.
“Bilirkişiler ile tanıklara ödenecek ücretler belli oldu”

Bilirkişi ve tanıklara ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği tarifeler Resmi Gazete yayınlandı..

Adli ve idari yargı alanında yürütülen bilirkişilik faaliyetine ilişkin ücretler ile ceza muhakemesi sırasında cumhuriyetsavcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara ödenecek ücretler belirlendi..

Adalet Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayınlanan ‘2022 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi’ ile ‘2022 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi’ 1Ocak’ta yürürlüğe girecek..

Buna göre, bilirkişilere icra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında, sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde, icrahukuk ve icra mahkemelerinde görülen iş ve davalar ile cumhuriyetbaşsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar 1290 lira ödenecek..

Bilirkişiler, sulh cezahakimliklerinde görülen işler kapsamında da 290 lira alacak..

Asliye hukuk, asliye ceza, idare ve vergimahkemelerindeki davalar ile buralarda görülen işlerle ilgili 480 lira alacak bilirkişilere, aile, iş ve kadastro mahkemelerindeki iş ve davalar için de 385 lira ücret verilecek..

Bilirkişilere, ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 580 lira ödeme yapılacak..

Kamuoyunda ‘istinaf’ olarak bilinen bölge adliye mahkemelerinde görülen dava ve işlere ilişkin 610 lira ücret verilecek olan bilirkişilere, Yargıtay ile Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen davalar ve işler için 770 lira ödeme yapılacak..

Görevlendirmeyi yapan merci, hayatın olağan akışına ve anayasal hak arama özgürlüğüne uygun olarak, bilirkişinin vasfı veya ilgili uzmanlık alanında bilirkişi teminde yaşanan güçlüğü, uyuşmazlığın niteliğini, dosya ve eklerinin kapsamını, görevlendirme yapılan yere gidilmesi için gereken süreyi, inceleme ve keşif için geçirilen süreyi dikkate alarak ödenecek ücreti artırabilecek..

Öte yandan görevlendirmeyi yapan merciler, işin mahiyetinin gerektirmesi halinde tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini indirebilecek..

Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda işin mahiyetine göre tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinden görevlendirmeyi yapan merci tarafından uygun görülecek miktarda indirim yapılabilecek..

EK RAPOR İÇİN BİLİRKİŞİ ÜCRETİ”

Görevlendirme kararında belirlenen sorular dışında ayrıca bilgi talep edilmesi halinde talebin içeriğine göre bilirkişiye, merci tarafından takdir edilecek miktarda ek ücret ödenebilecek..

Bilirkişi raporundaki eksiklik veya belirsizliğin giderilmesi ya da açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir ücret ödenmeyecek..

Görevlendirme kararında bilirkişiden cevaplaması istenilen soruların bir veya birkaçının bilirkişi tarafından cevaplanmaması nedeniyle ek rapor istenmesi halinde de ayrıca bir ücret ödemesi yapılmayacak..

Bilirkişinin ulaşım ve konaklama giderleri ile raporun hazırlanması için yapılması gereken harcamalar dikkate alınarak bilirkişinin talebi ve görevlendirmeyi yapan mercinin uygun görmesi halinde, ileride ödenecek tutardan mahsup edilmek kaydıyla avans ödemesi yapılabilecek..

Yapılan görevlendirmeye aykırı olarak rapor düzenlenmesi halinde, görevlendirme yapan merci tarafından ücret veya gider adı altında ödeme yapılmamasına veya aykırılığın niteliğine göre takdir edilen ücret ve giderlerde indirim yapılmasına karar verilebilecek..

Bilirkişinin, görevlendirmenin mahiyetine uygun inceleme, ulaşım, konaklama, yemek ve diğer mutat giderlerine ilişkin ödemeler herhangi bir kesinti yapılmaksızın ayrı bir sarf kararına istinaden yapılacak..

Ücretler, vergi kesintisi yapıldıktan sonra bilirkişilere ödenecek..

“Tanıklık ücreti günlük 25 ila 63 TL”

Ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsayan tarifeye göre, tanığa tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 25 ila 63 lirasına kadar ücret ödenecek..

Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa, yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanacak..

Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödenecek..

NE OLMUŞTU?

“Bilirkişilerin TCDD ile ticari ilişkisi doğrulandı”

Bakanlık, davada bilirkişilik yapan 3 kişiye danışmanlık sözleşmesi için 1 milyon 40 bin TL verildiğini doğruladı.

TİCARİ İLİŞKİLERİ BELGELENDİ

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker:

”Bakıma giden trenin iki vagonu raydan çıktı. Tek tesellimiz trenin boş olması. Dolu trenlerin geçtiği ve 250 kilometreyi sadece bir bekçinin kontrol ettiği, yandaş müteahhitlere ihale edilen demiryollarımızın durumu vahim! Kontrolleri artırın, tedbir alın.”

“10-11 Eylül Çorlu Tren Katliamı davasının ardından verilen soru önergesine Ulaştırma Bakanlığı’nın verdiği yanıt”

TİCARİ İLİŞKİLERİ BELGELENDİ

Çorlu Katliamı Davası’nda bilirkişi heyetinin TCDD ile maddi ilişkileri…

Ali Şeker:

“Bakanlık bilirkişi heyetindeki Bekir Binboğa, Sıddık Yarman ve Mustafa Karaşahin’e 14 ayrı danışmanlık sözleşmesi için İstanbul ve Süleyman Demirel Üniversiteleri Döner Sermayeleri aracılığıyla 1.040.000 TL ödendiğini açıkladı.. Danışman bilirkişinin ortak olduğu Savronik şirketi aracılığıyla TCDD’den aldığı ihaleler bunun dışında..

Mahkeme heyeti, heyet ile idare arasındaki maddi ilişkiler, rapordaki çelişkiler üzerine yapılan itirazları dikkate alarak yeni bir bilirkişi raporu için karar almıştı. Bakanlığın yanıtı, bilinen bu maddi ilişkiyi belgelemiş oldu. Ortada ciddi bir etik sorun vardı. Bu doğrulandı.”

250 KM’YE BİR YOL BEKÇİSİ

Ali Şeker:

”Çorlu Katliamı Davası’nda sanık olarak yargılanan Turgut Kurt’un ifadeleri çok önemli..

Buradan yola çıkarak Ulaştırma Bakanlığı’na sorular sordum, gelen yanıtlarda Turgut Kurt’u doğruladı..

Turgut Kurt, duruşmada yol bekçileri kadrolarının yeterli olmadığını, benzer risklerin tüm hatlarda sürdüğünü ifade etmişti..

Bakanlığa ayrıntılı olarak sorduk. Verilen yanıtlardan tüm hatlarda riskin sürdüğünü görüyoruz. Bakanlık, sorumuz üzerine yol bakım müdürlüklerinin sorumluluk sahasının ortalama 200-250 kilometre olduğunu söylüyor..

Çorlu Katliamı’nın yaşandığı nokta 1. Bölge müdürlüğü’ne bağlı 14. Demiryolu Bakım Müdürlüğü’nün sorumluluk alanı yaklaşık 250 kilometre..

Yine sorumuza verdiği yanıtta 250 kilometre hattan sorumlu 1 demiryolu bakım müdürü, 3 yol bakım şefi, 4 yol sürveyanı, 4 hat bakım onarım memuru, 15 yol bakım onarım işçisi, 2 sanatsız işçi, 7 mühendis, 4 operatör ve 2 tekniker yanında 1 tane de Yol Geçit Kontrol Memuru görev yapmaktadır deniyor..

Yol Geçit Kontrol Memuru, Yol Bekçileri’nin yeni adı. Diğer görevliler yol bekçisinin, yeni adıyla yol geçit kontrol memurunun tespit ettiği arızaları, bozuklukları tamir ediyor.. Yani önce arızanın, bozulmanın tespit edilmesi lazım, ama bunun için 250 kilometreden sorumlu tek çalışan var..

Bakanlık cevabında, bir Yol Geçit Kontrol Memuru’nun günde 10 kilometre mesafeyi yaya olarak kontrol ettiğini söylüyor. 250 kilometre sorumluluk alanı ve günde 10 kilometre. Risk sürüyor ve acilen tedbir alınması gerekiyor.”

SORUMLU MÜDÜR UYARMIŞ

Ali Şeker:

”Sanık Turgut Kurt’un, duruşmada ‘eksik kadroların tamamlanması için üstlerine uyarıda bulunduğunu’  belirtmesi üzerine bunu da soru önergesinde Bakanlığa sordum..

İdare, verdiği yanıtta kelime oyunu yapmış. Kurt’un yol bekçisi kadrosu için rapor vermediğini söylemiş ama ardından ‘işyerindeki işçi ve memur nüve kadrosunun tamamlanması için bağlı olduğu Yol Servis Müdürlüğü’ne talepte bulunmuştur’ demiş..

Sorumlu çalışanın, hatlardaki eksik kadroları tamamlayalım raporunu almışlar ve bir şey yapmamışlar. Katliamın ardından, kayıp yakınlarının isyanı özellikle bu duruma. Yapılan uyarılara rağmen sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkililer yargılansın istiyorlar.”

YANIT YAZAN YETKİLİLER OLAY YERİNİ GÖRMEMİŞ BİLE

Ali Şeker:

”Kazanın ertesi günü bölgeye gittim, yerinde gözlemler yaptım ve fotoğrafladım. Sorulara cevapları yazan yetkililerin olay yerini görmediğini düşünüyorum..

TCDD, tüm kamu kurumlarında uygulandığı gibi, hatların yapımını ve bakımını yeterli uzmanlıkları olmayan yandaş müteahhitlere ihaleleri aktarıyor..

Siyasi irade ve müteahhitler TCDD çalışanları üzerinde baskı kuruyor. Hattın güvenliği için yapılması gereken mühendislik hizmetleri kağıt üzerinde kalıyor..

Demiryolu hatlarının kurulduğu altyapı platformlarının 6 metre genişliğinde olması gerekiyor. Çorlu Katliamı’nın yaşandığı menfezde bunun böyle olmadığını yerinde tespit ettik..

Menfezin üzerine gelen kısımdaki demir rayların altında bulunan kumlu toprak sel sularının etkisiyle boşalmış, demir raylar havada kalmıştı..

Bakanlık önergemize verdiği yanıtta kamu ihale kanununa atıfta bulunarak 6 metre genişliğin her yerde sağlandığını söylüyor..

Gerçekler bunun böyle olmadığını hepimize gösteriyor. ‘Türkiye’deki demiryolu menfezlerinin yüzde 96’sı Çorlu Tren Katliamı’nın yaşandığı Sarılar Köyü’ndeki menfezden daha kötü durumda’ diyerek gerçekleri haykıran uzmanların ifadesine kulak verin. Önlem alın.”

İLGİLİ HABER

haber.sol.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: