GÜNDEM

19 YILDA 23 PAKET: ERDOĞAN NE DEDİ?

Prof. Dr. Ulusoy,:
“Benim gördüğüm ne bir paket ne de bir reform. Sadece 2017 yılından beri bu zamana kadar izlediğimiz kredi garanti fonuna dayalı teşvik.”

Erdoğan, Ekonomi Reform Paketi’ni açıkladı: 850 bin esnafa vergi muafiyeti

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’ndeki Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı‘nda konuştu.

Erdoğan:

“Çalışmamızın özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam temelinde büyütme amacı bulunuyor..

Yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyanname verme yükümlülüğünü kaldırıyoruz..

Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına sınırlamalar getiriyoruz.”

Erdoğan, israfa tahammüllerinin olmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak Sağlık Endüstrileri Başkanlığı ile Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı kurulacağını söyleyen Erdoğan, tahvil ihraçlarını özendirmek için Tahvil Garanti Fonu kuracaklarını açıkladı.

Erdoğan’ın konuşmasından ön plana çıkan satırlar ve alınan kararlar şöyle;

– Makroekonomik istikrar kapsamında, kamu maliyesi, enflasyon, finansal sektör, cari açık ve istihdam alanlarına odaklandık.

– İstikrarı sürdürmek için makro politikalar yanında bir dizi yapısal tedbirin ve dönüşümün gerçekleştirilmesi şart.

– Harcama disiplini, kamu borç yönetimi, vergi düzenlemeleri, kamu alım ihaleleri, kamu-özel işbirlikleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri gibi hususları kapsayan yeni politikaları hayata geçiriyoruz.

– İlk reform alanımız, risklere karşı daha güçlü bir kamu maliyesi yapısını oluşturmak olacaktır.

– Yapısal politikalar tarafında ise kurumsal yapının güçlendirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet politikaları, piyasa gözetimi ve denetimini reform kapsamımıza aldık.

“2 ÖNEMLİ POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİYORUZ”

– Meclisin bütçe hakkının kapsamını genişletirken, şeffaflık ve hesap verebilirliği artırıyoruz. Bunun için 2 önemli politika değişikliğine gidiyoruz.

– Döner sermayeleri gözden geçiriyor, verimli olmayanları kapatıyor ve diğerlerini de kademeli şekilde merkezi yönetim bütçesine, dolayısıyla Meclis denetimi kapsamına alıyoruz.

– İsrafa kesinlikle tahammülümüz olmadığı için kamu idarelerinde tasarruf anlayışını yaygınlaştıracak önemli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz

– Kamu personeliyle ilgili iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesini sağlıyoruz.

– Kamu idaresinin bir bütün olduğu anlayışıyla, merkezi yönetimin yanı sıra yerel yönetimlerde de tasarrufçu bir bakış açısının oluşmasını hedefliyoruz.

– Borç stokunun dış şoklara karşı duyarlılığını azaltabilmek için döviz cinsi borçların toplam borç stoku içerisindeki payını düşürüyoruz.“TÜRK LİRASI İLE BORÇLANACAĞIZ”

– Ağırlıklı olarak kendi paramızla borçlanacak, Türk Lirası cinsi senetleri kullanacağız.

– Reform paketimizde dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti de yer alıyor.

– Hazine nakit yönetimini de daha güçlü hale getiriyoruz. Bunun için Hazine’nin kullanımı dışında kalan kurumların hesabını, Tek Hazine Kurumlar Hesabı Sisteminde toplayarak, nakit yönetiminde verimliliği sağlıyoruz.

– Ülkemizin risk primini düşürerek, borçlanma maliyetlerimizi aşağıya çekecek politikaları tahkim ediyoruz.

– Vergi Usul Kanunu’nu kayıt dışılığı azaltacak ve vergiye uyumu teşvik edecek şekilde güncelliyoruz.

– Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz.

– Elektronik defter ve elektronik belge kullanımı uygulamasını kademeli olarak yaygınlaştırarak, vergi kayıp ve kaçağını azaltıyoruz.VERGİ MUAFİYETİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Vergi muafiyeti nedir, vergi muafiyetinden kimler yararlanabiliyor?

Vergi muafiyeti, aslen vergi kanunlarına göre vergi ödemekle yükümlü olan kişi ya da kişi gruplarının aynı ya da farklı vergi kanunlarıyla vergi dışında bırakılması işlemidir.

GELİR VERGİSİ NEDİR?

Gelir vergisi, gelir üzerinden verilen bir vergidir. Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Gelir vergisi dolaysız bir vergi olup kişilerin özel durumunu dikkate almakta ve genellikle artan oranlı vergi tarifesini içermektedir.

850 BİN ESNAFA VERGİ MUAFİYETİ GELİYOR

7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞACAK DİJİTAL VERGİ DAİRESİ

– 7 gün 24 saat hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasını başlatıyoruz.

– Uluslararası yatırımcıların vergi hususunda karşılaştıkları sorunları da reform kapsamına aldık.KAMU İHALELERİNE YENİ SİSTEM

– Kamu alım ihalelerinde yeni ve dijital bir sisteme geçiyoruz.

– Vergi denetiminde standart, öngörülebilir ve haksız rekabeti önleyen modellere geçiyoruz.

– Kamunun ithal ürün kullanımını azaltmak için Sanayileşme İcra Komitemizin çatısı altında merkezi izleme sistemi kuruyoruz.“ÖNCELİKLİ GÜNDEM MADDESİ ENFLASYONLA MÜCADELE

– Öncelikli gündem maddelerimizden birisi de enflasyonla mücadele olacaktır. Hedefimiz tek haneli düşük enflasyon oranlarına ulaşmaktır.

– Gıda Komitesinin politika önerilerini şekillendirebilmesini ve piyasanın etkin çalışabilmesini temin için veri akışını sağlayacak bir erken uyarı sistemi kuruyoruz.

– Gıda tarafında kayıp ve israfın azaltılması için de harekete geçiyoruz. Tarlada ve hallerde kalan taze meyve ve sebzeleri piyasaya kazandıracak mekanizmalar geliştiriyoruz.

– Erken uyarı sistemi üzerinden özellikle üretim, toptan ve perakende aşamasında gıda zincirinin tamamı anlık olarak takip edilerek raporlanacaktır. Sistemin getirdiği anlık veri akışı sayesinde karar alma hızımız artacaktır.

– Tarımsal üretimde öngörülebilirliği artırmak ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için sözleşmeli tarım mekanizmaları geliştiriyoruz.

– Yıllık cirosu 500 milyar lira olan gıda sektöründe yaşanan israfı sadece yüzde 2 azaltsak 10 milyar liralık bir tasarruf elde etmiş olacağız.

– İşlenmemiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlayacak Hal Yasası ile ilgili çalışmaları da hızla tamamlıyoruz

– Enflasyonda risk oluşturan yapısal şokları değerlendirmek, gerekli politikaları belirlemek ve yönetmek için Fiyat İstikrarı Komitesi’ni tesis ediyoruz.

– Kamunun yönettiği ve yönlendirdiği fiyatlardaki artışlar, gerçekleşen enflasyon yerine hedef enflasyona göre yapılacaktır.

– Finansal istikrarın sağlanması ve finans sektörünün geliştirilmesi de öncelikli konularımız arasındadır. Sektörün sahip olduğu gücü koruyup, bağışıklığını daha da kuvvetlendirmek istiyoruz.

– Zorunlu kredilere yönelik girişim sermayeli fonlarının kurulması amacıyla mevzuat altyapısı oluşturuyoruz. Varlık yönetim şirketlerinin rekabetçi ve kurumsal bir yapıda faaliyet gösterebilmeleri için bu şirketlere uygulanan damga, harç ve kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi istisnasını süresiz hale getiriyoruz.

– Salgının gecikmeli yansıyabilecek olumsuz etkilerini şimdiden bertaraf etmek ve bankacılık sektörünün aktif kalitesini daha da iyileştirmek üzere bazı tedbirler alıyoruz.

– Katılım finans sektörünün gelişimini hızlandıracak yeknesak bir kanuni düzenleme hazırlıyoruz. Bu düzenlemeyle katılım finans sektörü tek çatı altında toplanırken, sektöre yönelik bir merkezi danışma kurulu da hayata geçiyor.

– Uluslararası standartlarda bir katılım finans tahkim mekanizması kuruyoruz.

– Finans sektörünün kurumsal altyapısını geliştirmek için de bir dizi adım atıyoruz. Bu maksatla ülkemizin tüm kredi ve risk verilerinin toplandığı Risk Merkezini yeniden yapılandırıyoruz.

“18 YAŞ ALTINA DA BES

– Bireysel emeklilik sistemini çok daha geniş kesimlere yaygınlaştırıyoruz. Nüfusumuzun yüzde 25’ini oluşturan 18 yaş altındaki çocuklarımızın sisteme girebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyoruz.

– Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz.

– Reel sektör şirketlerimizin tahvil ihraçlarını özendirmek için Tahvil Garanti Fonu kuruyoruz.

– Finansal sektörün sigortacılık ayağını da ihmal etmeyerek, bireysel emeklilik sisteminin derinleşmesine ve gelişmesine katkı sağlıyoruz.

– Cari açıkla mücadelede 3 temel politikayı takip edeceğiz. İlk olarak, yapısal cari açığa odaklanıyoruz. İkinci önceliğimiz, ihracatın tabana yayılmasını sağlayarak, potansiyeli olup hiç ihracat yapmamış KOBİ’leri ihracata teşvik etmektir. Üçüncü ve son alanımız ise sanayide yeşil dönüşümü desteklemektir.

– Sandık, vakıf ve dernek gibi kuruluşlardaki emeklilik birikimlerinin, 2023 sonuna kadar bireysel emeklilik sistemine aktarımına imkan veriyoruz.

– Sanayimizde kapasite artışı sağlayacak ve rekabet gücümüzü bir üst basamağa taşıyacak adımlar atıyoruz.CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI İKİ YENİ KURUM

– Yenilikçi ve güçlü bir sağlık endüstrisinin geliştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kuruyoruz.

– Cumhurbaşkanlığı himayesinde Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı kuruyoruz.

– Sanayimizde kapasite artışı sağlayacak ve rekabet gücümüzü bir üst basamağa taşıyacak adımlar atıyoruz. Özellikle Kredi Garanti Fonu teminatıyla 5. ve 6. bölgelerde yapılacak imalata dayalı ithal ikamesini sağlayan ve ihracatı önceleyen yatırımlara uzun vadeli cazip kredi destekleri veriyoruz.

– Doğalgaz piyasasını yeniden yapılandırarak, bu alanı rekabetçi bir temelde geliştiriyoruz.

– Enerji verimliliği desteklerinin kapsamını genişletiyoruz. Elektrik enerjisi depolama tesislerinin kurulmasına yönelik yasal altyapıyı tamamlıyoruz.

– Enerjide dışa bağımlılığı azaltan politikaları etkin şekilde uygulamayı sürdüreceğiz. Enerji verimliliği desteklerinin kapsamını genişletiyoruz.

– Mesleki eğitim merkezlerini gençler için cazip kılmak amacıyla çocuklarımızın kalfalık döneminde aldıkları ücretleri yükseltiyoruz

– Salgının istihdam piyasalarında oluşturduğu tahribatı gidermek için ilave İstihdama Finansman Desteği adıyla yeni destek modeli getiriyoruz.YENİ KREDİ İMKANI

– Firmalar, istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 24 ay vadeli, ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanabilecektir.

– Kamu görevlileri, kadrolarına bağlı pozisyonları dışında, en fazla bir kurumun yönetim veya denetim kurullarında görev alabileceklerdir.

– Üretken yatırımların artmasını sağlamak için özel sektörde öngörülebilirliği güçlendirecek adımlar atıyoruz.

– Ekonomideki tüm gelişmeleri yakından izlemek ve yönetmek amacıyla iki yeni yapı kuruyoruz. Bunlardan birincisi, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında çalışacak Ekonomi Koordinasyon Kuruludur.

– Devlet desteklerinde kamu kaynaklarının etkinliğini ve verimliliğini artırmak için tüm destek uygulamalarının ilke ve esaslarını belirleyen, etki değerlendirmesi yapılmasını mümkün kılan bir çatı mevzuat oluşturuyoruz.

– Dijital pazar yeri platformlarında ürünlerini satışa sunan firmaların haklarını koruyacak düzenlemelere gidiyoruz.

KVKK’YE AVRUPA BİRLİĞİ AYARI

– Yurt dışına veri aktarılmasına yönelik AB düzenlemeleriyle uyumlu olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda değişiklikler yapıyoruz.

– İç ticarette rekabetçiliği artıracak ve ticareti kolaylaştıracak uygulamaları da hızla hayata geçiriyoruz. Perakende ticarette haksız ticaret uygulamalarının ortadan kaldırılması amacıyla Avrupa Birliği mevzuatına uygun yeni düzenlemeler yapıyoruz.

