az 30 gün önce; faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı ise en az 15 gün önce spor federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığının internet sitesinde duyurulacak.

Başkanın seçimi ise yönetim, denetim ve disiplin kurullarının seçimi ile birlikte yapılacak. Seçimler liste yöntemi esası ile gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılacak.

Spor federasyonu çalışanları genel kurul delegesi olamayacak. Genel kurulda kulüplerin delege sayısı, toplam delege sayısının yüzde 60’ından az olamayacak. Genel kurulun delege sayısının yüzde 10’u Gençlik ve Spor Bakanlığı delegelerinden oluşacak. 

İÇİŞLERİ VEYA MÜLKİ AMİRLER TARAFINDAN DA DENETLENEBİLECEK..!

Spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve üst kuruluşların, ilgili mevzuat, tüzük ve esas sözleşmelerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun tutup tutmadıkları başta olmak üzere, idari ve mali her türlü işlem ve faaliyetleri Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı spor kulüpleri için öngörülen dış denetimi bağımsız bir dış denetim kuruluşuna da yaptırabilecek.

Spor kulüpleri, Dernekler Kanunu’nun ilgili maddesi uygulanmak suretiyle İçişleri Bakanlığı veya mülki idare amiri tarafından da denetlenebilecek.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan suçlar ile Türk Ceza Kanunu’nda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından dolayı haklarında kovuşturma yürütülen kişilerin görevden uzaklaştırılması durumunda yerleri yedek üyelerle tamamlanacak. Bu suretle tamamlanmazsa valilikçe görevlendirilecek komisyon tarafından seçimli olağanüstü genel kurul yapılarak tamamlanacak.

Denetim sırasında görevliler tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve kayıtların, spor kulübü ve spor anonim şirketi yetkilileri tarafından verilmesi zorunlu olacak.

KAMU YARARINA ÇALIŞAN SPOR KULÜPLERİ..!

Kamu yararına çalışan spor kulüpleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ve ilgili spor federasyonunun görüşü alınarak, bakanın teklifi ve Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek.

Bir spor kulübünün kamu yararına çalışan spor kulübü sayılabilmesi için en az 2 yıldır faaliyette bulunması, faaliyette bulunduğu spor dallarına elverişli spor tesislerinin mülkiyetine veya uzun süreli kiracılık ya da tahsis hakkına sahip bulunması, en az üçü olimpik, paralimpik veya deaflimpik spor dalı olmak üzere altı ayrı spor dalında faaliyette bulunması, ihtisas spor kulübü şeklinde kurulanlarda ise olimpik spor dallarının dünya şampiyonalarına sporcusunun katılması veya faaliyette bulunduğu her spor dalında olimpik, paralimpik veya deaflimpik oyunlarına sporcu göndermesi, faaliyet gösterdiği spor dallarından en az birinde bağlı olduğu spor federasyonu tarafından düzenlenen en üst düzeydeki spor faaliyetine katılması şart olacak.

Kamu yararına çalışan spor kulüpleri, kamu yararına çalışan derneklere sağlanan haklardan yararlanacak.

Amatör spor faaliyetlerinde bulunan spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, il sınırları içerisinde en az 15 spor kulübü veya spor anonim şirketinin bir araya gelmesiyle federasyon, en az 15 federasyonun bir araya gelmesiyle de konfederasyon kurabilecek.

Üst kuruluşların üye sayısı öngörülen sayının altına düşerse, bu kuruluşlara, gerekli olan sayının tamamlanması için 6 ay süre tanınacak. Bu sürede tamamlanmazsa, kuruluşların varlıkları kendiliğinden sona erecek..

 

İLGİLİ HABER

Duvar

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: