SAĞLIK

TTB: KARANLIĞA KARŞI ÖNLÜĞÜMÜZÜN BEYAZINA SAHİP ÇIKIYORUZ

.

“TTB VE TABİP ODALARINDAN MÜCADELE AÇIKLAMASI: KARANLIĞA KARŞI ÖNLÜĞÜMÜZÜN BEYAZINA SAHİP ÇIKIYORUZ.”

Hekimler ve sağlık çalışanları:

“Biz varız, gerçekten zorlanıyoruz ve artık sorunlarımızı dile getireceğiz..”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odaları; “Karanlığa Karşı; Önlüğümüzün Beyazına, Özlük Haklarımıza, Halkın Sağlık Hakkına Sahip Çıkıyoruz – Emek Bizim Söz Bizim” başlığıyla yeni bir mücadele süreci başlattığını duyurdu..

İstanbul Tabip Odası (İTO) Sevinç Özgüner Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ile İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Osman Öztürk yer aldı..

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir-Bilecik, Gaziantep-Kilis, Hatay, Isparta-Burdur, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Mersin, Muğla, Ordu, Rize-Artvin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van-Hakkari tabip odalarının yöneticileri ise çevrimiçi olarak toplantıya katıldı..

Fotoğraf: istanbul Tabip Odası// cafemedyam  

Açılış konuşmasında sağlıkta dönüşüm politikalarının tıbbi etik ve deontolojik değerlerle bağdaşmayan bir noktaya geldiğini söyleyen Prof. Dr. Pınar Saip, TTB ve tabip odaları olarak “Biz varız, gerçekten zorlanıyoruz ve artık sorunlarımızı dile getireceğiz” demek için bu basın toplantısının düzenlendiğini belirtti..

“İKTİDAR YİRMİ YILDA SAĞLIK POLİTİKASINI İFLAS ETTİRMİŞTİR”

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı tarafından okunan “Karanlığa Karşı; Önlüğümüzün Beyazına, Özlük Haklarımıza, Halkın Sağlık Hakkına Sahip Çıkıyoruz!” başlıklı ortak basın açıklamasında Türkiye’deki sağlık sisteminde yaşananlar şu şekilde anlatıldı:

“Türkiye’de uygulanan özelleştirmeci ve piyasacı sağlık politikaları ile halkın sağlık hakkı önemli ölçüde elinden alınmıştır..

Birçok yerde devlet hastanesi kapatılırken kamu sağlık hizmeti “şirketleştirilmiş” şehir hastanelerine bırakılmış; özel hastaneler kamunun olanaklarıyla tekeller haline getirilmiştir..

GSS ile tüm toplumun sağlık sigortasına ulaşacağı algısı yaratılırken bugün on beş milyona yakın yurttaş sağlık güvencesinden yoksun hale getirilmiştir..

Yok sayılan birinci basamak sağlık hizmetlerinin topluma nasıl olumsuz yansıdığı pandemi sürecinde gözler önüne serilmiştir. Sözün özü iktidar yirmi yılda sağlık politikasını iflas ettirmiştir..”

Kovid-19 salgını boyunca insanüstü gayret gösteren sağlık çalışanlarının toplumda en fazla hastalanan ve hayatını kaybeden meslek grubu olduğu aktarılan basın açıklamasında:

“Eksik, yanlış, tutarsız uygulamaların; SALGINı değil ALGIyı yönetmeye çalışan başarısız politikaların bedelini ne yazık ki sağlıkçılar hayatlarıyla ödemiş, ödemeye devam etmektedir..”

“HEKİMLER EMEKLİLİKTE DE GEÇİNEMEME KAYGISI İLE BAŞ BAŞA BIRAKILMIŞLARDIR”

Salgının derinleştirdiği yoksullaşmadan hekimler ve sağlık çalışanlarının da etkilendiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullandı:

“Hekimler ve sağlık çalışanlarının çok büyük çoğunluğu hiçbir performans ve diğer ek ödemeleri almadan, gece gündüz demeden çalışmasına rağmen, insanca yaşayacak ücret alamamaktadırlar. Ek ödeme adı altında verilen, geleceğimize yansımayan ücretlendirme modeli, çalışma barışını bozmaktan başka bir işe yaramamıştır. Pandemi döneminde de pandemi öncesinde de yapılan ek ödemelerin miktarı, dağılımı, tamamen keyfi biçimde yapılmakta olup, adaletten oldukça uzaktır. Ek ödemeler idarecilerin iki dudağı arasından çıkacak söze bağlı olarak bazı kurumlarda ya hiç ödenmemekte ya da onur kırıcı rakamlar ile ödenmektedir. Pandemi döneminde yaşanan ek ödeme rezilliği bu ücretlendirme modelinin tüm sorunlarını ayyuka çıkarmıştır. Bu denli riskli ve yoğun çalışmayla ortaya koyduğumuz emeğimiz hiçbir anlamda yönetenler tarafından dikkate alınmamış ve karşılık bulmamıştır. Üstelik hekimler yalnızca aktif çalıştıkları dönemde bu kaygıları yaşamamakta, mevcut ücretlendirme modelinin emekliliğe yansımaması nedeniyle emeklilikte de geçinememe kaygısı ile baş başa bırakılmışlardır..”

AYDA 80 HEKİM YURTDIŞINA GİDİYOR

Sağlık çalışanlarının uzun çalışma saatleri, baskı, mobbing, ayrımcılık, eşitsizlik ve kayırmacıkla karşı karşıya kaldığı aktarılan açıklamada, istifa eden ve yurdışına giden hekimlerle ilgili çarpıcı sayılar paylaşıldı:

“Uzun zamandır çalışma koşulları, ücretlendirme, özlük hakları konusunda dillendirilen tüm bu sorunlara yanıtsızlık; emeklilik, istifa, hekim göçü, tükenmişlik, hastalık, intihar, hekime yönelik şiddetle sonuçlanmaktadır. Yalnızca 2020 yılında, 12 bine yakın beyaz kod verilen sağlıkta şiddet olayı yaşanmıştır. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca, 2020 yılının ilk 6 aylık süresi zarfında 2 bin 412 doktorun istifa ettiğini, 522 doktorun özel hastanelere geçiş yaptığını açıklasa da resmi olmayan bilgilere göre 18 ayda 8 binin üzerinde hekim istifası olduğu birliğimize iletilmiştir. Yurtdışında çalışmak için birliğimizden talep edilen iyi hal belgesi yılda 900’lere 1000’lere ulaşmıştır. Ayda yaklaşık 80 hekim, evet 80 hekim bu ülkede hekimlik yapmak yerine yurtdışında göçmen doktor olmayı tercih etmektedir..

İktidar bu korkunç tabloya rağmen hekimleri işyerlerinde şiddetten, bulaştan koruyacak düzenlemeler yapmamış, emeğimizin karşılığını vermek yerine ek ödeme yalanlarına sığınmış, hekimlere güvenceli bir gelecek sağlamak için girişimde dahi bulunmamıştır. Bu görmezden, duymazdan gelme halinin sonucu olarak hekimlerde bıçak kemiğe dayanmıştır. Hekimler için pandemi dönemi sağlık sisteminin tüm defolarını açığa çıkarmıştır..”

“YÜZDE 84’Ü ŞİDDETE UĞRADI

Açıklamada, TTB’nin 81 ilde 6 bin 178 hekim ile yaptığı anketin sonuçları da paylaşıldı. Ankette sağlık çalışanlarının sorunları ile ilgili şu veriler paylaşıldı..

Yüzda 45’inin aylık geliri yetmiyor,

Yüzda 76’sı pandemi ek ödemesi almıyor,

Yüzda 90’ına göre performansa dayalı ek ödeme sisteminin adaletsiz olduğunu düşünüyor,

Yüzda 92’si geçtiğimiz sene TBMM’de kabul edilen, sağlıkta şiddet ile ilgili son yasal düzenlemenin etkili olmadığını düşünüyor.

Yüzda 84’ü daha önce hasta veya yakını tarafından sözel ve fiziksel şiddete uğradığını belirtiyor.

Yüzda 68’i çalışma şartlarının yoğunluğu nedeniyle hastalarıyla yeterli ve uygun şekilde ilgilenemediğini düşünüyor.

Yüzda 72’si çalışma ortamının pandemi koşullarına uygun olmadığını düşünüyor.

6 MADDELİK TALEPLER LİSTESİ

“Hekimler artık duyulmayan taleplerini duyurana kadar durmayacaktır. Emeğimiz üzerinde söz sahibi olduğumuz, sağlık hakkı mücadelesini yükselteceğimiz bir döneme giriyoruz” denilen açıklamada sağlık çalışanlarının öncelikli ve acil talepleri şöyle sıralandı:

1-  Sağlıkta özelleştirmeci, piyasacı politikalar durdurulmalı, sağlık hizmetleri toplumcu bir anlayışla yeniden inşa edilmelidir.

2- Güvencesiz, gerçekdışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarına son verilmeli, güvenceli çalışma esas olmalıdır.

3- İşyerlerimiz alanın uzmanları ile görüşülerek güvenli, sağlıklı çalışma ortamları haline getirilmelidir.

4- Haftalık çalışma sürelerimiz önerilerimiz çerçevesinde yeniden düzenlenmelidir.

5- Temel ücretlerimiz TTB’nin görüş ve önerileri çerçevesinde belirlenmeli, emekliliğe de yansıyacak yaşanabilir ödeme sağlanmalıdır.

6- Kovid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılmalıdır! Pandemi süresince çalıştığımız her yıl için derhal 120 gün fiili hizmet süresi zammı verilmelidir.

“SAĞLIK BAKANI YANIT VERMEZSE YÜRÜYÜŞ

“Ülkemizdeki 175 bin hekimin taleplerini Sağlık Bakanı ile görüşmek istiyoruz. Bu görüşme isteği 175 bin hekimin talebidir. Sağlık Bakanı bu görüşmeden kaçınmamalıdır” denilen açıklamada:

“Sağlık Bakanı’nın talebimize yanıt vermemesi halinde illerden odalarımızla beraber taleplerimizi dile getireceğimiz bir yürüyüşle Ankara’da bir araya geleceğiz..” ifadesi kullanıldı.  

“TTB: SON DÖRT AYDA KAYBETTİĞİMİZ 26 SAĞLIK ÇALIŞANINDAN 13’Ü AŞISIZDI”

“TTB etkili doz aşı öncesi ve sonrası sağlık çalışanlarının vefat sayılarını paylaşarak, aşılanma çağrısını yineledi”

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Haziran 2021’den önce ayda ortalama 29 sağlık çalışanının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, son dört ayda bu sayının toplamda 26 olduğunu bildirdi..

TTB:

“Sağlık çalışanı ölümlerinin etkili doz aşı ile durması, güvenle aşı olunması için değerli bir veri sunmaktadır..”

TTB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son dört ayda hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının aşılanma bilgilerine de yer verildi. Kovid-19 salgınının tam doz aşı ile önlenebileceği vurgulanarak şunlar kaydedildi: 

“Sağlık çalışanı ölümlerinin etkili doz aşı ile durması, güvenle aşı olunması için değerli bir veri sunmaktadır. Etkili doz aşının tamamlanmaya başladığı Haziran 2021’den önce 435 (ayda ortalama 29) sağlık çalışanı kaybı yaşanırken son dört ayda bu sayı toplam 26 oldu..

Son dört ayda kaybettiğimiz 26 sağlık çalışanından 13’ü aşısızdı, 10’unun hatırlatma doz aşısı eksikti. Etkili doz aşılanması tamamlanmış bir sağlık çalışanının bağışıklığı baskılayan tedavi aldığı biliniyordu. İki sağlık çalışanının aşı bilgisine ise ulaşılamadı..

Unutmayın; Kovid-19 tam doz aşı ile önlenebilir. Özellikle ilk dönem aşılanan sağlık çalışanları ve yaşı nedeniyle öncelik verilenler: Üçüncü hatırlatma dozuyla etkili aşı olmadan tam aşılı sayılmazsınız.”

Independent Türkçe

NE OLMUŞTU?

“TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 72’NCİ BÜYÜK KONGRESİ’NDE YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ.”

ETKİN DEMOKRATİK TTB GRUBU’ SEÇİM KAZANDI”

TTB’de yeni yönetim belirlendi..

Türk Tabipleri Birliği 72’nci Büyük Kongresi’nde yeni yönetim belirlendi. İki listenin yarıştığı seçimde Merkez Konsey Başkanlığı için adaylığını koyan Şebnem Korur Fincancı’nın listesi seçimi kazandı.

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 72’nci Büyük Kongresi’nde bugün Merkez Konsey seçimleri yapıldı.

Seçimde iki liste yarıştı. Merkez Konsey Başkanlığı’na adaylığını koyan Şebnem Korur Fincancı’nın listesindeki isimler yönetime girdi.

Merkez Konsey için 481 delegeden 308’i oy kullandı. 5 oy geçersiz sayıldı.

Merkez Konseyde: 243 olan en çok oyu İbrahim Akkurt aldı.

 • Ali İhsan Ökten 242,
 • Vedat Bulut 241 oy,
 • Çiğdem Aslan 240,
 • Halis Yerlikaya 238 oy,
 • Meltem Günbeyi 237 oy,
 • Deniz Erdoğdu 234 oy,
 • Alican Bahadır 232 oy,
 • Kazım Doğan Eroğulları 232 oy,
 • Onur Naci Karahancı 230 oy,
 • Şebnem Korur Fincancı 229 oy.

Yüksek Onur Kurulu sonucu ise şöyle:

 • Mehmet Sezai Berber 246 oy,
 • Mustafa Taner Gören 245 oy,
 • Naki Bulut 243 oy,
 • Şeyhmus Gökalp 238 oy,
 • Ömer Özkan Özdemir 238 oy,
 • Irmak Saraç 242 oy,
 • Lale Tırtıl 243 oy,
 • Hasan Yıldıray Orhon 237 oy,
 • Hafize Öztürk Türkmen 237 oy.

Denetleme Kurulu sonucu:

 • Nilay Etiler Lordoğlu 250 oy,
 • Filiz Ak Azar 243 oy, F
 • ırat Erkmen 238 oy.

MERKEZ KONSEY TOPLANTISININ ARDINDAN YENİ BAŞKAN BELİRLENECEK.

Merkez Konsey Başkanlığı için adaylığını koyan Şebnem Korur Fincancı:

“Türk Tabipleri Birliği’nde bir devamlılık var çünkü bu demokratik kitle örgütü, bir meslek örgütü. Genel olarak sağlık ortamına ilişkin yaşanan sorunların hem toplumda görünür kılınmasını sağlamak ve çözüm üretmek konusunda bir kararlılığı, sorumluluğu var.”

“ONLARIN DEVAMINDA BENZER BİR TUTUM ALACAĞIZ

Şebnem Korur Fincancı:

“Biz tabii bu sorunlarına yaklaşırken özellikle kamucu bir perspektiften, herkesin eşit ulaşılabilir sağlık hizmetinden yaklaşıyoruz. Bununla birlikte sahada, her alanda yaşanan sorunlara da sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bundan önceki yönetimdeki arkadaşlar da benzer bir yaklaşım sergiliyordu. Biz de onların devamında benzer bir tutum alacağız.”

HER ZAMAN SAĞLIĞIN BELİRLEYİCİLERİNE MÜDAHİL OLMUŞTUR

Şebnem Korur Fincancı:

“Sağlığın çok boyutu var. Sağlık sadece bedenimizin iyilik hali değil biyo psiko sosyal ve politik bir varlık insan. Dolayısıyla hem biyolojik hem sosyal hem psikolojik hem de politik iyilik halini sağlamak gerekiyor. TTB, her zaman bu alanların tamamını, sağlığın tüm bu belirleyicilerine müdahil olmuştur. Bundan sonra da müdahil olmaya devam edecektir.”

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) büyük kongresi seçimini yaptı. Etkin Demokratik TTB Grubu’nun listesi seçimi kazandı. TTB Merkez Konsey Başkanlığı için Şebnem Korur Fincancı’nın belirlenmesi bekleniyor.

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 72’nci Büyük Kongresi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapıldı. Seçimi, “Yaşamdan, sağlık hakkından, meslek örgütümüzden vazgeçmiyoruz” sloganıyla seçime katılan Etkin Demokratik TTB Grubu kazandı.

ttb seçim yaptı
Türk Tabipler Birliği seçim yaptı.

Etkin Demokratik TTB Grubu’nun TTB Merkez Konseyi adayları arasında şu hekimler yer aldı:

Filiz Şebnem Korur Fincancı, Çiğdem Aslan, İbrahim Akkurt, Alican Bahadır, Vedat Bulut, Deniz Erdoğdu, Kazım Doğan Eroğulları, Meltem Günbeği, Onur Naci Karahancı, Ali İhsan Ökten, Halis Yerlikaya.

Seçimi kazanan Etkin Demokratik TTB Grubu’nun TTB Yüksek Onur Kurulu adayları ise şu isimlerden oluşmuştu:

Sezai Berber, Naki Bulut, Şeyhmus Gökalp, Taner Gören, Yıldıray Orhon, Ömer Özkan Özdemir, Hafize Öztürk Türkmen, Irmak Saraç, Lale Tırtıl oldu.

TTB’nin yeni yönetiminin ilk olağan toplantısında TTB Merkez Konsey Başkanlığı için geçmişte Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanlığı görevini yürüten Adli Tıp Uzmanı Şebnem Korur Fincancı’nın belirlenmesi bekleniyor. 

NE OLMUŞTU?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası önündeki öğrenci kantininde yapılacak seçimlerde iki liste yarışacak.

Listelerden birisi mevcut yönetimde yer alan ve “Yaşamdan, sağlık hakkından, meslek örgütümüzden vazgeçmiyoruz” diyen Etkin Demokratik TTB Grubu, diğeri de Bağımsız Hekimler Birliği Grubu.

İKİNCİ LİSTE

Bağımsız Hekimler Birliği’nin Merkez Konseyi Adayları arasında şu isimler yer alıyor:

Dr. Rıza Hakan Erbay, Gökhan Önem, Türker Bahçeli, Tuğba Acar Demir, Ozan Uzkat, Erdoğan Yüksel, Gökhan Gedikli, Lütfi Tiyaklı, Ata Nevzat Yalçın, Dursun Ali Kodat, Yücel Ayaz.

Denetleme Kurulu Adayları şöyle:

Ahmet Cem Çerkeş, Belkıs Sınık, Selçuk Ünal. Yüksek Onur Kurulu’na ise Meral Altan, Teoman Minareci, İsmet Kartal, Mustafa Halıcı, Oktay Tolga Büyükhilal, Birgi Tuna, Tevfik Bedirhan Üstün, Fatih Yakut, Can Ertürk aday oldu.

İLGİLİ HABER

Duvar – cumhuriyet

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top