SIYASET

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ (DEVA) ‘PARTİ PROGRAMI’NI AÇIKLADI!

ALEVİLERİN SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ!

DİNİ KUTSALLARIMIZI SİYASETE MALZEME ETMEYECEĞİZ

14 BAŞLIKTA PARTİ PROGRAMI

Parti programı basına tanıtıldı. 14 başlıkta toplanan programda: 

 • ‘Özgürlükçü, Katılımcı ve Çoğulcu Demokrasi’,
 • ‘Adalet, Hukuk ve  Yargı’,
 • ‘Kamu Yönetimi’ 
 • ‘Ekonomi’,
 • ‘Sektorel Politikalar’,
 • ‘Sosyal Politikalar’,
 • ‘Kadın’,
 • ‘Gençlik’,
 • ‘Spor’,
 • ‘Kültür Sanat’,
 • ‘Göç Politikaları’,
 • ‘Çevre, Kentleşme ve Afet Yönetimi’,
 • ‘Güvenlik ve Savunma’,
 • ‘Dış Politika’

Deva’nın programında öne çıkan başlıklar şu şekilde: 

ANAYASA

Türkiye’nin siyasal sorunlarının temelinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yatmakta. Yeni bir Anayasa’yla birlikte, kuvvetler ayrılığı ve güçlü parlamenter sistemin tesis edilmesi gerekmektedir..

Türkiye’deki anayasalar, toplumun özgürlük ve demokrasi taleplerini yansıtmaktan, toplumsal barışı tesis etmekten uzak kalmaktadır..

Demokrasi ve Atılım Partisi programında, devletin toplum ve birey tarafından tanımlanmadığı, toplumun ve bireyin kimliğine müdahale eden, ideolojik tarafsızlığı bulunmayan bir yapı olduğuna atıf yapıldı..

2017 yılında gerçekleştirilen referandum sonrası yapılan Anayasa değişikliğiyle demokratik denge ve denetim mekanizmaları ortadan kaldırıldı. TBMM ve yargı işlevini yitirdi.

BASIN

“Basın Özgürlüğü”

Basın özgürlüğü, demokrasinin temel taşı ve özgür ve çoğulcu bir toplum oluşmasına sağlamaktadır..

Günümüz Türkiye’sinde medya kuruluşlarının önemli kısmı siyasetin etkisine girdiği ve propaganda aracı haline geldiğinden ötürü, basın görevini yerine getirmemektedir..

Sosyal medya, yurttaşların fikir ve eleştirilerini paylaştıkları bir ortam olmaktan çıktı ve bilgiye erişimin giderek zorlaştığı bir mecra haline geldi. İnternet mevzuatlarının uluslararası standartlara uygun, ifade özgürlüğünü kısıtlamayacak biçimde uygulanmasını sağlayacak düzenlemeleri hayata geçireceğiz..

Basın meslek örgütlerinin de yer aldığı komisyon tarafından basın meslek kartlarının verilmesi gerekmektedir.

ADALET

DEVA Partisi adaleti, toplumsal ve siyasal yaşamın vazgeçilmez bir ilkesi kabul etmektedir..

Toplum adalet değerlerinden uzaklaştı ve yaşanan sorunların temelinde adaletin olduğu kesindir..

Adaletsiz hukuk sadece “yanlış hukuk” değil, hukukta zorbalık olduğu bilinmelidir. Hukuk devleti konusunda Türkiye’nin kaybettiği itibarını yeniden kazandırmak ve güçlü demokrasiler seviyesine ulaşılması, DEVA Partisi’nin öncelikli hedeflerinden biridir.

KÜRT SORUNU VE ÖZGÜRLÜKLER

Türkiye’nin insan haklarına dayalı demokratik bir hukuk devleti olma konusundaki eksikliklerin Kürt sorununun kaynağında yatan temel faktör olduğu saptaması yapılan programda, hayati önem taşıyan bu konunun çözümü için Kürt vatandaşların taleplerinin rahatlıkla tartışılacağı demokratik zemini inşa ederek, özgürlük alanlarının genişletileceği ifade edildi..

