EKONOMİ

LÜTFÜ ELVAN’DAN EKONOMİK REFORM PAKETİ AÇIKLAMASI

LÜTFÜ ELVAN’DAN EKONOMİK REFORM PAKETİ AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 10 ana başlıktan oluşan Ekonomi Reformları Eylem Planı tamamladıklarını açıkladı.

Erdoğan’ın 12 Mart’ta açıkladığı, ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütmeye yönelik Ekonomi Reformları Eylem Planı takvimi, ilgili Bakanlıkların ve kurumların yol haritası belli oldu.

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık. Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.  

Eylem planı Kamu Maliyesi, Fiyat İstikrarı, Finansal Sektör, Cari Açık, İstihdam, Kurumsal Yönetişim, Yatırımların Teşvik Edilmesi, İç Ticaretin Kolaylaştırılması, Rekabet, Piyasa Gözetimi ve Denetimi olmak üzere 10 başlıkta ana eylemlerden oluştu. 

Söz konusu takvime göre Ekonomi Reform Paketi’ndeki tüm eylemler 2023 yılının mart ayına kadar tamamlanacak. 

Ekonomi reform takvimine 

BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Merkez Bankası’nın dijital parası yıl sonuna hazır

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ‘Ekonomi Reformları Eylem Planı’nda, dijital paraya ilişkin tüm hazırlıkların 31 Aralık tarihine kadar bitirilmesi öngörülüyor.

Açıklanan takvime göre 18 yaşından küçükler için BES düzenlemesi 18 Haziran’a kadar çıkacak ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanacak.

Toplam 10 ana başlıktan oluşan Ekonomi Reformları Eylem Planı dün akşam kamuoyu ile paylaşıldı. Planda; Kamu Maliyesi, Fiyat İstikrarı, Finansal Sektör, Cari Açık, İstihdam, Kurumsal Yönetişim, Yatırımların Teşvik Edilmesi, İç Ticaretin Kolaylaştırılması, Rekabet, Piyasa Gözetim ve Denetimi ana başlıkları altında, her bir eylemin bitiş tarihi, eylemden sorumlu ve ilgili kurum-kuruluşlar ile eylemin nasıl bir düzenlemeyle hayata geçirileceğine ilişkin bilgiler yer aldı. 

Paylaşılan takvime göre;

🔸Bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında Orta Vadeli Program (OVP) ve Orta Vadeli Mali Plan’ın (OVMP) tek bir belge haline getirilmesi hedefi 30 Haziran 2021’e kadar hayata geçirilecek.

🔸Bütçe uygulama sonuçlarının, kamu mali politikası gelişmelerini ve hedeflerini içeren “Kamu Maliyesi Raporu” ile üçer aylık dönemler itibarıyla kamuoyuyla paylaşılması hedefi doğrultusunda, 2021 yılı ilk çeyreği gelişmelerini içeren rapor Mayıs 2021’de yayımlanacak. Üçer aylık periyotlarla süreklilik sağlanacak. 

🔸Yerel yönetimlerin borçlanma kısıtlaması yıl sonuna kadar devreye alınacak. 

SOSYAL YARDIMLAR TEK MERKEZDEN…

🔸Haziran sonuna kadar da sosyal yardım verilerinin tamamı (belediyelerce verilenler de dahil olmak üzere) Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi’ne entegre edilecek. 

Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına haziran sonuna kadar sınırlamalar getirilecek. 

🔸Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafın gelir vergisinden muaf tutularak beyan yükümlülüklerinin kaldırılması hedefi yıl sonuna kadar hayata geçirilecek. 

🔸Vergi Usul Kanunu’nun gönüllü uyumu teşvik edecek şekilde güncellenmesinin de yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Vergi uygulamalarında dijital dönüşüme yönelik hedeflerin de yine yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi öngörülüyor. 

🔸Kamu alım ihalelerine yönelik reform adımları da yine yıl sonuna kadar tamamlanacak.

🔸Fiyat İstikrarı Komitesi ise haziran sonuna kadar kurulacak. Komite; Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıkları, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından oluşacak. 

🔸Erken Uyarı Sistemi 30 Eylül 2021’e kadar kurulacak.

🔸Hal Yasası Teklifi’nin de 31 Aralık 2021’e kadar TBMM’ye sunulması öngörülüyor.

TAKİPTEKİ KREDİLERE YENİ DÜZENLEME

🔸Kredi Yaşam Döngüsü Projesi’nin hayata geçirilmesi ve yakın izlemedeki kredilere yönelik olarak bankacılık sektöründe operasyonel yeniden yapılandırma ve firma rehabilitasyon fonksiyonları oluşturulması hedefleri de 30 Eylül’e kadar hayata geçirilecek. Yaşama imkanı olmayan donuk alacakların varlık yönetim şirketlerine satışı, aktiften silinmesi gibi yöntemlerle bilanço dışına çıkarılması için gerekli teşvik ve tedbir mekanizmaları yıl sonuna kadar oluşturulacak. 

Yine yıl sonuna kadar müstakil bir Katılım Finans Kanunu hazırlanarak çeşitli kanunlar altında düzenlenen katılım finans sektörü tek bir çatı altında toplanacak, “katılım finans derecelendirmesi” sistemi hayata geçirilecek. 

Kartlı ödeme sistemleri alanında ülke markası olan TROY ayrı bir şirket çatısı altında 30 Haziran’a kadar yapılandırılacak. 

DİJİTAL PARA

Merkez Bankası dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını yıl sonuna kadar oluşturacak. 

18 yaşından küçükler için BES düzenlemesi haziran sonuna kadar çıkacak

Yapısal cari açığın azaltılmasına yönelik Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatı ile 5. ve 6. bölgelerde imalata dayalı, ithal ikamesi ve ihracatı önceleyen yatırımlara uzun vadeli kredi desteği bu yılın haziran ayı sonuna kadar hayata geçirilecek. 

Cumhurbaşkanlığına bağlı Sağlık Endüstrileri Başkanlığı ile Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı da bu yılın sonuna kadar kurulacak. 

2021 sonuna kadar yeşil dönüşümün desteklenmesi için Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı hazırlanacak, elektrikli araç şarj altyapısı hayata geçirilecek.

Mikro ve küçük ölçekli firmalara yönelik istidama kattıkları her bir ilave kişi için KGF kefaletiyle 100 bin liralık krediye erişim desteği haziran sonuna kadar uygulamaya konulacak.

Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi hazırlanıp hayata geçirilecek.

ESNEK ÇALIŞMA DÜZENLEMESİ

Kısmi süreli çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme ve kıdem tazminatına hak kazanma sürelerinin kanunda açıkça belirtilmesine yönelik düzenlemeler yıl sonunda tamamlanmış olacak.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin görev ve sorumlulukları gözden geçirilecek ve Finansal İstikrar Komitesi (FİK) olarak yapılandırılması sağlanacak. 

EKK HAZİRANDA TOPLANACAK

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında haziran sonuna kadar toplanacak. Kurul her ay düzenli olarak bir araya gelecek ve 3 ayda bir rapor yayımlayacak. 

TÜİK haziran sonuna kadar “ilişkili kuruluş” yapısına dönüştürülecek. 

Özel Kesim Yatırımlarının Korunması Hakkında Kanun çalışmaları bu yılın sonuna kadar tamamlanacak.

2022 yılı mart ayına kadar Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu kurulacak.

Ekonomi Reformları Eylem Planı, 2023 yılının mart ayında “elektronik defter tutulmasına ilişkin sistem altyapısının oluşturulması” hedefinin yerine getirilmesiyle tamamlanmış olacak.

Ekonomi Reformları Eylem Planı’nda öne çıkanlar şöyle:

-Bütçe uygulama sonuçlarını, kamu mali politikası gelişmelerini ve hedeflerini içeren “Kamu Maliyesi Raporu” üçer aylık dönemler itibarıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır.

-Fiyat istikrarının sağlanması amacıyla enflasyon dinamiğini takip etmek, dezenflasyon süreci önünde risk oluşturan şokları değerlendirmek, gerekli önlemleri belirlemek ve yönetmek için Fiyat İstikrarı Komitesi oluşturulacaktır.

-Yakın izlemedeki kredilere yönelik olarak bankacılık sektöründe operasyonel yeniden yapılandırma ve firma rehabilitasyon fonksiyonları oluşturulacaktır. Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatı ile 5. ve 6. bölgelerde imalata dayalı, ithal ikamesi ve ihracatı önceleyen yatırımlara uzun vadeli kredi desteği sağlanacaktır.

-İstihdam teşviklerinin etkinlikleri gözden geçirilerek, mevcut teşviklerde  mükerrerliğe sebep olan uygulamalar ve birbirini dışlayan verimsiz teşvikler belirlenecek, teşvik sisteminde sadeleştirmeye gidilecektir.

-Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin görev ve sorumlulukları gözden geçirilip; Finansal İstikrar Komitesi (FİK) olarak yapılandırılacaktır.

-Yatırımlarda öngörülebilirliği artırmak, bürokrasiyi azaltmak ve yatırım sürecinde karşılaşılan sorunlara hızlı çözümler üretmek amacıyla özel kesim yatırımlarının korunmasına yönelik yeni bir sistem hayata geçirilecektir.

-Avrupa Birliği (AB) mevzuatı  gözetilerek perakende ticarette haksız ticari uygulamaların ortadan kaldırılmasına ve daha iyi işleyen ve daha adil bir tedarik zincirinin oluşturulmasına yönelik düzenleme yapılacaktır.

-Dijital piyasalarda rekabetçi ve  adil bir ortam oluşturulacak, güçlü platformların bu güçlerini kötüye kullanmalarının önüne geçilecektir.

-Farklı idareler üzerinden yürüyen yapının toplulaştırılması, uygulama yeknesaklığının sağlanması ve mükerrerliklerin engellenmesi amacıyla bağımsız bir Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu kurulacaktır.

İLGİLİ HABER

Cumhuriyet

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top