EKONOMİ

VERGİ BORCU SİLİNEBİLİR Mİ?

GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİNDE TERKİN

‘EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI’

Koranavirüs sarmalının ortaya çıkaracağı ekonomik, mali ve sosyal sorunların devlet harcamalarını olağandışı artıracağı artık bir öngörünün ötesindedir…

Nitekim Erdoğan tarafından ilk emirde 100 milyon liralık “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketi açıklandı.

Bu virüs, devlet harcamalarını arttırmakla yetinmiyor; vergi gelirlerinin tahakkuk ve tahsilatını dramatik bir şekilde azaltan koşulları da oluşturuyor.

Talep daralmasının ete ve kemiğe bürünmüş hali vergi mükelleflerinin cirolarını ve kazançlarını azaltıyor.

Ülkemizde devlet gelirleri içerisinde vergi gelirlerinin oranı ortalama %80 gibi oldukça yüksektir. Bu oran düşme eğilimindedir ve 2019 yılında %73 olarak gerçekleşmiştir.

YAPISAL SORUN

Vergi gelirlerinde azalma demek daha fazla borç daha fazla karşılıksız emisyon daha fazla belirsizlik anlamına gelir.

Vergi gelirlerine bakıldığında ise %70 civarında önemli bir bölümü kişilerin ve firmaların harcamaları üzerinde alındığı görülür. Özetle talep daralması halinde vergi gelirleri de otomatik olarak azalacaktır.

Sistemin bu yapısal sorunu, gerek talebi canlandırmak gerek vergi gelirlerini artırmak ve gerekse daha adaletli bir gelir dağılımı adına el atılacak bir konu olma özelliğini taşıyor.

Koronavirüsle birlikte, kamu maliyesi öncelikli ve ivedi olarak (devletin finansmanının önüne geçecek kadar) vergi mükelleflerini ayakta tutup, faaliyetlerinin devamını sağlayacak önlemlere odaklanmaya yöneldi.

Üretimin devamı, borç ve alacak servisinin sürmesi, vergi kaynağı ile istihdamın korunması ve nihayet bölüşümde hakkaniyetin sağlanarak devlete aidiyet bağının devamı açısından firmaların ayakta kalıp faaliyetini sürdürmeleri yaşamsal önemdedir.

Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin beyan ve ödeme süreleri bu amaçla uzatıldı. İç havayolu taşımacılığında üç ay süreyle %18 olan KDV oranı %1’e indirildi. Konaklama vergisi uygulaması Kasım ayına ertelendi.

Bu tedbirler koronavirüs krizinin yarattığı devasa tahribatı karşılamaktan uzaktır.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında yeni bir teklifin hazırlanması da bunun kanıtıdır. Teklifte işten çıkarmalar 3 ay süreyle yasaklanıyor. Teklife göre Cumhurbaşkanı, işverenlerin fesih yasağını 6 aya kadar uzatabilecek. Fesih yasağı olan işveren, işçileri ücretsiz izne çıkarabilecek. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere işsizlik sigortası fonundan günlük 39.24 Lira ödenecek.

Koronavirüs “toplumsal itibarın tüketime bağlandığı” bir ilkenin dünyada bir yaşam biçimi olarak uzun zamandır yürürlükte olduğu koşullarda yeşerdi ve yayıldı. Ne var ki koronavirüs zihinlerde öyle bir tahribat yaratıyor ki, bu tehlike tamamen ortadan kalktıktan sonra dahi insanların uzun süre eski tüketim alışkanlıklarına dönmeleri olası görünmüyor. Bu talep daralmasının vergi mükelleflerini vuracağı açıktır.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, krizin derinliği ve süresine ilişkin büyük bir belirsizlik olduğunu vurgulayarak:

“Küresel büyümenin 2020’de keskin bir şekilde negatif olacağı şimdiden açık. Büyük Buhran’dan bu yana yaşanan en kötü ekonomik daralmayı bekliyoruz. 170’den fazla ülkenin bu yıl kişi başına düşen gelir büyümesi negatif olacak.” 

 değerlendirmesinde bulundu. Negatif büyüme; talebin daralması, yatırım harcamalarının ertelenmesi, gelirlerin azalması, işsizliğin artması ve bunun sonucu olarak gelir dağılımının bozulması gibi olumsuz sonuçlarla mündemiçtir.

Devlet, firma, kişi ve aile gelirlerinin azalması talebi daraltacaktır. Talebin azalması işletmelerin satış ve cirolarını olumsuz etkileyecek bu durumda işletmelerin personel ve cari giderlerini karşılaması, kredi ana borç ve faizlerini çevirmesi, hammadde tedariki bir varlık-yokluk sorununa dönüşebilir.

GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİNDE TERKİN

Bu koşullarda vergi borçlarını ödeyemeden işine ve işyerine kilit vuran ya da daralma nedeniyle vergi borçlarını ödeyemeyen aktif haldeki bir işletmenin tüm bunlara koronavirüs afetinin sebebiyet verdiği savıyla tahakkuk eden vergilerin kaldırılması tarzında bir talebinin yasal karşılığının ne olacağı hususu araştırmaya değer bir nitelik taşımaktadır. Zira böyle bir talep akla yakın ve günlük tecrübelere de uygun düşmektedir.

Hatta Vergi Usul Kanunu’nun 115’inci maddesinde afet nedeniyle gelir, kurumlar vergisiyle arazi üzerinden alınan emlak vergisinin kaldırılmasına yönelik düzenleme mevcuttur.

İşin özünde de koronavirüs öncesinde zar ve zor da olsa faaliyetini sürdüren vergi borçlarını ödeyen firma koronavirüsle birlikte sokağa çıkma yasakları ve ardından gelen talep daralması sonucunda, ayakta kalmaya çalışmakta veya işine kilit vurmak zorunda kalmış ancak vergi borçlarını ödeyemez duruma gelmiştir.

Vergi Usul Kanunun 115’inci maddesinin 1’inci bendinde:

“Varlıklarının en az üçte birini kaybeden mükelleflerin bu âfetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili bulunan vergi borçları ve vergi cezaları”nın terkin edileceğinden söz edilmiştir.

Ülkemizde gelir kaynaklarından gelir ve kurumlar vergisi alınmaktadır. O halde maddedeki koşulların oluşması halinde, gelir ve kurumlar vergisi terkin edilecek buna karşın gelir kaynakları ile ilgisi olmayan ÖTV ve KDV gibi vergiler kapsam dışı kalacaktır.

BİRİNCİ AŞAMA: ZARARIN TESPİTİ

Maddedeki teknik lafzı tercüme etmek gerekirse, afet, gelir ve kurumlar vergisinin doğduğu ticari varlığa bir zarar vermişse terkin mümkün olabilecektir. Örneğin bir mükellefin ticari faaliyetini sürdürdüğü işyeri, işyerindeki ticari mal ve malzeme veya taşıtın yanması. (Mükellefin ikamet ettiği konut veya şahsi otomobili için terkin söz konusu olmayacaktır.) Bir yangın veya deprem halinde hem oluşan zararı somut olarak görmek mümkündür; hem de yanan varlığın tahakkuk eden verginin kaynağı olup olmadığını tespit etmek mümkündür. Şimdi bunları koronavirüse uyarlarsak, tahakkuk eden verginin hesaplanmasına kaynak olan işyeri, emtia veya taşıta koronavirüs bir zarar vermişse tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisinin silinmesi yasal olarak mümkündür.  Ne var ki koronavirüs öyle hain bir illettir ki bir yangın ve depreme oranla vergi mükelleflerinin gelir kaynaklarına kat ve kat fazla zarar verdiği halde maalesef yangın ve depremde olduğu gibi bunu somut olarak ortaya koymak mümkün değildir.

Yukarıdaki örnekle açıklamaya çalışırsak, mükellef koronavirüs nedeniyle faaliyetini yürüttüğü işyerinin büyük değer yitirdiğini, ticari emtiasının ise değerinin sıfırlandığını ileri sürerek bir talepte bulunması halinde işte bu talep haklı olmakla birlikte yangından ve depremde olduğu gibi somut ve nesnel görülmeyecek dolayısıyla terkin talebi vergi idaresince kabul edilmeyecektir. Hülasa koronavirüs tarifsiz zararlar vermektedir ve fakat bu zararlar tarif edilememektedir. Oysa yangında ateş düştüğü yeri yakmıştır; üstelik sigorta varsa sigorta kapsamında da zarar karşılanacaktır. Ama tabii koronavirüs nedeniyle uğranılan zarar kapsamında önceki yıllarda tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi yönünden terkin talebinde bulunmanın önünde bir engel olmadığını, denenebileceğini bir ilk olarak farklı bir bakışın da olabileceğini belirtelim.

Bu arada mükellef çıkıp koranavirüsün örneğin 2020 Mart ve Nisan dönemlerinde işyerine ve içerisindeki ticari varlığa bulaştığını teknik ve bilimsel olarak kanıtlarsa durum değişebilir. Peki, bu mümkün müdür? Söylenilen koranavirüsün eşyaya değil insana bulaştığıdır. Ancak insanlık koronavirüsle yeni tanışmaktadır.  Önümüzdeki günlerde ne tür gelişmelerin olacağını bilmemeyiz. Özetle ticari varlığa koronavirüsün zarar verdiğini tıp dünyasının kanıtlaması gerektiğini, bu talebin kabul veya reddinin vergi idaresinin yetkisinde olduğunu, uyuşmazlık halinde nihai kararın vergi yargısına ait olacağını belirtelim.

İKİNCİ AŞAMA: ZARAR ORANI

Mükellefin durumunun terkinden yararlanmaya uygun olduğunun tespitinden sonra hangi oranda yararlanacağının hesaplanması gerekmektedir. Terkinden yararlanma, “ticari varlıkta meydana gelen zarar/toplam mal varlığı rasyosunun 1/3’ten büyük olmasına bağlıdır. Eğer mükellefin zarar gören ticari malı genel mal varlığı içindeki payı üçte birden fazla ise terkinden yararlanacak aksi durumda yararlanamayacaktır.

Ticari varlığı 1 milyon lira şahsi mal varlığı 400 bin lira olan bir mükellefin meydana gelen bir yangından ticari varlığının 500 bin liralık kısmının tamamen yok olduğunu kabul edelim. Bu ticari varlık için 200 bin lira gelir vergisi borcu vardır. Mükellefin 500 bin lira tutarlı zararı ticari artı şahsi mal varlığı toplamı içindeki oranı üçte birden fazla olduğundan terkinden yararlanabilir.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA: TERKİN EDİLECEK TUTAR

Terkin edilecek tutar ticari varlıkta meydana gelen zararla mütenasip hesaplanmaktadır. Bu oran (500 bin : 1 milyon =) %50’dir. Silinecek vergi tutarı 100 bin liradır.

EMLAK VERGİSİNDE TERKİN

Ülkemizde bina, arsa ve arazide emlak vergisi alınmaktadır. Emlak vergisinde terkin sadece ekili araziler için ve bu arazideki mahsulün doğal afet nedeniyle zarar görmesi halinde mümkündür. Şayet bir kişi koronavirüs nedeniyle ekili arazisindeki ürünün en az üçte birini kaybettiğini kanıtlarsa, mükellefin koronavirüse maruz kalan hasat ve devşirme yılına ait tahakkuk ettirilen arazi vergisi borcu ve cezaları terkin edilir. Terkin edilecek miktar ise mahsuldeki kayıp oranı dikkate alınarak belirlenir.

İLGİLİ HABER

Odatv.com – Yusuf İleri

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top