EKONOMİ

İSTİHDAM TEŞVİKİ VE BORÇ YAPILANDIRMASI…

Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları…

DEVLETE OLAN BORÇLAR TAKSİDE BAĞLANIYOR

VERGİ, PRİM, PARA CEZASI VE ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARI NASIL YAPILANDIRILACAK?

Vergi ve öğrenim kredisi borçları ile idari para cezaları için yeniden yapılandırma süreci başladı.

Detayları, Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı.

Peki borç yapılandırması nasıl yapılacak, hangi kanallar üzerinden başvuru yapılabilecek?

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan düzenlemeye göre:

Vergi, SGK alacakları, oda aidatları ve öğrenim kredileri ile trafik ve idari para cezaları yeniden yapılandırılarak, 18 taksitte ödenebilecek. 

Vergi yapılandırması;

Gelir, kurumlar, katmadeğer, özel tüketim, motorlu taşıtlar, gümrük, emlak ve çevre temizlik vergileriyle ceza/gecikme faizlerini de kapsayacak. Düzenlemeden yararlanmak için 31 Aralık’a kadar Gelir İdaresi’nin internet sitesi ve e-devletten başvuru yapılabilecek.

Uygulamanın ayrıntılarını ve nasıl başvuru yapılacağını ise Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yazılı açıklamayla duyurdu.

GECİKME ZAMMI YERİNE ENFLASYON ARTIŞI EKLENECEK

Açıklamaya göre söz konusu kanunla;

*Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında zam yapılması,

*Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi,

*Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50’sinin silinmesi,

*Motorlu Taşıtlar Vergisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında zam yapılması,

*Öğrenim veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında zam yapılması, peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim uygulanması,

*Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25 indirim yapılması,

*Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; 

– Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50 indirim yapılması,

– Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında yüzde 12,5 indirim yapılması,

*Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenmesi,

*Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,

*Vadesi 31/12/2014 tarihinden önce olan aslı 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,

*7143 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,

*6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması sağlandı.

İstihdam teşviki ve borç yapılandırmasına ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Vergi, idari para cezaları ve KYK borçları 18 taksitle ödenebilecek.

EKONOMİK KRİZ NEDENİYLE VERGİ BORÇLARINI TOPLAMAKTA ZORLANAN HÜKÜMET, YENİ BİR YAPILANDIRMAYA GİTTİ.

Buna göre, vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek.

 • Gelir Vergisi,
 • Kurumlar Vergisi,
 • Katma Değer Vergisi (KDV),
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV),
 • Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),
 • tüm idari para cezaları,
 • KYK borçları,
 • Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek. Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak.

TBMM Genel Kurulunda, borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

 • Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,
 • Trafik, seçim, nüfus para cezaları,
 • Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamında olacak.
 • Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları,
 • Ecrimisiller,
 • Haksız alınan destekleme ödemeleri,
 • Kaynak kullanımı destekleme fonu,
 • Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da yapılandırılabilecek.

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre takip edilen diğer alacaklar için de yapılandırmadan yararlanılabilecek.

TAKSİTLER İKİ AYDA BİR ÖDENECEK

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebilecek.

Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek.

İlk taksit ödemesi, Ocak 2021’de gerçekleştirilecek.

Sosyal güvenlik primi idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da yapılandırılabilecek.

Ayrıca il özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırılabilecek.

TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak.

KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacakları, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50’den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacaklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının il özel idareleri, belediye ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Standardları Enstitüsü hizmet bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında yer alacak.

Sosyal Güvenlik Kurumunca takibi yapılan 31 Ağustos tarihinden önce tespitleri yapılan ve yapılandırma son başvuru tarihine kadar kesinleşenler de yapılandırmadan faydalanabilecek.

Belediyelerin tasarrufuna bırakılan taşınmaz kiralamaları ve irtifak hakkı tesisinden kaynaklanan alacakları da yapılandırma kapsamına alındı.

Büyükşehir belediyeleri ile bağlı kuruluşlarının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne olan borçları da yapılandırılabilecek.

Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan çiftçiler ile kredi kullanan orman köylüleri de düzenlemeden yararlanacak.

İŞVERENE PRİM DESTEĞİ UZATILACAK

İşsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Cumhurbaşkanı; kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerini istihdam etmesi halinde işverene sağlanan prim desteğinin bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç veya engelli olması durumunda 18 ay süreyle işverene sağlanan prim teşvikinin ve ilave istihdam sağlayan işverene Gelir Vergisi stopaj teşviki ile Damga Vergisi desteği uygulamasının süresini 31 Aralık 2023’e kadar uzatmaya yetkili olacak.

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanan prim desteği süresini 30 Haziran 2021’e kadar uzatabilecek.

İşsizlerin yeniden istihdamı ile SGK’ye bildirilmeksizin çalışanların da istihdam edilebilmesi için iş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde sona erenlerle SGK’ye bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları iş yerlerine başvurmaları, işverenlerce de fiilen çalıştırılmaları halinde, işverenlere her ay kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 lira destek verilecek.

Başvuruda bulunanlardan işverence işe alınıp, ücretsiz izne ayrılanlar için günlük 39,24 lira, bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için ise söz konusu şartlar dahilinde hane başına günlük 34,34 lira destek sağlanacak.

Hizmetleri SGK’ye bildirilmeksizin çalıştırıldığı işverence kabul edilenler, bu şekilde çalıştırıldıkları döneme ilişkin ücret ve ücrete bağlı hakları hariç olmak üzere diğer haklarından feragat etmiş sayılacak ve bu şekilde çalıştırıldıkları dönemde ilgili mevzuat uyarınca daha önce yararlanmış oldukları sosyal yardım ve diğer haklar borç çıkarılmayacak.

Bu madde uyarınca başvuruda bulunanlardan hizmetlerini SGK’ye bildirmeksizin istihdam ettiğini kabul eden işverenlere, ilgililerin işveren yanında hizmetleri bildirilmeksizin çalıştırıldığı dönemler için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanmayacak, işsizlik sigortası primi de dahil olmak üzere sigorta primi tahakkuk ettirilmeyecek, ilgili mevzuatta yer alan ortalama ve toplam sigortalı sayısı hesabında dikkate alınmayacak.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ

İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen başka bir geçici maddeye göre de işverene, Ocak 2019-Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan ay veya dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edeceği her bir sigortalı için her ay SGK’ye ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilmek üzere nakdi ücret desteği sağlanacak.

Bu kapsamda, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak destek tutarının, işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44,15 lira, ilave işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacaklara ise günlük 39,24 lira olması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı, söz konusu destek ve nakdi destek tutarlarını, maddelerin yürürlük tarihinden sonra tespit edilecek asgari ücret artış oranında artırmaya yetkili olacak.

İLGİLİ HABER

Duvar

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: