Kaçak lüks araçların sahiplerine iade edilmesi…

Estimated read time 8 min read

Share this content:

Vergi kaybını avantaj kılarak yapılan bu ithalat; devleti ve Türkiye’deki otomobil sektörünün egemenlerini hayati derecede olumsuz etkilemektedir…

7186 sayılı Torba Kanunla yapılan düzenlemelerle; devlet tarafından el konulan ‘kaçak lüks otomobil’‘lerin bazı koşullarla sahiplerine iadesi mümkün hale geldi.

Gümrük Kanununa Geçici 10’uncu madde, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Geçici 11’inci madde ile eklenen hükümlere göre: 31/12/2019 tarihine kadar ilgili gümrük idaresine başvurulması gerekmektedir.

Taşıtın ilk iktisabında ödenmesi gereken özel tüketim vergisinin (ÖTV) %25’ine tekabül eden tutarın, başvuru sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenmesi temel koşuldur.

Kanunun 235 inci maddesi kapsamında el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmesi gereken fiilin gümrük idaresince tespit edilmesinden önce kendiliğinden bildirilmesi durumunda oran %15 olarak uygulanacaktır.

Cumhurbaşkanına başvuru süresini 30.06.2020 tarihine kadar uzatma yetkisi verilmiştir.

ARAÇLARA NİÇİN EL KONULUYOR

Öncelikle bu araçlara el konma nedenini açıklamak gerekiyor:

1-) Gümrük Kanuna eklenen Geçici 10’uncu madde; Gümrük Kanunun 235’inci maddesi uyarınca mevcut bir soruşturma kapsamında bulunan veya el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen kara ulaşım araçlarını kapsamına almıştır.

2-) Bu madde kapsamında; genel düzenleyici idari işlemlerle ithali yasaklanmış araçlar ile ithali; lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya belge alınmış gibi beyan edilen araçların mülkiyeti kamuya geçirilmektedir.

3-) Geçici Madde 11’in sözünü ettiği KMK’nın 3’üncü maddesi ikinci fıkrasında ise; gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında bulunan ve müsadere kararı verilmemiş kara taşıtlarını konu etmiştir. Bu işlemleri tarif etmek gerekirse, aracı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokulmasıdır.

Sahte belge kullanımı,KMK’nın 3/2’deki fiilleri Gümrük Kanunun 235’inci maddesinden farklı kılan temel unsurdur

KAÇAKLIĞI KİMLER YAPIYOR

Bu maddelerde sözü edilen iş ve işlemler, genellikle otomobil ticareti yapan paravan firmalar tarafından yapılmaktadır.

Bu işin organizasyonu yapanlar arka planda kalmakta, kurdukları paravan firmalar üzerinde ithal edilen araçlar nihai tüketim için kullanacak olan şirket ve kişilere satılmaktadır.

Bütün mesele, gümrük değeri düşük gösterilmek suretiyle ithalatın gerçekleştirilmesidir.

Gerek ÖTV ve gerekse KDV araç değeri üzerinde alındığından önemli bir fiyat avantajı yakalanmaktadır. Kişisel ihtiyaç için araç ithali ile bedelsiz ithalatla da vergi kaybına sebebiyet verildiği bilinmektedir.

Taşıtı, iç piyasada satın alanlar ise, işin organizasyon kısmının dışında oldukları halde, piyasa fiyatına göre daha düşük bedelle aracı satın almaları nedeniyle suçlanmaktadırlar.

Fakat bu noktada şöyle bir çelişki ortaya çıkmaktadır.

VUK’un 11’inci maddesi, KDV ve ÖTV’nin hazineye ödenmemesinden nihai tüketicilerin masumiyetini kabul etmiştir.

Taşıt, ister galerilerden, ister piyasanın diğer aktörlerinden isterse bir başka tüketiciden satın alınsın vergi kayıplarından nihai tüketicilerin sorumluluğu söz konusu değildir.

Üstelik KDV ve ÖTV mevzuatlarına göre, bu vergilerin mükellefi alıcılar değil satıcılardır. Yani devlet bir vergi kaybı iddiasında ise tüketicilere yönelemez. Bu vergiyi ticari işletmeler adına tarh eder; koşulları varsa ticari kişiler bunu nihai tüketiciye rücu eder.

SEKTÖRÜNÜN DEVLERİ MESELENİN NERESİNDE

Vergi kaybını avantaj kılarak yapılan bu ithalat devleti ve Türkiye’deki otomobil sektörünün egemenlerini hayati derecede olumsuz etkilemektedir.

Bu maddelerde sözü edilen araçların tamamı lüks ithal araçlar. Bu araçlar üzerinde %18 KDV ve %160’a varan ÖTV alınıyor. Devlet büyük vergi kayıplarına maruz kalıyor;

Türkiye’deki otomobil piyasasının yurt dışında üretim yapıp Türkiye’de distribütörleri olan ithalatçıları ise piyasaya daha düşük fiyatla araç satılmasının yarattığı haksız rekabetten zarar görüyor.

7186 Sayılı Torba Kanunu ile Gümrük Kanununa ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa eklenen geçici maddelerin, devlet ve sektörün egemenlerinin bir uzlaşmanın sonucu olarak yasallaştığı anlaşılıyor.

Daha doğrusu devletin yasadığı mali kriz üzerinde otomotiv piyasasının devlerini ikna ettiği sonucu çıkıyor. Zira bu düzenlemeler ile devlet vergi tahsil edecek.

Düzenlemelerin sadece nihai tüketicileri kapsaması, Gümrük Kanunu ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile vergi yasaları ve diğer yasalardaki müeyyidelerin muhataplarına aynen uygulanmasına devamı piyasanın büyüklerinin ikna edilmesinde işe yaradığı anlaşılıyor.

MERDİVEN İTİLMİŞTİR

Devletin finansmanı ile sektörün egemenlerinin menfaati örtüşünce, bu alan çok ağır müeyyidelerle teçhiz edilmiş.

İthalatçısından pazarlamacısına, galeriden son kullanıcıya kadar bu zincirin halkalarından yer alanlara ağır müeyyideler uygulanıyor.

Vergi uygulamalarını özetlemek gerekirse;

1-) Eksik ödenen vergiler yönünde tarhiyatlar.

2-) Bir vergi kaybı olmaması adına çeşitli yasalarda gümrük değeri ve matrahını tanımlayan ve matrahta aşınmayı engelleyen hükümler (GK 24, KDV 21, ÖTV 11).

3-) Satıcının yapacağı iskonto tutarına sınır (ÖTV 12). ÖTV ve KDV ile ilgili işlemlere taraf olanlara müteselsil müşterek vergi sorumluluğu (VUK 11/2).

4-) Bu araçları mülkiyetinde bulunduran şahıslar ile tüzel kişilerin yöneticileri hakkında Türk Ceza Kanunu (TCK) 204/1 ve 54 üncü maddeleri ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu(KMK) 3/2. maddeleri de işletiliyor.

5-) TCK 204/1 ‘Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezalarıyla yargılanacağından söz ediyor.

Kanunun 54’üncü maddesi eşya müsaderesini öngörüyor.

6-) KMK 3/2. maddesi ise ‘Eşyayı, sahte belge kullanmak suretiyle gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin Türkiye’ye ithal eden kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.’ denilmektedir.

İşte TCK ve KMK hükümleri uygulanırken nihai tüketicilerin -bu işte zarar da görseler- bilerek sahte belge kullanarak gümrük vergilerini noksan ödedikleri öngörüsüyle hareket ediliyor.

OPERASYONLAR ETKİLİ BİR TANITIM ARACIDIR

Aslında bu hükümler 18.01.2017 tarihli 6770 sayılı Kanunla yürürlüğe girdi. Gümrük mevzuatına aykırı olarak yaklaşık 60.000 araç ithal edildiği bilindiği halde 2017 yılındaki düzenlemeler kapsamında 3914 araç için müracaat yapıldı.

Yasanın tanıtımının gereği kadar yapılmaması ve ikincil düzenlemelerin geciktirilmesi; böyle başarısız bir sonucun alınması sonucunu doğurduğu ifade edilmektedir.

7186 sayılı Torba Yasanın yayımlandığı 19.07.2019 tarihinde on gün sonra görsel ve yazılı basında; İstanbul merkezli Van, Adana, Ankara, Kocaeli, Ağrı, Çanakkale ve Mersin’de eş zamanlı kaçak lüks araç operasyon haberleri genişçe yer aldı. Devamı gelir mi bilinmez ama bu operasyonların yasanın tanıtımında son derece etkili bir mesaj olacağı açıktır.

AF MIDIR DEĞİL MİDİR TARTIŞMASI

7186 sayılı Torba Kanununun Geçici 10 ile Geçici 11’inci maddelerini ‘af’ düzenlemesi olarak değerlendirenler oldu. Oysa bu maddelerle, taşıtın ilk iktisabında ödenmesi gereken özel tüketim vergisinin %25’inin ödenmesi karşılığında sadece hakkında el koyma kararı olan aracın sahibine iadesini mümkün kılınmıştır.

Muhtemelen %25 oranı, noksan ödenen vergilerden tüketiciye kalan pay olarak belirlenmiştir.

Bu düzenlemelerde, uygulanacak müeyyidelerle ilgili herhangi bir af hükmü yer almamıştır.

Bu bağlamda, madde 235’e göre gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra, gümrüklenmiş değerinin dört katı ve iki katı oranında idari para cezası affedilmemiştir.

KMK 3’üncü madde kapsamında iki yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezasına yönelik bir af yoktur.

Ticari kişilerin sebebiyet verdiği vergilerin cezalı olarak alınmasını engelleyen bir hükme de yer verilmemiştir.

Taşıtın, iade olunacağı kişiler vergi yasalarının hüsnüniyet sahibi olarak gördüğü nihai tüketicilerdir. Bu kişiler yasalara aykırı bir fiilden dolay değil, satın aldıkları taşıt hakkında önceki tarihlerdeki fiiller nedeniyle mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı olduğu için zarar görmüşlerdir.

Bu durumda 7186 sayılı Kanunla yapılan düzenlemelere bir tahsilat yasası demek daha doğru olacaktır.

Yusuf İleri

Odatv.com

İLGİLİ YAZILAR

DAHA FAZLASI

+ There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.