– Tüketicinin korunması, kayıtlılığın artması ve piyasada haksız rekabetin etkin bir biçimde önlenmesi amacıyla bağımsız bir Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu kuruyoruz.

– Ekonomik reform paketimiz, Türkiye’yi geleceğe güvenle taşıyacak, somut ve çözüm odaklı politikalar içeriyor.

– Her 3 ayda bir gerçekleştireceğimiz reform takip toplantılarıyla programın uygulama başarısını değerlendireceğiz.

– Takvimlendirdiğimiz tüm reformları, belirlediğimiz sürelerde tamamlayacağız.

– Paylaştığımız ekonomi reformları ve geçen hafta açıkladığımız İnsan Hakları Eylem Planı gibi belgeler, hedeflerimize ulaşmamızı kolaylaştıracak atılımlardır.“YAPICI ELEŞTİRİYE AÇIĞIZ” MESAJI

– Bu reformlar, bizim için ne ilktir, ne de son olacaktır. Dünyanın ve ülkemizin değişen şartlarına, milletimizin beklenti ve taleplerine göre ne gerekiyorsa yapmayı, hangi adımlara ihtiyaç varsa atmayı sürdüreceğiz.

– Elbette, reform belgelerimizle ilgili tenkitler olacaktır. Biz, yapıcı her türlü eleştiriyi dikkate aldık, alırız.

Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Ekonomi Reform Paketi’ni değerlendirdi: Buna paket diyemiyorum

Prof. Dr. Ulusoy, Ekonomi Reform Paketi için “Buna paket diyemiyorum, bu bir açıklama” dedi.

Ulusoy:

“Benim gördüğüm ne bir paket ne de bir reform. Sadece 2017 yılından beri bu zamana kadar izlediğimiz kredi garanti fonuna dayalı teşvik.”

Açıklanan paketin reformist bir yaklaşımda olmadığını düşünen ekonomist Ulusoy, reform paketinde emek piyasasındaki yapısal değişimi ve genç istihdamı artırmak için yapılacak reformları görmek istediğini belirtti. 

“BUNA PAKET DİYEMİYORUM, BU BİR AÇIKLAMA”

Prof. Veysel Ulusoy açıklanan Ekonomi Reform Paketi için:

“Bu bir reform paketi değil, reform paketi tanıtım toplantısı, yani bir bakıma ön reklam” ifadelerini kullandı.

Kredi garanti fonunun ve teşvik sisteminin reform getirmeyeceğini düşünen ekonomist Ulusoy:

“Bunlar reformu deforme eden yaklaşımdır” dedi.

Açıklanan 'Reform Paketi' hakkında CHP'den ilk açıklama

‘Reform Paketi’ hakkında CHP’den ilk açıklama

CHP Sözcüsü Faik Öztrak:

“Erdoğan bugün 19 yıllık AKP yönetimi 23. Paketini açıkladı. Tasarruf deniyor. 45 milyarlık yaklaşık bir tasarruftan, bütçe açığının 45 milyar lira azaltılmasından bahsediliyor. Ama bunun altına indiğiniz zaman taşıt alımında tasarruf çıkıyor ortaya. Kimin taşıt alımından tasarruf? Ya da bugün Saray’ın elinde mevcut uçaklardan, çeşitli saraylarından, çeşitli köşklerinden tasarruf yapılacak mı? Zırhlı araçlar azaltılacak mı? Bir yerden bir yere giderken araç sayıları azaltılacak mı? Koruma azaltılacak mı? Göreceğiz.”

“19 YILLIK AKP YÖNETİMİNİN 23. PAKETİ”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak:

“Erdoğan bugün 19 yıllık AKP yönetiminin 23. Paketini açıkladı. Bu 23 paketin 12 tanesi, son 8 yılda açıklanmış olan paketler. Yine bugün paketin içeriğine de baktığımız zaman pakette yer alan birçok konunun daha önce açıklanmış olan planlarda, orta vadeli programlarda yer almış olan konular olduğunu görüyoruz. Dikkati çeken bir başka husus da bugün açıklanan program kapsamında birçok komitenin, komisyonun, başkanlığın kuruluyor olması. Dolayısıyla, anlaşılan, burada yer alan tedbirlerin önemli bir kısmı, komisyonlara havale edilecek. Bugün açıklanan düzenlemelere baktığımız zaman insanın içinden şunu demek gerekiyor: ‘Ainesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. ’ Şimdi bugüne kadar yazmışsınız bu tedbirleri. Çoğunu almamışsınız. Şimdi bu tedbirleri arka arkaya sıralamak suretiyle ülkede reform yapacağınızı söylüyorsunuz. Bu nedenle de bu gelişmelerin dikkatle takip edilmesi ve bu çerçevede söylenen tedbirlerin alınıp alınmadığının da görülmesi gerekiyor.”

“SARAY’IN UÇAKLARINDAN TASARRUF EDİLECEK Mİ?”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak:

“Şimdi baktığımız zaman, bu tedbirler arasında söylenen birtakım altı çizilen birtakım önemli hususlar var. Tasarruf deniyor. 45 milyarlık yaklaşık bir tasarruftan, bütçe açığının 45 milyar lira azaltılmasından bahsediliyor. Ama bunun altına indiğiniz zaman taşıt alımında tasarruf çıkıyor ortaya. Kimin taşıt alımından tasarruf? Ya da bugün Saray’ın elinde mevcut uçaklardan, çeşitli saraylarından, çeşitli köşklerinden tasarruf yapılacak mı? Zırhlı araçlar azaltılacak mı? Bir yerden bir yere giderken araç sayıları azaltılacak mı? Koruma azaltılacak mı? Göreceğiz.”

“GERÇEK USULDE VERGİ ÖDEYEN ESNAFA BUGÜNE KADAR HİÇBİR ŞEY VERİLMEDİ”

Faik Öztrak, basit usulde vergi ödeyen esnafa vergi muafiyeti getirildiğini, yardım yapılmadığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Yine 850 bin esnafımıza vergi muafiyeti getirilecek deniyor. Bu geç kalmış bir uygulama. Tabii 850 bin esnaf, basit usulde vergi ödeyen esnaftan bahsediliyor. En büyük sıkıntıları yaşayan kesim içinde bu gerçek usulde vergi ödeyen esnaflar olduğunu görüyoruz. Bugüne kadar onlara hiçbir şey verilmedi. Ne kira yardımından yararlandılar ne ciro kaybı desteklerinden yararlandılar. Hiçbir şeyden yararlanmadılar. Onlar ne olacak? Bunlarla ilgili herhangi bir düzenleme yer almıyor. Tarıma dair düzenlemelere de baktığımız zaman orada getirilen bir düzenleme, sözleşmeli tarım. E sözleşmeli tarımla bugün çiftçilerimizin tarım kredi kurumlarına olan borçlarını ödemeleri mümkün mü? Traktörünü, arsasını tarım kredi kurumlarının icralarından kurtarmaları mümkün mü? Tabii ki değil. Çiftçilerle ilgili yapılan düzenlemeleri de son derece yetersiz bulduk. Bir başka önemli konu şu bütçe hakkı diyor Sayın Erdoğan. Bütçe hakkı diyor. Bütçe hakkının altında ne var diye baktığımızda esas kaçırdığınız şey, Varlık Fonu. Varlık Fonu’yla ilgili ne yapacaksınız? Varlık Fonu’yla ilgili hiçbir düzenleme bu pakette yer almıyor.”

TÜSİAD’dan ekonomi reformu değerlendirmesi

TÜSİAD Başkanı Kaslowski, reformlara yönelik uygulama sürecinin aciliyet taşıdığını bildirdi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski:

“Açıklanan ekonomi reform paketinde, fiyat istikrarının sağlanması, yatırım ikliminin iyileştirilmesi, istihdamın desteklenmesi, özellikle bütçenin disipline edilmesi ve harcamaların kontrol altına alınmasına yönelik adımları olumlu buluyoruz.”

Türkiye’nin ekonomi ve hukuk gibi yapısal alanlarda reforma olan ihtiyacının net olduğunu belirten Kaslowski:

“Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ekonomi reform paketinde, fiyat istikrarının sağlanması, yatırım ikliminin iyileştirilmesi, istihdamın desteklenmesi, özellikle bütçenin disipline edilmesi ve harcamaların kontrol altına alınmasına yönelik adımları olumlu buluyoruz. Dijital dönüşüm ve sanayide yeşil dönüşümü destekleyici adımlar küresel rekabet gücümüzü artırmak açısından çok değerlidir..

Ekonomi reformlarının hedefleri arasında, kurumsal yapının güçlendirilmesi, dış dengenin ve büyümenin sürdürülebilir bir zemine taşınmasına yönelik teşvikler ve rekabet ortamını güçlendiren adımlar da yer alıyor. Pandeminin olumsuz etkileriyle ekonomimizin içinden geçtiği bu zorlu dönemde, iş dünyası açısından bu reformlara yönelik uygulama süreci aciliyet taşımaktadır. Bu süreçte istişareyi önemseyen ekonomi yönetimine ve tüm paydaşlara teşekkür ederiz.”

MÜSİAD: Reform Paketi ile birlikte piyasalarda gözlenen V tipi toparlanma çok daha fazla sektöre yayılacak

Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomik Reform Paketi’ni değerlendiren MÜSİAD Başkanı Kaan, açıklanan paketin ülke ekonomisine olumlu yansımasını beklediklerini kaydetti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan:

“Gelişmekte olan ülkelerin tarihlerinin en kötü büyüme performanslarından birini sergilediği 2020 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 1,8 büyüdüğünü belirtmeliyim..

Yılın son çeyreğinde kaydedilen 5,9 puanlık büyümenin de 2021 yılı için ciddi bir motivasyon kaynağı olduğunu kaydetmeliyim..

Söz konusu gelişmelerde geçen yılın mart ayında açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinin piyasalara sunmuş olduğu destek ve teşviklerin etkisi belirgin bir şekilde hissedildi..

“itekim 2020 genelinde ekonomi yönetiminin salgından etkilenen kesimlere yönelik sağladığı destekler milli gelirimizin yüzde 10’una ulaşmış, yalnızca nakit olarak sağlanan destek toplamı 45 milyar TL’yi aşmıştı. Böylece Ekonomik İstikrar Kalkanı, Kovid-19’un oluşturduğu şok ile ciddi bir sarsıntı geçiren Türkiye ekonomisine can suyu olmuştu..

Bu bağlamda Erdoğan tarafından bugün açıklanan Reform Paketi de iş dünyası adına, 2021 yılında ekonomik aktivitenin yönünün pozitifte tutulacağına dair oldukça memnun edici bir gelişme olmuştur.”

“Cari açıkla mücadele noktasında ekonominin direnci artacaktır”

MÜSİAD olarak, geçen aralık ayında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya gelerek, 100 maddelik bir öneri seti sunduklarını hatırlatan Kaan, Erdoğan tarafından açıklanan paketin piyasaya olumlu yansıyacağını belirterek:

“İş dünyasının birçok talebine oldukça olumlu bir yaklaşım arz ettiğini gördüğümüz bu Reform Paketi ile birlikte, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinden itibaren piyasalarda gözlenen V tipi toparlanmanın çok daha fazla sektöre yayılacağına inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Bilhassa dar gelirli esnafa sağlanan gelir vergisi muafiyeti ve beyan yükümlülüğünün kaldırılmasının, ekonominin lokomotifi konumunda bulunan KOBİ’lerin iş hacminde ciddi bir artış sağlayacağını aktaran Kaan:

“Açıklanan desteklerle birlikte kamu maliyesi, enflasyonla mücadele, finansal sektör ve cari açıkla mücadele noktasında ekonominin direnci artacaktır. Harcama disiplininin sağlanması, kamuda israfın azaltılması, bütçenin yeniden imar edilmesi ve nakit yönetiminde verimliliğin artırılması, kamu harcamaları ve yatırımlarının ekonomik büyümeye verdiği katkıyı artıracaktır”

 “Türkiye ekonomisi pozitif büyüme patikasında yoluna devam edecektir”

Abdurrahman Kaan, ayrıca kurulacak olan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Finansal İstikrar Komitesi’nin de  kamunun gözetim ve denetiminin artırılmasının yanı sıra kamu dışı kurumlarla olan koordinasyon ve istişare mekanizmasını da daha verimli hale getireceğine inandıklarını kaydetti.

Kaan:

“Türkiye ekonomisine taze kaynak girişi sağlayacağına inandığımız bu Reform Paketi ile birlikte, iç talepten yatırım harcamalarına kadar birçok parametrede hızlı bir gelişim gözlenecektir. Böylece son dönemde parasal sıkılaştırma adımlarıyla birlikte nispeten baskı altında kalan ekonomik aktivitedeki toparlanma hızı da yılın ikinci çeyreği itibarıyla ivme kazanacak, Türkiye ekonomisi pozitif büyüme patikasında yoluna devam edecektir” dedi.

İLGİLİ HABER

Cumhuriyet

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top