Demokrasi ve Atılım Partisi’nin anadili bir çatışma konusu haline getirilmesini doğru bulmadıkları belirtilen programda; tüm vatandaşların anadillerini kullanmaları ve geliştirmeleri için gerekli düzenlemeleri yapacakları vaadinde bulunuldu. DEVA’nın şiddet, sömürü ve ırkçılığı açıkça reddettiği ifade edilirken, işkenceye, insanlık dışı hiçbir davranışa izin verilmeyeceği ve bu konudaki atılması gereken adımların atılacağı belirtildi..

ALEVİLERİN SORUNLARI

“Vatandaşların inanç, kültür ve referans ekseninde, hak ve özgürlük taleplerini adalet temelinde karşılayacak, ötekileştirme hissi doğuracak uygulamaları ortadan kaldıracağız. Bu bağlamda Alevi vatandaşlarımızın başta Cem Evleri’ne ilişkin talepleri olmak üzere inanç, düşünce ve davranış temelinde birikmiş sorunlarının çözümüne kavuşturulması için gerekli adımları atacağız”

“ANADİL HAKKI İÇİN GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILACAK”

Partinin şiddet, sömürü ve ırkçılığı tamamen reddettiğinin ifade edildiği programda “Resmi ve ortak dilimiz olan Türkçenin iyi öğretilmesi esas olmakla birlikte anadile ilişkin talepleri, vatandaşlarımızın kültürel farklılıklarının tanınması, temel bir insan hakkı ve pedagojik bir gereklilik olarak ele alıyoruz. Bu itibarla, anadil hakkı kapsamında bütün vatandaşlarımızın anadillerini kullanmaları ve geliştirmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmayı hedefliyoruz” ifadelerine de yerildi.

EKONOMİ

Türkiye’nin başta genç işsizlik olmak üzere işsizliğin yapısal bir sorun olarak devam ettiğine dikkat çekilen programda, işsizlikle mücadelede en etkin yöntemin ekonomide güven ve istikrar ortamının tesis edilerek, yatırımları ve büyümeyi artırmak olduğu vurgulandı.

Herkese nitelikli, adil ücret getiren, sosyal güvenlik kapsamına alınacağına dikkat çeken Demokrasi ve Atılım Partisi programında, işsizlikle ilgili yapısal sorunların çözümünün işgücü piyasası reformları, aktif işgücü politikaları ve mesleki eğitime yeni bir bakış açısı kazandırmaktan geçtiği belirtildi.

DIŞ POLİTİKA

Dış politikada Mustafa Kemal Atatürk’ün iç barış ve dünya huzurunu bağdaştıran şiarının bugün de geçerliliği koruduğu ifade edildi. Dış politikanın ulusal çıkarlara uygun ulusal mutabakata dayalı bir temel kazandırılacağı belirtildi.

Ali Babacan yeni kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi’nin tanıtımını Ankara’da düzenlenen bir toplantı ile yaptı.

Ali Babacan:

”Siyasetin sürekli dışlayıcı, ötekileştirici bir dil kullanmasına karşıyız ve hayatın her alanını siyasetin hesapsızca kaplamasına itiraz ediyoruz..

Bir bakıma üzerimizde toplumsal ve ahlaki bir sorumluluk hissederek bu yola çıktık. Bugün yepyeni kadrolarla, tertemiz sayfalar açma zamanıdır. Vakit yenilenme vaktidir. Türkiyemizin devası buradadır..

Bizim için siyaset dürüstlüğün ve erdemin her koşulda hakim değer olmasıdır, herkesin insan onuruna yaraşır şekilde barış ve huzur içerisinde yaşamasının temin edilmesi, tek bir vatandaşımızın bile bu ülkede kendini dışlanmış, öteki hissetmemesidir. İnsan varsa devlet vardır anlayışıyla hareket edilmesidir.”

‘Herkesin yaşam tarzına sonuna kadar saygılı olacağız’

Ali Babacan:

“Bizim için siyaset başta kadınlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın özgürlüğüdür, güvenliğidir. Çocuklarımız ve gençlerimizin iyi bir eğitim almasıdır. Herkes için sosyal adaletin temin edilmesidir. Kuvvetler ayrılığı esasına ve hukukun üstünlüğü esasına dayanan özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu demokrasinin inşa edilmesidir..

Siyasetin sürekli dışlayıcı, ötekileştirici bir dil kullanmasına karşıyız. Hayatın her alanını siyasetin hesapsızca kaplamasına itiraz ediyoruz. Siyaset aynı zamanda bir mutabakat oluşturma sanatıdır. Siyaseti kutuplaştırma, germe, ötekileştirme alanı haline getirmek, bir kesimi, bir tarafı iterek belli bir kesimden destek almaya çalışmak bizim siyasi lügatımızda yoktur..

DEVA partis herkesin inanç ve ibadet özgürlüğü ile yaşam tarzına saygılı olacak. Dini kutsallarımızı günlük siyasete malzeme etmeyecek, siyasi propaganda aracı haline getirmeyeceğiz. Türkiye tek bir akla, dar bir kadroya sığdırılamayacak kadar büyük bir ülkedir. Muhalefet kurumunu ve muhalif görüşleri siyasetin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul ediyoruz. Bu anlayışımızın gereği olarak, tüm siyasi partilerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla diyalog kanallarımızı her zaman açık tutacağız.”

‘Doğru hedeflere ancak doğru kadrolarla ulaşabiliriz’

Ali Babacan:

“Doğru hedeflere ancak doğru kadrolarla ulaşabiliriz..

Demokrasi ve Atılım Partisi’nin oluşum sürecisini, tüzüğünü ve karar alma mekanizmalarını tümüyle demokratik siyaset kültürü üstüne kurduk.”

Demokrasi ve Atılım Partisi’nde “değişim ve dinamizmi kurumsallaştırmak için” Genel Başkanlık görevinin on yıl ile sınırlandırıldığı bildirildi.

‘Sorunların temelinde adalet prensibinden sapmalar yatıyor’

Ali Babacan:

“Ülkemizde yaşanan sorunların ve krizlerin de temelinde adalet prensibinden sapmanın yattığına inanıyoruz. Partimizin temel felsefesi, siyaset ve yönetim anlayışı, adalet değeri üzerine kurulmuştur..

Hukuk devleti konusunda ülkemize kaybettiği itibarını yeniden kazandırmak ve güçlü demokrasiler seviyesine ulaşmak Partimizin önemli önceliklerindendir..

Kaybolan güven ortamı ve gerileyen yatırımlar sonucunda ülkemizin sadece güncel büyüme performansı değil, uzun dönemli büyüme potansiyeli de ciddi bir tehditle karşı karşıyadır. Merkez Bankası’nın bağımsızlığıyla ilgili sorunlar para politikasının tutarlılığına ve öngörülebilirliğine zarar vermektedir. Bu durum, enflasyonla mücadeleyi zayıflatmakta ve fiyat istikrarının sağlanmasını zorlaştırmaktadır..

‘Özellikle genç işsizlik son dönemlerde tarihin en yüksek düzeylerine ulaştı.”

Ali Babacan:

“Türkiye, bireysel gelir eşitsizliği ve göreli yoksullukta Avrupa’da ilk sırada yer almaktadır. Parti olarak, büyümenin verimlilik, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık boyutlarını bir arada ele alan bütüncül bir yaklaşımı esas alacağız” diyen Babacan hedeflerini “Bu anlayış doğrultusunda, süratle ‘Güçlü, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı’ bir büyüme stratejisini hayata geçirmeyi hedefliyoruz..

Önümüzdeki dönemde ekonomi alanındaki en önemli öncelik başta gençler ve kadınlarda olmak üzere işsizlik sorunuyla mücadele etmek olduğunu belirmeliyim”

İLGİLİ HABER

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: