EKONOMİ

İSTİHDAMA DÖNÜŞ PRİM DESTEĞİ, UCUZ KREDİ…

Ücretsiz izne çıkardığı işçisini normal çalışmaya geçiren işletmelere kredi desteği verilecek..

ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARDIĞI İŞÇİSİNİ NORMAL ÇALIŞMAYA GEÇİREN İŞLETMELERE KREDİ DESTEĞİ VERİLECEK

Ekonomi Reform Paketi’nde yer alan ilave istihdam desteği ile mikro ve küçük ölçekli işletmelerde 5 ilave istihdam için 500 bin liraya kadar kredi desteği sağlanacak

12 ay süreyle verilecek destekten mart ayına ilişkin bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde işçi sayısı 50’nin altında olan işletmeler faydalanacak

Mikro ve küçük ölçekli işletmelere ilave istihdam sağlamaları durumunda ucuz kredi sağlanmasına yönelik düzenlemenin yer aldığı torba teklif bugün Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak.

Çekte ibraz yasağının kaldırılması ile 18 yaş altının Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) dahil edilmesini öngören torba teklifte istihdamın desteklenmesine yönelik yeni bir adım atılıyor..

Bu hafta hızla kanunlaştırılması hedeflenen teklifte yer alan maddeye göre; ilave istihdam sağlayan ile mart ayında ücretsiz izne çıkardığı işçisini normal çalışmaya geçiren işletmelere kredi desteği verilecek.

Mikro ve küçük ölçekli işletmeler, likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek için ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerini, 30 Haziran 2022 tarihine kadar kullandıkları kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşürebilecek. Bu destek çerçevesinde kredi garanti kurumlarınca kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülen tutar fondan karşılanacak.

50’NİN ALTINDA İSTİHDAM SAĞLAYAN FAYDALANACAK

12 ay süreyle verilecek destekten mart ayına ilişkin bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde işçi sayısı 50’nin altında olan işletmeler faydalanacak. İşletmeler çalıştırdıkları işçi sayısına ek olarak 1 Temmuz 2020- 30 Haziran 2022 tarihleri arasında yeni işe alacakları işçiler için bir yıl boyunca bu destekten yararlanabilecek. Bu kapsama giren iş yerleri ilave olarak işe aldığı en fazla 5 sigortalı için bu destekten yararlanacak.

Kanun teklifine göre bu düzenlemeden mart ayında en az 20 gün ücretsiz izne çıkartılmış işçisini normal çalışmaya geçiren işletmeler de yararlanacak. Ücretsiz izindeki işçiler için ilave istihdamdaki işçilerde aranan işe giriş ve ilave istihdam şartı aranmayacak. İlave istihdam ile ücretsiz izindeki işçiler için sağlanacak destekten en fazla 5 sigortalı faydalanabilecek.

PRİM BORCU OLANLAR FAYDALANAMAYACAK

Sağlanacak ucuz kredi desteğinden yararlanabilmek için işyeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içinde verilmesi, primlerin yasal süresinde ödenmesi, SGK’ya prim, idari para cezası ve gecikme faizi borcu bulunmaması şartı aranacak.

Yapılan kontrol ve denetimlerde sigortasız işçi çalıştıran, bildirdiği sigortalı işçiyi fiilen çalıştırmadığı tespit edilenler destekten yararlanamayacak. Prim borçlarını yapılandırmış olanlar, yapılandırılan taksitlerini zamanında ödemeleri şartıyla destekten yararlanabilecekler.

Destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek. Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacak.

HER 1 İLAVE İSTİHDAM İÇİN 100 BİN TL KREDİ

Ekonomi Reform Paketi’nde mikro ve küçük ölçekli işletmelere ilave istihdam desteği her bir ilave kişi için, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle, 100 bin lira olarak açıklanmıştı. 5 ilave istihdam için 500 bin liraya kadar kredi desteği sağlanacağı belirtilerek, kredinin 2 yıl vadeli ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacağı bildirildi. Kanun teklifinde vade ve kredi tutarı belirtilmedi. Teklife göre düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca belirlenecek.

İSTİHDAMA DÖNÜŞ PRİM DESTEĞİ

İstihdama Dönüş Prim Desteği, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip iş veya hizmet sözleşmesi 01 Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 tarihlerinde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında sona erenler ile SGK’ya bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları iş yeri işverenine başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde işverenlere fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay sağlanacak destektir.

Destekten yararlanma şartları sigortalı yönünden;

İş veya hizmet sözleşmelerinin 01 Ocak 2019 ila 17 Nisan 2020 tarihlerinde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında sona ermesi veya Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmeksizin çalışanların 01 Aralık 2020 tarihi itibariyle istihdam edilmeye devam etmesi,
 

İş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör iş yeri işverenine 01 Aralık 2020 ila 31 Aralık 2020 tarihleri arasında başvuruda bulunulması,
 

01 Aralık 2020 ila 31 Aralık 2020 tarihleri arasında işe alınması,
 

01 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,
 

Sigortalının özel sektör işyeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması,
 

Sigortalının özel sektör iş yeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla yabancı olmaması,
 

Sigortalının fiilen çalıştırılması,

İş yeri yönünden;

*Özel sektör işvereni olması,

*Destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısını destek süresinin bitiminden itibaren destekten yararlanılan ortalama destek süresi kadar çalıştırması,

şartlarının birlikte sağlanması gerekmektedir.


1- Prim desteğinden kimler yararlanabilecek?

İlave İstihdam Prim Desteği’nden ihale konusu iş üstlenen iş yerleri hariç olmak üzere özel sektör işverenlerine ait iş yerlerinde çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecek.


2- Prim desteğinden yararlanma süresi nedir?

Prim desteğinden, 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren İş Kanunu’nda yer alan fesih yapılamayacak sürenin sonuna kadar, her ay yararlanılabilecektir.


3- Prim desteği tutarı ne kadar?

Prim desteği tutarı, kapsama giren sigortalının prim ödeme sayısının 53,67 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadardır.

Kapsama giren sigortalı için 30 gün üzerinden bildirim yapıldığı varsayıldığında işveren, aylık 30 x 53,67 = 1.610,10 TL prim desteğinden yararlanabilecektir.


4- Prim desteğinden yararlanabilmek için işveren tarafından başvuru nasıl yapılır?

İşverenin destekten yararlanabilmesi için destek kapsamına giren sigortalısını e- www.sgk.gov.tr adresinden giriş yaparak;

“e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “4447 Sayılı Kanun Geçici 28. Madde – İlave İstihdam Desteği” menüsü vasıtasıyla tanımlaması gerekmektedir.

Bunun dışında, işverenlerin sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerine başvurmasına gerek bulunmamaktadır.


5- Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli aylığı alan bir sigortalıdan dolayı bu destekten yararlanılır mı?

İşverenin destekten yararlanabilmesi için işe alınan sigortalılara, işe giriş tarihi itibarıyla Kurumumuzdan emekli veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması gerekmektedir.

Sigortalıya emeklilik veya yaşlılık aylığı dışında Kurumumuzdan bağlanan aylık veya gelirler, destekten yararlanmaya engel değildir.


6- Destek kapsamında işe alınan sigortalının ilave olarak çalıştırılması şartı nedir?

Maddede aranılan diğer şartların yanı sıra, sigortalının işe alındığı iş yerinden Kuruma 2019/Ocak ile 2020/Nisan ayları/dönemlerinde 4/a kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması kaydıyla destekten yararlanılabilecektir.

Örneğin; destek kapsamına giren bir iş yerinde en az sayıda bildirimin 5 sigortalı ile Ekim 2019’da yapıldığı ve kapsama giren bir sigortalı istihdam edildiği varsayıldığında, işverenin bu destek kapsamında istihdam ettiği sigortalıdan dolayı destekten yararlanabilmesi için destekten yararlanılacak ayda 6 ve üzerinde sigortalı bildirmesi gerekmektedir.

Destekten yararlanılacak ayda 5 sigortalı bildirilmesi halinde, destek kapsamında istihdam edilen sigortalıdan dolayı bu ayda prim desteğinden yararlanılamayacaktır.


7- 18 Nisan 2020 tarihi ve sonrasından ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamında tescil edilen iş yerleri bu destekten yararlanır mı?

18 Nisan 2020 tarihi ve sonrasından ilk defa tescil edilen iş yerleri, ilave olma şartı aranmaksızın destek kapsamına giren ve kanunda aranılan şartları sağlayan tüm sigortalılardan dolayı destekten yararlanabilecektir.


8- Destek süresi bittikten sonra işveren destekten yararlanılanları istihdam etmek zorunda mıdır?

İşveren, destekten yararlanılan sigortalılarının yarısından her birini, destek uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, destek kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür.


9- Bu destek kapsamında bildirilen bir sigortalı için aynı ayda diğer prim teşviklerinden yararlanılır mı?

İlave İstihdam Prim Desteği’nden yararlanılan ayda aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer alan prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamayacaktır.


10- Bu destekten alt işverenler de yararlanabilir mi?

Prim desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.


11- Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim borcu bulunan işverenler bu destekten yararlanır mı?

Kuruma prim borcu olan işverenler diğer şartları sağlamaları halinde prim desteğinden yararlanabilirler.

DESTEKLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

İşverenlerin bu destekten yararlanabilmeleri için e-SGK kanalıyla başvuruda bulunması gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumuna ayrıca başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
 

İşverenler bu destekten yararlandıkları sigortalı için aynı ayda diğer sigorta prim teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.
 

Sigortalı, hizmet sözleşmesinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör iş yerine başvurusunu yazılı veya sözlü yapılabilecektir.
 

Bu nitelikteki sigortalıların sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmasına ve herhangi bir belge ibraz etmelerine gerek bulunmamaktadır.

İLGİLİ HABER

© The Independen/ Özgür Kaya

Dünya

Sorularınız için: ozgurkaya@sgkmevzuati.com

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top